Bioøkonomipanelet giver bud på fremtiden for organisk affald

Offentliggjort 07-04-2016

Det Nationale Bioøkonomipanel har fremsat syv anbefalinger til bedre udnyttelse af organisk affald til produktion af fx ny plast, energiproduktion og jordforbedring.

undefined

Det Nationale Bioøkonomipanel er forankret i Miljø- og Fødevareministeriet med deltagelse af forskere, ledende virksomheder og NGO’er samt centrale organisationer og myndigheder. Panelet sætter fokus på konkrete tiltag, der fremmer bæredygtige løsninger og anvendelse af ressourcer og produkter til gavn for miljø, klima, vækst og beskæftigelse.

Panelet er senest kommet med syv anbefalinger til en mere ressourceeffektiv anvendelse af det organiske affald (se sidst i artiklen). Overordnet anbefaler panelet en udvikling i anvendelsen af organisk affald fra husholdninger i tre stadier:

  1. Status i dag: Organisk husholdningsaffald forbrændes, og en lille del bioforgasses.
  2. Overgangsfase: Mere og mere organisk husholdningsaffald bioforgasses, og kun affald der ikke kan genanvendes bliver forbrændt.
  3. Fremtiden: Optimeret kaskadeudnyttelse af organisk husholdningsaffald til både højværdiprodukter og biogas.

Med denne udvikling vil organisk affald dels komme til at indgå i energiforsyningen (som fx biogas, bioethanol eller bioolie), dels bidrage til jordforbedringer via sine næringsstoffer og karbon, og dels indgå som råvare i produktionen af nye materialer (fx bioplastik).

Plastprodukter fremstillet af organisk affald

Panelet ser et stort potentiale i at udvikle nye metoder og teknologi til omdannelsen af affaldet til helt nye produkter ud fra dets kemiske komponenter.

Affaldets organiske syrer (mælkesyre, eddikesyre mv.) kan bruges til fremstilling af bioplast og biokemikalier, ligesom andre komponenter i affaldet ‒ fedtstoffer, sukre og næringssalte ‒ også kan separeres og bruges hver for sig til hver sin type produkter.

De nye produkter vil kunne erstatte eksisterende produkter, som i dag er baseret på olie, herunder plast.

Kildesortering slår centralsortering på kvaliteten

Det Nationale Bioøkonomipanel nævner i øvrigt, at kildesortering af det organiske affald synes at give en bedre kvalitet end centralsortering. Centralsortering frasorterer en større del af det organiske husholdningsaffald, men kan også medvirke til et højere indhold af miljøfremmende stoffer.

Ifølge panelet producerer danske husholdninger 513.000 tons organisk affald årligt, og 19 kommuner kildesorterer i øjeblikket det organiske husholdningsaffald. Yderligere ca. 19 kommuner har planer om at kildesortere.

Panelets anbefalinger til en bedre udnyttelse af organisk affald

For at opnå mere ressourceeffektive og cirkulære værdikæder baseret på organisk affald fra husholdninger (og servicesektor) har Det Nationale Bioøkonomipanel fremsat syv anbefalinger.

  1. At der fastlægges rammer for den fremtidige planlægning og de fremtidige investering på affaldsområdet, der kan fremme muligheden for indfasning af nye ressourceeffektive, miljø- og klimafremmende teknologier.
  2. At der gennemføres en revision af lovgivningen, der sikrer, at der er adgang til organisk affald. Dette vil forudsætte en reorganisering af affaldssektoren for så vidt angår det organiske husholdningsaffald, så kommunerne udbyder behandlingen af affaldet.
  3. At der moniteres årligt på kommunernes indsatser i forhold til at sikre, at den organiske ressource i husholdningernes affald går mod et højere genanvendelsesmål end forbrænding.
  4. At der skabes bedre rammer for forskning, test og markedsskabelse til udvikling af bæredygtige bionedbrydelige eller biobaserede produkter.
  5. At der, for at fremme en optimeret og bæredygtig anvendelse af det organiske affald, sker en fokuseret indsats, der understøttes af forskningsmidler og teknologistøtteordninger.
  6. At regeringen i de kommende forhandlinger om EU’s pakke om cirkulær økonomi arbejder for klare målsætninger om optimeret genanvendelse af det organiske affald.
  7. At affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark over en årrække tilpasses de aktuelle og fremtidige behov.

Læs mere om Det Nationale Bioøkonomipanel.