Disse projekter får støtte af kommunepuljen

Offentliggjort 16-12-2015

Se de mange spændende projekter, som søsættes i 2016 med støtte fra kommunepuljens tredje runde.

undefined

Der mangler ikke engagement og gode ideer blandt danske kommuner, forsyninger og affaldsselskaber, når de søger nye veje til at øge genanvendelsen af danskernes husholdningsaffald. Det afspejlede sig tydeligt i antallet af ansøgninger om støtte til nyskabende projekter, som Miljøstyrelsen modtog i november, hvor tredje runde af kommunepuljen havde frist. Hele 46 ansøgninger kom ind.

Ressourceteamet har været travlt optaget af at gennemgå de mange projekter og prioritere, hvilke projekter der skal støttes af puljen. Det arbejde er nu færdigt.

14 mio. kroner til mere genanvendelse

I alt støttes 19 projekter med knap 14 mio. kroner.

Hvert enkelt projekt vurderes ud fra dets potentiale til at øge indsamlingen og genanvendelsen af husholdningernes affald, og i denne runde blev vi positivt overraskede over antallet af nyskabende og gode projekter. Så det har været en fornøjelse at give en masse projekter tilsagn om støtte, selv om vi naturligvis gerne ville kunne støtte endnu flere," fortæller Alan Sørensen, projektleder af ressourceteamet i Miljøstyrelsen.

Formålet med puljen er at støtte kommunalt forankrede projekter, som skaber ny viden og/eller erfaringer og dermed er med til at understøtte ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Disse projekter får støtte

Herunder finder du oversigten over projekter, som har fået tilsagn om støtte fra kommunepuljen. Projekter, der ikke har modtaget støtte, modtager et begrundet afslag i januar 2016.

Klik på projektet for at læse mere om baggrund, formål, aktiviteter og effekt.

Ansøger: AffaldPlus, Faxe Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune

Titel: Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi

Baggrund: Der indsamles i AffaldPlus-kommunerne årligt godt 170.000 ton storskrald m.v. fra 21 genbrugspladser og 5 haveaffaldspladser samt storskraldsordninger og det overvejes sjældent eller aldrig, hvorvidt de materialer, der indsamles på genbrugspladserne, kunne anvendes lokalt.

Formål: At øge genanvendelsen af pap, papir, plast, glas, metal og træ fra genbrugspladserne gennem sikring af en lokal forankring af den cirkulære økonomi.

Aktiviteter: Kortlægning af dels materialestrømme fra AffaldPlus’ 21 genbrugspladser og deres videre skæbne, dels materialebehov hos det lokale erhvervsliv. Kortlægning af relevante state-of-the-art teknologier, værdikæder og innovative koncepter, der kan bidrage til at erhvervslivet får del i værditilvæksten. Anbefalinger til nedbrydning af barriererne for den lokale genanvendelse og optimal udnyttelse af mulighederne.

Forventede effekter: Et øget markedstræk på – og dermed øget afsætning af – de genanvendelige og genbrugelige dele af produkterne og affaldet. Dette og de lokalt tilpassede sorteringskriterier forventes at tilskynde borgerne til i endnu større grad at udsortere de tørre fraktioner fra småt og stort brændbart.

Nyskabende aktiviteter: Projektet vil som noget nyt involvere det lokale erhvervsliv i at sikre det nødvendige markedstræk på genanvendelige materialer og tilskynde erhvervslivet til at indgå i og drage fordele af den cirkulære økonomi.

Ansøger: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) og Hjørring Kommune

Titel: Det Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser

Baggrund: Stikprøver viser, at containerne med brændbart og til deponi modtager fraktioner, der kunne være genanvendt, hvis de var sorteret fra. Der sker normalt ikke en systematisk eftersortering efter at borgerne har valgt, hvilke containere, affaldet kommes i. Der er mulighed for forbedringer, hvis borgerne overvejer deres containervalg bedre - eksempelvis ved at langt flere går I dialog med en pladsmand.

