Drikkekartoner og pizzabakker kan også genanvendes

Offentliggjort 12-07-2016

BLOG: Der er ikke tradition for det i Danmark, men drikkekartoner og let forurenet pap og karton fra fødevarer, vaskepulver mv. kan også genanvendes. Afsætnings-mulighederne er der, og økonomien hænger sammen. Så hvad venter vi på?

Af Henning Jørgensen, Affaldskontoret ApS

I Danmark bliver drikkekartoner, pizzabakker og lignende typisk nyttiggjort med husholdningernes restaffald ved forbrænding. Men det er muligt at genanvende både de let forurenede kartoner og drikkevareemballager, hvilket allerede sker i mange af vore nabolande.

Det er der gode grunde til: Afsætningsmulighederne er til stede, økonomien hænger sammen, og det er godt for miljøet. Samtidig er den højere grad af genanvendelse et væsentligt bidrag til at indfri de lokale, nationale og internationale målsætninger for genanvendelse af affald.

Hvis alle kommuner begynder at indsamle dette affald, er der potentiale for at øge genanvendelsen med 15.000 tons/år på landsplan til fordel for både miljø og klima, og det kan gøres uden væsentlige ekstraomkostninger, hvis det indsamles sammen med pap.

Lidt madrester, plast og aluminium er ingen hindring

Fraktionen består hovedsagelig af:

 • Mælkekartoner og juicekartoner, der består af ca. 80 % fibre og 20 % LDPE (plast).
 • Yoghurt-kartoner, sovse-kartoner og lignende, der består af 80 % fibre og 20 % LDPE.
 • Pizzabakker, havregrynspakker og lignende, der består af 100 % fibre.

Der findes en række anlæg i Europa, der modtager disse affaldstyper, når bare det er nogenlunde rent. Mindre mængder mad er erfaringsmæssigt ikke et problem. Papirfibrene udskilles og afsættes til genanvendelse, og flere anlæg arbejder også med at sikre genanvendelse af det plast, der findes i drikkekartonerne.

Potentiale, men få erfaringer i Danmark

Hovedparten af fraktionen er altså brugte drikkekartoner, der som et hele ofte Used Beverage Cartons (UBC). At der findes et godt potentiale for indsamling af UBC i Danmark var blandt konklusionerne på en analyse lavet i 2015 af Dansk Affaldsforening og fire amerikanske studerende.

I Danmark er det dog kun Fredericia Kommune, som i dag har en ordning med indsamling af UBC. Her indsamles det sammen med pap.

Der er desuden gennemført forskellige forsøg i en række kommuner med UBC. Således har bl.a. Vejen Kommune på forsøgsbasis indsamlet UBC sammen med pap, papir, aviser, plastfolie og tekstil med eftersortering hos Dansk Affald. I København og Faxe er der ligeledes gennemført forsøg, og snart lanceres der i Rødovre et større forsøg med ca. 1.500 husstande, hvor både UBC, pizzabakker og andet emballage indsamles sammen med pap.

Gode afsætningsmuligheder

I Skandinavien indsamles denne fraktion typisk sammen med pap, mens det syd for grænsen ofte indsamles i en blandet emballagefraktion sammen med plast og metal. Det sidste kræver eftersortering, og erfaringerne viser, at den fraktion er mere forurenet, end hvis der indsamles sammen med pap.

Når fraktionen indsamles sammen med pap, er der en række anlæg, som der kan afsættes til, dog ikke i Danmark. I Norrköping i Sverige ligger Fiskeby, som kan aftage mere end 300.000 tons råvarer om året. I Finland har Stora Enso netop påbegyndt etablering af en lignende produktion i Varkaus, hvor der forventes en årlig kapacitet på ca. 50.000 tons af fraktionen. Lignende anlæg findes i Emsland i det nordlige Tyskland.

Behandlingen sker typisk ved, at materialet opløses i varmt vand, hvor der sker en separering af fibre fra plast og eventuelle metalfolier. Diverse rensesystemer sikrer, at fibrene frasorteres til genanvendelse, mens de øvrige fraktioner frasorteres til yderligere behandling. Håndteringen af det frasorterede plast er forskellig på de enkelte anlæg, men mange anlæg arbejder på at sikre genanvendelse af plastfraktionen.

15.000 tons ekstra genanvendelse

Baseret på svenske erfaringer kunne man forvente, at genanvendelsen på landsplan at kunne øges med op til 15.000 tons, hvis alle danske kommuner begynder at husstandsindsamle drikkekartoner og let forurenede pap og karton. Til sammenligning blev der ifølge affaldsdatasystemet i 2015 indsamlet ca. 120.000 tons papir og ca. 40.000 tons pap til genanvendelse.

Miljøvurderinger har allerede vist, at der ikke bare er ressourcer at spare ved at genanvende papir og pap, der er også en gevinst for klimaet. Det gælder også drikkevareemballage, hvor en svensk vurdering har vist, at der kan spares 7,6 GJ energi pr. produceret ton drikkevareemballage, hvis der benyttes genanvendt pap fra brugte drikkevareemballager i stedet for jomfruelige råvarer.

Økonomien hænger sammen

Afsætningspriserne på området svinger meget afhængig af udbud og efterspørgsel. Et øjebliksbillede fra juni 2016 viser, at prisniveauet for pap typisk ligger på 760-785 kr./ton i kontraktlige aftaler, mens prisen på pap med indhold af drikkekartoner, pizzabakker og lignende typisk ligger ca. 200 kr./ton lavere.

Imidlertid vil mængden selvsagt øges, og der kan spares forbrændingsafgift, hvilket ofte vil kunne opveje en lavere afsætningspris. Den konkrete økonomi i en kommune vil afhænge af de ordninger, der benyttes, men hvis man kan øge mængden af pap med 20 % ved en husstandsindsamling, vil det med de nuværende priser kunne gøres til nogenlunde samme omkostninger. Se et eksempel på en sådan beregning i tabellen herunder.

Så selv om der indtil videre ikke har været tradition i Danmark for at udsortere denne fraktion fra husholdningsaffaldet, burde vi måske spørge hinanden: Hvad venter vi på?

  Rent pap Pap med let forurenet emballage
Mængde 100 tons  120 tons
Afsætnings-pris  770 kr. pr. ton 570 kr. pr. ton
Indtægt 77.000 kr. 68.400 kr.
Forbrændings-takst 437 kr. pr. ton 0 kr.
Forbrændings-afgift  8.740 kr. 0 kr.
Samlet regnskab 68.260 kr.  68.400 kr.

Kilder

Hvad må indgå i let forurenet pap- og kartonemballage?

 • Pizzakartoner
 • Drikkekartoner med eller uden plast og aluminium
 • Pakninger til cornflakes/havregryn mv.
 • Vaskemiddelspakninger
 • Yoghurt- og sovsekartoner (helst skyllet)
 • Pap
 • Karton
 • Skrivepapir
 • Papir med tryk
 • Fastfood-æsker (McDonalds, Burger King mv.)
 • Bag-in-box (vin)
 • Melposer
 • Engangstallerkener og -krus lavet af papir
 • Grillposer
 • Kagepapir
 • Toiletruller

Opgørelse af potentialet i Danmark

Arla i Danmark og Tetra Pak har oplyst, at der sendes ca. 4,3 kg drikkekartoner på markedet årligt pr. indbygger.

Tetra Pak har oplyst, at ca. 25 % af de brugte drikkekartoner erfaringsmæssigt kan indsamles, hvis det sker ved husstandsindsamling. Dog op til 35 % med en målrettet indsats.

Den svenske papirfabrik Fiskeby har oplyst, at drikkekartoner erfaringsmæssigt udgør 40 % af fraktionen let forurenet pap- og kartonemballage.

5,7 mio. indbyggere i Danmark forbruger således i alt 24.500 tons årligt, hvoraf 6.100 tons (25 %) kan indsamles. Den øvrige mængde let forurenet pap og kartonemballage bringer den samlede mængde op på i alt ca. 15.000 tons.

 

Blogindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger, som ikke nødvendigvis deles af Miljøstyrelsen.

 

Henning Jørgensen

Henning Jørgensen er partner i Affaldskontoret ApS.

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.