Danske biogasanlæg kan modtage alt det organiske husholdningsaffald

Offentliggjort 13-06-2016

BLOG: Mangel på kapacitet til bioforgasning er i dag ikke en undskyldning for at undlade at indsamle og genanvende borgernes organiske affald.

undefined

Af Jacob Wagner Jensen, biomassechef i Bigadan A/S

Der tales meget om ressourcestrategien og om de mål, som er sat for genanvendelse af husholdningsaffaldet i Danmark på 50 %. Dette mål er nærmest uopnåeligt uden at indregne genanvendelse af den organiske fraktion i husholdningsaffaldet og herunder specifikt fra dagrenovationen.

For at den organiske fraktion kan regnes som genanvendelse, skal næringsstofferne, som fx fosforen, genanvendes som næringsstof til planteproduktion. Det indebærer, at den organiske fraktion skal behandles på et biogasanlæg, hvor der også produceres energi i form af biogas.

Mangel på kapacitet til bioforgasning er i dag ikke en undskyldning for at undlade at indsamle og genanvende borgernes organiske affald. Kommuner skal bare sørge for at tage den direkte dialog med biogasanlæggene i god tid. Ellers er det svært pludseligt at indpasse store mængder affald.

Er der kapacitet til det organiske affald i biogasanlæggene?

Det korte svar er: Ja! Fra 2012 og til nu er biogasproduktionen udvidet med 67 %, så der er sket en enorm udbygning på forholdsvis kort tid. Denne øgning af biogasproduktionen sker med baggrund i udrådningen af mere end 2,4 mio. tons ekstra biomasse. Samtidig er udbygningen især sket med henblik på opgradering af gassen til naturgaskvalitet og levering til naturgasnettet, hvilket er meget væsentlig for udsagnet om, at der er tilstrækkelig kapacitet. Disse nye anlæg kan nemlig udbygges yderligere, fordi de har sikkerhed for afsætning af den producerede biogas til naturgasnettet.

For eksempel startede Horsens Bioenergi A/S i juli 2014, og allerede i efteråret 2015 fordobledes gasproduktionen i forhold til først planlagt pga. yderligere affaldstilførsel, da Horsens Bioenergi A/S efterfølgende indgik samarbejde med Daka Refood A/S om modtagelse af 50.000 tons organisk affald pr. år. På baggrund at et samarbejde om levering af affaldet blev anlægget således hurtigt gjort klart til at modtage større mængder end først planlagt.

Start samarbejdet med biogasanlægget tidligt

Kapaciteten kan altså hurtigt skaleres op efter behov. Det er den fornuftige måde at øge kapaciteten på, for det er bestemt ikke lønsomt at stå med et overskud af kapacitet. At mange anlæg derudover kan veksle mellem forskellige typer biomasser/affald øger kun mulighederne for, at kommunerne kan komme af med sit organiske affald.

Det vigtige er blot, at I ude i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber tager kontakt til biogasanlæggene tidligt i forløbet. Skift og opskalering skal nemlig planlægges af en række grunde:

  • Den biologiske proces skal muligvis tilvænnes den ny råvare.
  • Der skal findes aftagere til den afgassede biomasse.
  • Hygiejniseringsenhed skal muligvis etableres på biogasanlægget.
  • Logistikken omkring anlægget skal muligvis ændres.
  • Anlægget skal muligvis ændres.

Det er også væsentligt, om der er adgang til væske til fortynding, som sikrer en nemmere sortering, og herudover også tilgang af varme, som ændrer viskositeten samt lagdelingen af fremmedelementer. I mange tilfælde giver det rigtig god mening at placere et forbehandlingsanlæg til organisk affald ved et biogasanlæg. Et biogasanlæg har varme, væske, mekanisk udstyr etc., som kan anvendes til forbehandling af det organiske affald.

Biogasanlæggene har en stor interesse i at blive taget med på råd omkring forbehandlingsteknikken til det organiske affald. Det er for at sikre en råvare, som vil fungere i biogasanlægget ‒ herunder at det lever op til dets krav til renhed af det organiske affald. Producenter af biogasanlæg i Danmark har stor ekspertise indenfor forbehandling og håndtering af affald i biogasanlæg, da de har bygget mange anlæg i udlandet, hvor der er tilgået affald og fast materiale i mange år.

Styr på renheden på forhånd

Selvom der laves et nationalt regelsæt omkring en tilladt mængde af urenheder i affaldet, som tilgår biogasanlæg og senere landbrugsjorder, så må biogasanlægget stadigvæk gerne stille strammere krav til affaldsleverandøren.
Med et tidligere samarbejde og symbiose omkring håndteringen af organisk affald kan man sikre, at renheden er i orden, før affaldet tilgår biogasanlægget.

Derudover er der ved symbiose mulighed for at etablere en post-behandling af det udrådnede materiale fra rådnetanken på biogasanlægget. Det udrådnede materiale er meget homogent og vandigt, hvilket forenkler fjernelsen af fx plast. Disse overvejelser kræver igen, at samarbejdet er indgået, før et forbehandlingsanlæg etableres, og før materialet leveres til et biogasanlæg.

Blogindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger, som ikke nødvendigvis deles af Miljøstyrelsen.

Jacob Wagner Jensen

Jacob Wagner Jensen er biomassechef i Bigadan A/S.

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Fakta om Bigadan A/S

Bigadan A/S har mere end 30 års erfaring i praktisk anvendelse af biogasteknologi inklusiv vedvarende energiproduktion, behandling af husdyrgødning og organisk affald samt genanvendelse af næringsstoffer. Virksomheden har hovedkvarter i Skanderborg, men er aktiv som ejer og driftsleder af adskillige anlæg i Danmark og udlandet. Bigadan A/S har medvirket til at etablere mere end 40 storskala-biogasanlæg verden over.