Formål: At skabe bedre udsortering af genanvendelige fraktioner på genbrugspladser ved at afprøve en kombination af fysiske forandringer og ændrede kommunikationsformer med en mere direkte dialog med borgere.

Aktiviteter: Etablering af en fysisk sluse - kaldet Det Grønne Spor - og fuldtidsbemanding (AVV). Uddannelse af medarbejdere og kommunikation til borgerne. Evaluering af kommunikation og borgernes opfattelse. Måling og evaluering af de ressourcemæssige effekter. Formidling til andre aktører.

Forventede effekter: At mængden af brændbart reduceres med mindst 15 %.

Nyskabende aktiviteter: Der er meget begrænsede erfaringer med sluser på de mange danske genbrugspladser. Affaldsselskaber og kommuner med genbrugspladsdrift vil på baggrund af projektets resultater kunne tage stilling til, og i givet fald hvordan, der skal etableres nye permanente Grønne Spor.

Ansøger: Allerød Kommune

Titel: Ressourcer i rækkehuset – adfærdsdesign målrettet varige gode vaner

Baggrund: Kommunen har en del rækkehusområder, hvor der er vanskelige adgangsforhold for husstandsindsamling grundet stisystemer, samt meget lidt plads til supplerende beholdere. Derfor ønskes der en undersøgelse af, hvordan indsamlingen kan indrettes, så der indsamles mest muligt af potentialet fra rækkehusene.

Formål: At udvikle løsninger til husstands- og centralt placeret indsamlingsmateriel for indsamling af glas, pap og papir i rækkehusområder under inddragelse af adfærdsdesign og nudging-tiltag.

Aktiviteter: I afdækningsfasen identificeres barrierer og muligheder ifm. udsortering gennem borgerinddragelse. I løsningsfasen testes tiltag, der udvikles på baggrund af ekspertviden inden for adfærdsdesign. I opfølgningsfasen indhentes borgernes erfaring med tiltagene.

Forventede effekter: Målet er at nå 75 % af potentialet for udsortering af glas, pap og papir fra de deltagende husstande. Erfaringerne vil danne grundlag for udarbejdelsen af den indsamlingsplan, der skal udrulles i hele kommunen. Her er målet, at der som gennemsnit blandt kommunens borgere indsamles mængder svarende til 50 % af husholdningsaffaldet.

Nyskabende aktiviteter: Fokus på effekten af at arbejde med varig ændring af adfærd gennem design af løsninger, der muliggør nem og korrekt sortering af affaldsfraktionerne, samt specifikt fokus på udfordringer i rækkehusområder og for hhv. børnefamilier og seniorer, hvor ny viden vil kunne bidrage til at konkretisere indsatsen.

Ansøger: Assens Affald & Genbrug A/S (Assens Forsyning), Middelfart Kommune og Assens Kommune

Titel: Bedre sortering af ”Rent træ” på genbrugsstationer – udvikling af kommunikationsløsninger målrettet borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav

Baggrund: Høj kvalitet i kildesorteringen er afgørende for, om kvaliteten af fraktionen ”rent træ” er god nok til genanvendelse. Derfor tager projektet udgangspunkt i pladsmedarbejdernes viden, erfaring og behov, da de har den direkte kontakt til borgerne og har førstehåndsviden om, hvor udfordringerne i kildesorteringen er.

Formål: At analysere, udvikle og implementere kommunikationsmaterialer, der skal vejlede borgerne i korrekt sortering og dermed øge renheden af fraktionen ”Rent træ” på genbrugspladserne i Assens og Middelfart kommune.

Aktiviteter: Før- og efteranalyser af sammensætningen af ”rent træ” fraktionen. Analyse af behov hos besøgende på genbrugspladserne, pladsmedarbejdere, aftagervirksomheder og kunder. Udarbejdelse af værktøjskasse undervisningsmateriale til pladsmænd, sorteringsguide etc. Fysiske tiltag på genbrugspladsen, som letter korrekt sortering.

