Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne for husholdningsfraktionerne: organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal.

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret ApS i januar og februar 2016 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. maj 2016.

Danmarkskortet over ordninger er nedlagt

Kortlægningen blev offentliggjort dels som et danmarkskort på Genanvend.mst.dk, dels som et datasæt. Danmarkskortet blev dog nedlagt i forbindelse med en teknisk omlægning af Miljøstyrelsens hjemmesider i 2017. Det datasæt, som danmarkskortet rummede, er tilgængelige i Excel-format og kan hentes på denne side

Status for fraktioner (maj 2016)

Status er, at 22 kommuner på nuværende tidspunkt har en ordning med kildesortering af organisk affald i drift. Af kortlægningens datasæt (Excel-arket) fremgår det, at Frederiksberg Kommune indsamler organisk affald, hvilket dog var en forsøgsordning på daværende tidspunkt. Affaldskontoret ApS har derfor ikke talt Frederiksberg med i de 22 kommuner, der indsamler organisk affald.

Yderligere 6 kommuner har politisk besluttet at etablere en ordning for organisk affald, mens over halvdelen af de resterende kommuner har givet udtryk for, at de på sigt har planer om at indføre ordninger. De 6 kommuner, der politisk har vedtaget at indføre ordninger, er Albertslund, Furesø, Ishøj, Kolding, Roskilde og Vallensbæk.

Nedenstående skema viser status for, hvor mange kommuner der er kortlagt med ordninger for tørre affaldsfraktioner. Henteordninger kan være både husstandsindsamling i beholder og afhentning via storskrald el.lign. Derfor er også opgjort, hvilke kommuner der har henteordning i beholder. Differencen mellem Alle henteordninger og indsamling i beholdere dækker dermed over afhentning via storskrald, særlige indsamling via spejderforeninger og lign.

     Henteordninger for enfamilieboliger Henteordninger for etageboliger  
Fraktion Alle hente-ordninger Et-kammer-beholder To-kammer-beholder Alle hente-ordninger Beholder
Papir 84 44 28 85 77
Pap  77  16  12  80  52 
Glas  47  22 57  46 
Metal 61  26  60  42 
Plast  47  25  48  34 

Kortlægningen i 2016 er opfølgning på en lignende kortlægningsopgave foretaget i 2014.

Affaldskontoret ApS har været konsulent på begge opgaver.

Metode:

Metodebeskrivelsen står i datasættet.

Følgegruppe:

Ingen følgegruppe.

Tidshorisont:

Første kortlægning: Opgave afsluttet december 2014

Anden kortlægning: Opgave afsluttet maj 2016

Kontaktperson:

Miljøstyrelsen: Marianne Ladekarl Thygesen, Ressourceteamet – e-mail: