Gode erfaringer med indførelse af tokammerbeholdere i Rødovre

Offentliggjort 07-09-2015
Overblik

Case: Indsamling og genanvendelse af affald i Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune havde fokus på borgerinformation og at fastholde et højt serviceniveau, da kommunen i 2013 gik over til kildesortering af papir, plast, metal, glas, organisk affald og restaffald i tre tokammerbeholdere.

Rødovre Kommune havde tidligere et højt serviceniveau med ugentlig fortovsindsamling af storskrald, papir, pap, glas, metal og haveaffald. Men der var arbejdsmiljøproblemer med indsamling af bl.a. papir og glas fra fortovet, og man måtte finde andre løsninger. Et forsøg med indsamling i todelte beholdere ved 650 boliger i 2008 bekræftede kommunen i, at en sådan ordning lever op til kravene om både et højt serviceniveau, bedre arbejdsmiljø for skraldemændene og mere affald til genanvendelse.

På den baggrund besluttede man derfor i 2012 at indføre tokammerbeholdere til husstandsindsamling af papir, glas og metal samt de to nye fraktioner plast og organisk affald. Man valgte desuden at fastholde det høje serviceniveau med bl.a. ugeindsamling af restaffald og organisk affald for at understøtte en positiv indstilling til sorteringen.

Den nye ordning blev iværksat i 2013. I maj 2015 var status, at godt 90 % af enfamiliesboligerne og 70 % af kommunens etageboliger var tilknyttet ordningen. Ordningen har vist sig velfungerende og har opnået positiv deltagelse fra langt de fleste borgere, ligesom de indledende praktiske udfordringer blev løst.

Mængder

De indsamlede mængder i tokammerbeholderne er vist i tabellen (se tabel her), hvor metalmængden dog også omfatter metal indsamlet fra fortov. Desuden er beregnet indsamlet mængde i kg/husstand baseret på de husstande, der var omfattet af ordningen medio 2014.

Tabel 1

  2013 (ton) 2014 (ton) 2014 (kg/bolig)
Metal 247 323 (120*) 9
Plast 157 268 20
Organisk affald 980 1.533 117

*120 tons er indsamlet fra tokammerbeholder. Kilde: Rødovre Kommune.

 

Kommunen har oplevet stigende mængder siden ordningens start i 2013, hvilket dog delvist skyldes, at ordningen er under fortsat udbygning ved etageboligerne.

Igangsætning og information til borgerne

Ordningen blev forberedt med et møde med alle grundejerforeninger, og der blev sendt brev til alle enfamiliesboliger fire måneder før opstart, bl.a. med mulighed for at få en haveaffaldsbeholder. Desuden blev der gennemført en annoncekampagne, og der blev uddelt affaldshåndbøger, affaldsbeholdere og grønne poser til det organiske affald fra køkkenet. 

Læs affaldshåndbogen

I løbet af fem uger blev de nye tokammerbeholdere uddelt til alle enfamilieboliger samt de boligselskaber og etageejendomme, der var klar til det. Ca. to uger efter start indsamlede man de gamle dagrenovationsstativer. Der kom mange borgerhenvendelser i den første tid derefter, som i de fleste tilfælde handlede om manglende afhentning og spørgsmål til sorteringen.

Kun få henvendelser (mindre end 50) handlede om pladsproblemer i de tre nye beholdere. Kommunen vurderer, at det måske skyldes, at borgerne havde fået den besked, at beholderne kunne stilles lidt af vejen og blot tages frem til tømning – og at man samtidig indførte en ny ordning om sms-besked før tømmedag. Ca. 4.500 ud af kommunens 6.500 enfamiliesboliger har tilmeldt sig sms-ordningen.

Overgangen fra affaldssæk til beholder gav dog problemer med adgangsveje til beholderens standplads, som ikke levede op til arbejdsmiljøkravene. Der var problemer ved 1.200 af de 6.500 enfamiliesboliger, og kontakt til disse for at løse problemerne kostede mange ressourcer for både kommune og renovatør.

For at sikre samme høje serviceniveau og genanvendelsesniveau som ved enfamilieshuse ønskede kommunen, at borgere i etageboliger og mange rækkehuse ikke skal gå meget længere med det genanvendelige affald end med restaffaldet. Beholdere til alle ordningens genanvendelige fraktioner skal derfor stå samme sted som restaffaldet – eller tæt på boligen, hvis der er affaldsskakt. Der skulle altså findes plads til nye affaldsøer og ofte foretages nye indretninger, som krævede investeringer. Den proces har taget tid og kræver meget dialog med boligforeningerne, der typisk har en lang horisont i forhold til økonomiske beslutninger.

Kommunen har desuden oplevet sprogbarrierer og har derfor udarbejdet en lille sorteringsvejledning på seks forskellige sprog. I maj 2015 mangler implementeringen af den nye ordning fortsat for 2.500 af de 10.000 etageboliger og 600 af de 4.000 rækkehuse, der findes i kommunen. Ultimo 2015 forventes alle boliger i Rødovre Kommune at være med i ordningen.

Sorteringskriterier og håndtering af fejlsortering

I begyndelsen var der mange henvendelser fra borgerne om sorteringskriterier, men det stilnede efterhånden af. Ud over besvarelse af mange henvendelser og grundig information orienteres borgerne om konkrete fejlsorteringer ved, at skraldemændene lægger en seddel på beholderen. Ved de tørre fraktioner lades beholderen stå til eftersortering, og ved det organiske affald tages affaldet med som restaffald af hygiejneårsager.

Det er kommunens indtryk, at borgere i enfamilieshuse og rækkehuse har godt styr på det, mens det er sværere ved etageboliger, hvor især plast- og papbeholderne kan være temmelig forurenede af andet affald. Kommunen vurderer, at sorteringskvaliteten bl.a. afhænger af, hvor aktiv og positivt indstillet viceværten er. Derfor planlægger kommunen en mere aktiv dialog med viceværterne.

Endelig gør kommunen meget ud af at underrette borgerne om indsamlingsresultaterne, der bl.a. kan findes på kommunens hjemmeside.

Der blev gennemført en undersøgelse af det indsamlede organiske affald, der viste, at 95 % var sorteret korrekt. Ud af de sidste 5 % var 4 % haveaffald og kun 1 % egentlig fejlsortering.

Pladsforhold og beholdervolumen

Det har vist sig, at plast fylder mere end forventet, og beholderopdeling og afhentningsfrekvens er derfor ændret, så papir (40 %) og plast (60 %) afhentes hver 3. uge, mens metal (40 %) og glas (60 %) afhentes hver 8. uge. Organisk affald (40 %) og restaffald (60 %) afhentes hver uge.

Desuden har der været begyndervanskeligheder, bl.a. med at få tømt organisk affald og plastaffald ud af beholderen. For det organiske affald blev problemet mindre i løbet af 3-4 uger, måske fordi beholderen var blevet mere glat. Der kan stadig være problemer med plasten, hvis den er presset for hårdt ned i beholderen. Tømningsvanskeligheder slider også på beholderne, fordi renovatøren må slå beholderen hårdt mod bilen flere gange ved tømning. Kommunen har derfor oplevet mere vedligeholdelse på beholderne end forventet.

Økonomi

Generelt er ordningen i Rødovre Kommune dyrere end den tidligere fortovsindsamling, hvilket bl.a. skyldes, at der er fastholdt et højt serviceniveau med husstandsindsamling af seks fraktioner samt ugeindsamling af restaffald og organisk affald. Derudover er der omkostninger forbundet med uddeling af en indendørs beholder til det organiske affald, og det koster ligeledes ca. 100 kr. pr husstand pr. år at indkøbe og uddele grønne bionedbrydelige poser til dette affald.

Foto: Rødovre Kommune

  • Ved tokammerbeholdere er der på forhånd brug for at sikre, at beholderne passer til indsamlingsbilens skillevæg. Særligt skal man være opmærksom på, at beholderlåget ikke ødelægges under tømningen.
  • Ved overgang til nye ruter må der i den første tid forventes et ekstra tidsforbrug til indsamling.
  • Særligt i forhold til boligselskaber er der brug for god tid til at finde de rigtige lokale løsninger til placering af beholdere eller containere. God tid giver også et positivt samarbejde, der understøtter beboernes sortering.

 

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.

Dine links kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email dine links til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.