Forventede effekter: Kvaliteten af det ”rene træ” på genbrugsstationerne i Assens og Middelfart Kommuner bliver bedre; pladsmændene er klædt på til at vejlede og rådgive de besøgende, og borgerne bliver bedre til at sortere. Erfaringerne fra projektet kan udnyttes af andre kommuner.

Nyskabende perspektiver: Projektet giver ny viden om udfordringer og barrierer for korrekt sortering af ”rent træ” gennem hele kæden, fra borger til aftager og behandlingsanlæg, lige som der udvikles nye kommunikationsløsninger med udgangspunkt i en analyse af såvel udfordringer som pladsmedarbejdernes behov.

Ansøger: Billund Kommune

Titel: En model for den borgertilpassede genbrugsplads

Baggrund: Der er national et stort uudnyttet potentiale i øget udsortering af ressourcerne på genbrugsstationerne og i husholdningsaffaldet.

Formål: At udvikle en generisk model for lokale genbrugspladser der er designet efter borgernes behov og nudging-principper, der får dem til at sortere mere og bedre samt at motivere borgere i lokalområderne til mere og bedre sortering på genbrugsstationerne og øge forståelsen af hvad det betyder, og hvad det afhjælper, så der kan udvindes flere ressourcer fra genbrugspladserne.

Aktiviteter: Udvikling af model for design af lokale mindre genbrugspladser i mindre byer. Test af modellen i 3 eller flere byer. Evaluering af modellen, så den kan skaleres op og bruges nationalt.

Forventede effekter: Flere ressourcer udvindes på de små genbrugspladser og borgernes kendskab til forskellige fraktioner og sortering øges.

Nyskabende perspektiver: Borgerne bliver inddraget i hele processen omkring designet og indretningen af genbrugspladserne. Erfaringerne og ideerne fra involveringsprocesserne samles i et idekatalog som andre kan bliver inspireret af.

Ansøger: BOFA – Bornholms Regionskommune, Esbjerg Kommune, Komtek Miljø af 2012, Ribe Biogas A/S, Aalborg Universitet og Arla A.m.b.a

Titel: Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg

Baggrund: Ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forudsætter at organisk affald fra husholdninger indsamles i en særskilt fraktion, som kan nyttiggøres ved genanvendelse.

Formål: At identificere og definere en praksis for indsamling og behandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdningerne, som kan danne grundlag for kommende udbud af indsamlingsordninger i de danske kommuner, herunder Esbjerg og Bornholms Kommune.

Aktiviteter: Efterprøvning og vurdering af den nuværende praksis for indsamling, forbehandling, afgasning og udbringning i forhold til de kvalitetskrav, som kan ligge til grund for kommende udbud af indsamling af kildesorteret organisk affald. Test på affald fra Esbjerg Kommune, som indsamles i hhv. papirposer og plastposer fra haveboliger, samt Ringsted Kommune, som indsamler det organiske affald i etageboliger. Etablering af to arbejdsgrupper, som skal validere og vurdere praksis mod virkelighed.

Forventede effekter: Etablering af biogaskapacitet til behandling af bioaffald fra alle husstande i Danmark. Kapaciteten for forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation øges med ca. 400% i 2016. Kapaciteten til afgasning forøges med en tilsvarende andel på 400%.

Nyskabende perspektiver: Etablering og fastlæggelse af praksis for indsamling og afsætning af organisk dagrenovation til genanvendelse, hvor eksisterende behandlingskapacitet kan udnyttes og den organiske dagrenovation kan behandles til en konkurrenceudsat behandlingspris, som afspejler ressourcens værdi.

