Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder

Offentliggjort 20-12-2016
Analyse Rapport

Rapport om formulering af sorteringsvejledninger for glas og metal, der undgår forureninger, der vanskelliggør eller ødelægger mulighederne for genanvendelse.

Formål

Projektets formål er at vise mulighederne for at sikre høj kvalitet i genanvendelsen ved at tage afsæt i sorterings- og genanvendelsesmulighederne hos modtageanlæggene. Samtidig skal projektet vise den ”Gode historie” som kan anvendes i kommuners information til borgerne om indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald, når afsætningsmulighederne er sikret forud for definition af indsamlingssystemet.

Projektet vil derfor undersøge forholdene hos de to modtagere som REFA forventer at aflevere de genanvendelige materialer til som indsamles via den nye husstandsindsamling af blandet papir og glas/ metal i en dobbeltbeholder 

Resultater

Projektet gennemgår de teknologiske muligheder og udfordringer, der er hos modtageanlæggene og opsætter præcise sorteringskriterier, som kan danne grundlag for information til borgere og krav til indsamlere og beholderleverandører. Kommuner og affaldsselskaber får dermed mulighed for at formulere præcise krav til hvert led, så der sikres den bedste kvalitet af det indsamlede materiale til genanvendelse.

Resultaterne er opsummeret i:

  • En rapport, som indeholder bilag med en grundig sorteringsvejledning
  • Et åbent vidensdeling-seminar, der afholdes hos REFA den 27. juni 2017

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet har undersøgt forholdene hos to modtagere af indsamlet henholdsvis papir og glas/metal, så der sikres de bedste muligheder for effektiv genanvendelse med et korrekt designet indsamlingssystem. Således er det målet at undgå forureninger, der besværliggør eller endda ødelægger genanvendelsesmulighederne hos modtagerne af det indsamlede affald.

Reiling har bygget et nyt anlæg i Næstved, som har udvidede sorteringsmuligheder i forhold til tidligere. Derfor er der nu åbnet for at aflevere en blanding af glas og metal fra husholdninger. Denne fraktion kan sorteres automatisk på det nye anlæg og sikre genanvendelse af både glas og metal.

Danfiber kan modtage og afsætte papir og karton som en blandet kvalitet eller som sorteret rent papir og rent pap/karton. Projektet afdækker fordele og ulemper ved at indsamle til sortering.
Projektet vil i dialog med modtageanlæggene afklare konsekvenserne, hvis der sker forureninger mellem de indsamlede fraktioner– det vil fx sige glas i papiret eller papir i glasset - og afdække konsekvenserne af fejlsortering, hvormed der kan defineres et niveau for renheden af de indsamlede fraktioner.

På baggrund af analysen af modtagernes krav og muligheder er der i projektet udarbejdet sorteringskriterier, som kan anvendes i vurdering af indsamlingsmateriel, så risikoen for sammenblandinger matcher de krav, som fastlægges af modtageanlæggene. Yderligere kan sorteringskriterierne anvendes som grundlag for information til borgerne med retningslinjer for sortering og grundig forklaring på de krav, der stilles fra modtagernes side.

I dialog med de to modtagere er der lavet en opsamling af erfaringer, som kan bruges som grundlag for udformning af et nyt indsamlingssystem i Guldborgsund og Lolland kommuner og udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne.

Projektets gode råd til andre

  • Ved ændring af affaldsordninger er det vigtigt at have opmærksomhed på alle led i kæden. Det gælder helt fra affaldsproducenten over indsamlingsmateriel og –aktører over evt. sortering og til videre afsætning.
  • Det er vigtigt at fastholde sorteringskvalitet i alle trin for ikke at forringe den kvalitet, som er opnået fra starten – fx risiko for sammenblanding af det affald, som er sorteret af borgerne.
  • Sorteringsvejledning bør udformes med direkte tilknytning til sorterings- og genanvendelsesmuligheder hos affaldsmodtageren, så der er sammenhæng mellem det affald, som indsamles og affaldsmodtagernes krav. Herved gives de bedste muligheder for den videre genanvendelse og dermed bedst miljøeffekt for pengene.
  • Affaldsselskaber og kommuner skal have den nødvendige baggrundsviden for at kunne forklare anvisningerne i sorteringsvejledningen.
  • Med denne sammenhæng er det muligt at give gode og motiverende forklaringer for prioriteringerne i affaldssystemet.

Næste skridt

Det vil være muligt at videreudvikle projektets idé til at omfatte andre affaldsfraktioner eller affaldsmodtagere.

Kontaktperson

Vivi Engberg Larsen, REFA

Fakta om projektet

Hovedansøger: REFA
Medansøgere: Guldborgsund Kommune og Lolland kommune
Tilskud: 309.370 kr.

Det vil være muligt at videreudvikle projektets idé til at omfatte andre affaldsfraktioner eller affaldsmodtagere

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.