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, SDU Livscykluscenter - Syddansk Universitet, Fjernvarme Fyn A/S, Svendborg Fjernvarme a.m.b.a., NGF Nature Energy A/S, Odense Renovations A/S, Vand og Affald Svendborg Affald A/S, Kerteminde Forsyning A/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, FFV Energi & Miljø A/S, Assens Forsyning A/S, Langeland Forsyning A/S, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune

Titel: SIFRE - Synergi i fynske ressourcestrategier

Baggrund: De fynske affaldsselskaber har bl.a. i regi af det store fælles Energiplan Fyn projekt gennem en periode haft et samarbejde om fremtidig strategi for de fynske kommuners affaldshåndtering og ressourcegenvinding og mulige fordele ved en delvist fælles indsats. Der foreligger herfra en god og opdateret kortlægning af fynske affaldsstrømme og affaldshåndtering som platform for den videre strategiske planlægning.

Formål: At identificere og fremme løsninger til øget ressource-genvinding fra det fynske kommunale affald samt at høste de synergier og fordele, der ligger i at integrere affaldsløsningerne i fremtidens vedvarende energisystem, herunder biogasproduktion fra bio-affald og fjernvarme fra et produceret, lagerbart brændsel, RDF.

Aktiviteter: Teknisk-økonomiske analyser samt metoder og værktøjer, der udvikles, målrettes og befolkes med data til kommunernes og selskabernes efterfølgende brug. Workshops for de fynske affaldsselskaber og kommuner samt åbent nationalt seminar til formidling af projektets resultater og erkendelser.

Forventede effekter: Potentialerne i de enkelte affaldsfraktioner er fundet at være yderligere genvinding af 4-6% småt og stort brændbart affald, 3-5% papir og pap, 2-3% plastik og metaller og 12-17% bio-affald – i forhold til de eksisterende 35% som fynsk gennemsnit.

Nyskabende aktiviteter: Projektet vil tilvejebringe et eksempel på, hvordan balancen mellem individuelle og fælles løsninger findes til gavn for alle kommuner. Det vil vise en optimal integration mellem affalds- og energisektorerne og de udviklede værktøjer vil give danske affaldsselskaber og kommunerne nye muligheder i affaldsplanlægningen fremover.

 

Ansøger: Hvidovre Kommune

Titel: Se & sortér - en sorteringsguide uden ord

Baggrund: Kommunerne har lavet et hav af sorteringsvejledninger, men aldrig en, der er helt fri for tekst. Til sammenligning kan IKEA udsende en 28 sider lang manual i, hvordan fx et skab skal samles uden at bruge et eneste ord - og denne manual bruges og forstås i alle verdensdele.

Formål: At imødegå sproglige udfordringer ved at udvikle en universel, visuel guide til affaldssortering, der kan forstås af alle, uanset modersmål.

Aktiviteter: Udvikling af en sorteringsguide uden brug af ord. Workshop, hvor brugergrupper sammensat ud fra et bredt udsnit af befolkningskarakteristika byder ind med idéer og tanker. Test af sorteringsguiden i 10 husstande.

Forventede effekter: Projektet vil med Hvidovre som case-model fungere som en drejebog for, hvordan enhver kommune kan opnå en bedre sortering i den enkelte husstand.

Nyskabende aktiviteter: Der aldrig lavet et studie af, hvordan sorteringsguider virker - ligesom der heller ikke er lavet en sorteringsguide helt uden brug af tekst.

Ansøger: Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening, Det Grønne Hus og Odense Renovation A/S

Titel: Affaldssortering som en positiv social norm – udvikling af tre forslag til kommunikative indsatser

Baggrund: En positiv social norm om at affaldssortere er afgørende for, hvor meget affald, der bliver sorteret til de genanvendelige fraktioner. For at øge mængden af affald der bliver sorteret, er det derfor vigtigt at styrke den positive norm om affaldssortering.

Formål: At udvikle og teste effekten af tre forslag til kommunikative indsatser, der vil kunne igangsættes over hele landet.

Aktiviteter: Analyse og vurdering af hvilke målgrupper og hvilke problemer omkring affaldssortering, som en kommunikativ indsats med fordel kan tilrettelægges efter for at have maksimal effekt. Indsamling af tidligere erfaringer. Testresultater og vurdering af indsatserne. Anbefalinger til fremtidige kommunikative indsatser.

Forventede effekter: De tre forslag testes for at kunne påvise en sammenhæng mellem indsatserne og en øget affaldssortering og dermed en øget genanvendelse. Testen vil dog berøre et mindre antal husstande, så den direkte effekt på den samlede genanvendelsesprocent er minimal. Projektet kan skabe grundlaget for en senere indsats, der kan fungere i hele Danmark.

Nyskabende aktiviteter: Fokus på normer og adfærd og den nyeste viden indenfor hvordan disse påvirkes kommunikativt – og ikke fokus på holdningsændring.

Ansøger: Københavns Kommune

Titel: Brugervenlige affaldsordninger – lige muligheder for alle

Baggrund: Borgerne i københavnske etageboliger tilbydes muligheden for at kildesortere deres genanvendelige husholdningsaffald ved affaldsøer i gården. Desværre tager affaldsøernes indretning alt for sjældent hensyn til tilgængeligheden for børn, handikappede, gangbesværede og ældre. Denne gruppe udgør 20 % af borgere i kommunen, hvilket betyder, at der er et stort uudnyttet genanvendelsespotentiale i at aktivere denne målgruppe.

Formål: At undersøge om adgangen til skakte har indflydelse på hvor meget borgene i øvrigt sorterer til genanvendelse. At sikre, at den maksimale andel af befolkningen (herunder handicappede, ældre, gangbesværede og børn) har lige mulighed for at kildesortere sit affald.

Aktiviteter: En rapport og Idékatalog med inspiration/billedserier og en række konkrete anbefalinger til de løsninger der er at foretrække i almene etageboliger. Vejning af affaldet (dagrenovation og kildesorteret) over en 4 ugers periode. Stikprøveanalyse af affaldets sammensætning. En tilsvarende måleperiode efter etablering af nye affaldsøer. Interview med beboere.

Forventede effekter: En øget grad af kildesortering og dermed en øget genanvendelse, såfremt kommunerne vælger at implementere de fremsatte anbefalinger (Idékatalog) til indretning af brugervenlige og let tilgængelig affaldsløsninger.

Nyskabende aktiviteter: Projektet vil give ny viden omkring tilgængelighed og brugerhensyn ved indretning af affaldsøer – og hvordan disse forhold kan påvirke borgernes evne og mulighed for at kildesortere deres husholdningsaffald.

Ansøger: Langeland Kommune og Langeland Forsyning ApS

Titel: Affaldsordning i sommerhusområder

Baggrund: Som den af de fynske kommuner med flest kommercielle overnatninger er affaldet fra sommerhusene en vigtig del af kommunens samlede affaldspotentiale.

Formål: At finde den mest effektive måde, at tilpasse kommunens ordning for indsamling af genanvendelige fraktioner til sommerhusområdet. Herunder at undersøge, om man i forhold til nuværende henteordning, kan indføre anvisningsordning af dagrenovation til affaldsøer og om det vil give mere genanvendelse at affaldsøen også rummer de genanvendelige fraktioner.

Aktiviteter: Forsøgsordning i udvalgte sommerhusområder med opstilling af affaldsøer. Brugerundersøgelse ved borgermøder med involverede grundejerforeninger. Inspirationsrejse til Tyskland. Tilfredshedsundersøgelse, succesvurdering og formidling af metoder, problemer og løsningsforslag formidles til andre kommuner med store sommerhusområder.

Forventede effekter: Der er i dag ingen sortering ved sommerhuse og der forventes derfor en markant stigning i de genanvendelige fraktioner (pap, papir, metal, glas) på op til 50% af husholdningsaffaldet.

Nyskabende aktiviteter: Projekt undersøger om man i praksis kan få turister til at gå en mindre afstand fra deres husstand med alt deres affald til affaldsøer og om man samtidig kan øge sorteringsgraden og genanvendelsen fra sommerhusene.

Ansøger: Reno Djurs I/S, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune

Titel: Bedre sortering af de brændbare fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale

Baggrund: Tidligere undersøgelser viser, at op mod halvdelen af affaldet i småt brændbart består af genanvendelige fokusmaterialer (glas, metal, pap, papir, hård - og blød plast, tekstiler samt træ), og at det er pladspersonalet, som har den centrale rolle for god sorteringskultur på genbrugspladserne.

Formål: At styrke pladspersonalets rolle ved bl.a. at forbedre deres arbejdsmetoder, motivation og dialog med brugerne af genbrugspladserne.

Aktiviteter: Et udviklingsforløb for pladspersonalet med workshops og praktiske øvelser på pladserne samt evalueringer. En guide, der skal inspirere andre kommuner og forsyningsselskaber til, hvordan det er muligt at udvikle fremtidens pladspersonale.

Forventede effekter: Pladspersonalet er rustede til at påvirke sorteringskulturen på pladserne, så andelen af de tørre fokusmaterialer i småt og stort brændbart reduceres. Pilotprojekt for hvordan landets kommuner og forsyningsselskaber kan uddanne deres pladspersonale til at imødekomme fremtidens sorteringskrav.

Nyskabende perspektiver: Der kommer fokus på pladspersonalets direkte rolle ift. fokusmaterialerne – og hvordan man skaber fremtidens pladspersonale. Samtidig defineres, hvad de skal kunne i fremtiden, og der arbejdes hen i mod fremtidens mål via efteruddannelsen af pladsmændene.

Ansøger: Renosyd i/s og Skanderborg Kommune

Titel: Fra småt og stort til mindre - brugeradfærd og nye kommunikationsformer på genbrugspladserne

Baggrund: På Renosyds genbrugspladser i Odder og Skanderborg kommuner blev det i 2012 dokumenteret, at op mod 70 procent af det affald, der havner i småt eller stort brændbart, er genanvendelige fraktioner, som f.eks. papir, plastik og pap.

Formål: At identificere potentielle kilder til fejlsortering samt få klarlagt, hvor meget og hvilke typer af affald, der fejlsorteres.

Aktiviteter: Gennem kundeinterviews og observationer af adfærd på genbrugspladsen afdække, hvilke barrierer der er for at nedbringe ”spildet” af genanvendeligt affald ved containerne for stort og småt brændbart. Forsøg med nye kommunikationsformer og løsninger på genbrugspladsen, der skal nedbringe fejlsorteringen.

Forventede effekter: Effekten ved at skabe opmærksomhed og intuitivt påvirke kundernes adfærd i retning af at genanvende frem for at brænde, når de frekventerer genbrugspladsen, vil betyde en adfærdsændring, der rækker helt ind i husholdningen.

Nyskabende perspektiver: Projektet kaster lys over det komplekse samspil mellem kundernes holdninger og viden om genanvendelse og mødet med gennemsnitlige danske genbrugspladser og foreslår nye effektive kommunikationsformer over for kunderne på genbrugspladsen.

Ansøger: SK Forsyning A/S og Slagelse kommune

Titel: Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale rådnetanke

Baggrund: Kommunerne har et afsætningsbehov for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) fra husholdninger og forsyningerne udviser øget interesse for at modtage denne fraktion til forgasning på rådnetanke på de kommunale renseanlæg.

Formål: At overføre velfungerende afprøvet modtage- og forbehandlingsteknologi fra biogasanlæg til renseanlæg samt at beskrive alle nødvendige steps i en håndbog: ”Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale rådnetanke”.

Aktiviteter: En håndbog som indeholder væsentlige oplysninger ift. implementering af løsninger som gør renseanlæg i stand til at modtage og behandle bio-pulp fra KOD samt beskriver de afledte forhold i form af øget biogasproduktion, øgede slammængder, ændret sammensætning af rejektvand etc. Myndighedsforhold beskrives også.

Forventede effekter: Gennem optimal udnyttelse af den eksisterende overskudskapacitet på renseanlæg og deres rådnetanke vil forsyninger kunne bidrage til at imødekomme behandlingsbehovet af KOD, uden at skulle udbygge behandlingskapaciteten. Dette vil foruden at bidrage til at forsyningsvirksomheder kan blive energiproducerende.

Nyskabende aktiviteter: Projektet vil bidrage med viden specifikt på rådnetanksområdet, hvor erfaringsgrundlaget er meget begrænset i forhold til håndtering af KOD. Projektet vil kunne bane vejen for en lang række projekter rundt omkring i landet samt bidrage til eksport af ny viden i feltet mellem spildevand og affald.

Ansøger: Svendborg Kommune og Svendborg Affald A/S

Titel: Minigenbrugsstation i samarbejde med købmanden på Drejø

Baggrund: Der er behov for at finde fleksible løsninger til indsamling af genanvendelige materialer i områder som geografisk er vanskelige at komme til, samt hvor der er meget stor forskel i mængde og sammensætning af affald der produceres i sommerhalvåret i forhold til vinterhalvåret.

Formål: At undersøge om det er muligt at øge genanvendelsen af de tørre fraktioner i et lokalsamfund ved at samarbejde med de lokale forretninger.

Aktiviteter: Ved købmanden på Drejø opstilles containere til sortering af papir, glas, plast, metal og pap. De indsamlede materialer sejles til Svendborg hvor de afsættes sammen med det øvrige affald i kommunen. Der udarbejdes informationsmateriale om sortering som husstandsomdeles til alle fastboende og ferieboliger.

Forventede effekter: Der indsamles en øget mængde genanvendelige materialer og der opnås en øget forståelse for affaldssortering.

Nyskabende perspektiver: Et partnerskab mellem den lokale købmand, der i hverdagen varetager indsamlingen, og kommunen vil give erfaringer mht. samarbejde på tværs af den offentlige og den private sektor.

Ansøgere: Varde Affald A/S og Varde Kommune

Titel: Flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande

Baggrund: Undersøgelser viser, at det er demotiverende for borgerne at sortere, hvis de ikke har mulighed for at komme af med de relevante fraktioner, når beholderen er fyldt.

Formål: At undersøge om kundernes mulighed for at få afhentet genbrugsmaterialer når behovet er der, vil sikre mere genanvendelse af de tørre fraktioner. At sikre høj brugertilfredshed pga. fleksibilitet og serviceforøgelse, som giver mulighed for at kunden kan sortere mere, men også bedre.

Aktiviteter: Forsøg med den nye del af RenoWeb, som muliggør fleksibel bestilling af tømning af både restaffaldsspand og genbrugsspand. Afrapportering med vurdering af øgede indsamlede mængder til genanvendelse, måling af brugertilfredshed og vurdering af øget effektivitet ved indsamlingen. Anbefalinger til kommunikation med borgerne og ruteoptimering ved renovatøren i forhold til fleksible til- og frameldinger.

Forventede effekter: Mere genanvendelse af pap-, papir-, metal-, plastik-, glas i genbrugsspanden i Varde Kommune, samt afklaring om mulig effektiv udvidelse af denne indsamling i sommerhusområder. Der vil også blive inddraget perspektiviver til det organiske affald, og fremtidige muligheder for indsamling af dette ved en eventuel fleksibel ordning.

Nyskabende perspektiver: Fleksibilitet i afhentning for borgerne, som ikke findes i nogen kommune i Danmark. Forsøget vil forhindre overfyldte genbrugsspande, men også afhentning af tomme genbrugsspande.

Ansøger: Vestforbrænding, Reno Djurs og Randers Kommune

Titel: Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald

Baggrund: Erfaringerne fra tidligere kommunepulje-projekter viser, at der er et uudnyttet potentiale for lokal/national genanvendelse af sorteret husholdningsaffald.

Formål: At forberede et fuldskala projekt (til Kommunepulje 2016) der skal demonstrere at sorteret husholdningsaffald kan afsættes til lokalt/nationalt erhvervsliv på konkurrencedygtige vilkår og oparbejdes til nye kvalitetsprodukter.

Aktiviteter: Forprojektet vil primært fokusere på træ (både imprægneret og ikke-imprægneret) og plastic og omfatte analyse af fraktioner, kortlægning af relevante aftagervirksomheder og vurdering af mulighederne i nye teknologier og metoder til oparbejdning af de tre fraktioner.

Forventede effekter: Øget genanvendelse af især trykimprægneret træ og RDF plast fraktionen, der udgør 10-20% af plastaffald. En mere specifik vurdering af hvilke underfraktioner og hvor meget, vil blive estimeret i ansøgningen til fuld-skala projektet.

Nyskabende perspektiver: Projektet vil undersøge muligheder for at anvende XL-Waters patenterede teknologi til at omdanne plast ved stuetemperatur uden brug af skadelige kemikalier, hvilket vil muliggøre genanvendelse af plast til helt nye produkter. Projektet vil også undersøge mulighederne for at oparbejde trykimprægneret træ til nye produkter efter Thortrans’ metode.

Ansøger: Vestforbrænding og Ballerup Kommune

Titel: Partnerskab for storskrald

Baggrund: Vestforbrænding ser et behov for et øget samarbejde omkring indsamlingen og behandlingen af storskrald såfremt genanvendelsen af storskrald skal øges.

Formål: At etablere et partnerskab af de aktører der indgår i håndteringen af storskrald med henblik på at udsortere værdifulde ressourcer til genanvendelse som p.t. blandes sammen og køres til forbrænding som stort brændbart.

Aktiviteter: Dialogmøder og workshop med de væsentlige aktører for at lokalisere barrierer for genanvendelse af storskrald og udvikle løsninger og vejledninger til design af nye storskraldsordninger.

Forventede effekter: Øget genanvendelse af primært pap, metal, træ og plast men også andre materialeressourcer vil blive sorteret til genanvendelse.

Nyskabende perspektiver: En samarbejdsmodel med indbyggede incitamentsstruktur for øget genanvendelse af storskrald, anbefalinger til landets kommuner til hvordan man kan øge genanvendelse fra storskrald samt et paradigme for udbud af storskrald.

Ansøger: Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning

Titel: Forsøg med indsamling af blød plast i plastkomprimeringsbeholdere

Baggrund: Aalborg kommune begynder i 2016 at indsamle både hård og blød plastaffald fra husholdninger – både for at øge genanvendelsen og fordi det er nemmere at kommunikere til borgerne, at alt plastaffald skal sorteres til genanvendelse.

Formål: At afprøve om det er muligt at få borgerne til at samle deres bløde plastaffald ved hjælp af en plastkomprimeringsbeholdere – et stativ, som en plastpose, kan sættes på, og hvor den bløde plast kan proppes ned i, før det lægges i beholderen sammen med den hårde plast.

Aktiviteter: Uddeling af plastkomprimeringsbeholdere til ca. 650 husstande. Analyser af mængden af blød plast, der indsamles, og kvaliteten af dette plast. Brugerundersøgelse for at vurdere, hvordan borgerne tager imod og bruger plastkomprimeringsbeholdere og evaluering af om den valgte plastkomprimeringsbeholdere har fungeret. Information om resultaterne til borgere og de andre nordjyske kommuner.

Forventede effekter: En mere praktisk sortering af den bløde plast i Aalborg og resten af de nordjyske kommuner, der planlægger at levere plast til Reno Nords kommende sorteringsanlæg. Forsøgets succes kan medvirke til at udvide plastaffaldsindsamlingen i andre kommuner.

Nyskabende aktiviteter: Sikre en mere effektiv genanvendelse af den bløde plast og samtidig undgå manuel sortering af denne type plastaffald. Ny viden om, hvor meget af den bløde plast, der kan genanvendes.