Inspiration fra Østrig til mere affaldssortering

Offentliggjort 15-09-2016

Østrig er kendt for at ligge i spidsen inden for genanvendelse af affald i EU's affaldsopgørelser. Miljøstyrelsen har besøgt landet for at se, hvordan Østrig organiserer sin affaldshåndtering med bl.a. 80 fraktioner på genbrugspladserne.

Miljøstyrelsen, KL og Dansk Affaldsforening besøgte i juni Østrig, som topper EU's opgørelser over, hvem der er gode til at genanvende affald. Studieturen gik til delstaten Oberösterreich, der ligger ca. midt i landet og grænser op mod Tyskland og Tjekkiet i nord.

Oberösterreich genanvender 80 % af sit affald ifølge brancheorganisationen for de offentlige affaldsselskaber i delstaten, hvor hjemmekompostering - som udgør 30 % af affaldet - dog regnes med. Sidstnævnte gør naturligvis en forskel, når man sammenligner med danske forhold, men selv med det in mente, klarer Oberösterreich sig flot.

Studieturen viste, at der bag de fine resultater ligger både et stort engagement og en stor arbejdsindsats hos de institutioner og medarbejdere, som administrerer delstatens affaldsordninger.

Stærkt økonomisk incitament til udsortering

Østrig har praktiseret kildesortering i husholdninger i mange år. Det blev introduceret i starten af 1990’erne, da man i stigende grad begyndte at mangle steder at deponere affald. For at reducere mængden af affald til deponi valgte Østrig at fokusere på kildesortering, hvilket betød en stor omstilling for både affaldsselskaber og borgere.

Affaldshåndtering hører i Østrig under delstaten, men er i praksis uddelegeret til kommunerne, som typisk løser opgaverne i tværkommunale affaldsselskaber. Det giver god mening, da der alene i Oberösterreich er 444 kommuner, hvoraf nogle er meget små. Det er kommunerne, der opkræver affaldsgebyr hos borgerne.

Virksomheder og kommuner i delstaten har et stærkt incitament til at nedbringe mængden af brændbart affald, da forbrændingstaksten er 167 euro pr. ton.

Emballage indsamles via producentansvar

Østrigske hjem har en gul sæk til deres plastemballage, da der er producentansvarsordninger for indsamling og behandling af husholdningernes emballage. Producentansvarsorganisationerne vil dog kun betale for udsortering af de materialer, som de har ansvaret for (PE og LDPE), hvilket sætter begrænsninger for, hvor meget plast, der genanvendes. Den resterende plast afsættes til forbrænding i cementindustrien.

Ordningen med producentansvar blev indført i 1993, hvor organisationer som Altstoff Recycling Austria (ARA) overtog ansvaret for indsamling af emballageaffald fra kommunerne. Organisationerne valgte dog i vid udstrækning at benytte sig af de eksisterende håndteringsløsninger, som de kommunale affaldsselskaber tilbød.

Obligatorisk indsamling af organisk affald

Siden 2009 har husstandsindsamling af organisk affald været obligatorisk i tæt befolkede områder. Der hentes organisk affald ved husstandene hver 14 dag – dog ugentligt om sommeren. Den grønne del af det organiske affald kan imidlertid komposteres hjemme.

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse hos 2.000 husstande opgøres den hjemmekomposterede mængde organisk affald til 300.000 tons årligt eller ca. 30 % af den samlede affaldsmængde. Da hjemmekompost regnes genanvendt affald, står hjemmekompostering for 37,5 % af Oberösterreichs genanvendelse af affald.

Til indsamling af madlavningsolie får husholdningerne udleveret en gul plastspand med låg, som indsamles separat.

Hver landsby har sit komposteringsanlæg

Oberösterreich har mange komposteringsanlæg ¬– store som små. Små anlæg er ofte placeret i forbindelse med en gård eller landejendom og dermed tæt på det sted, hvor slutproduktet skal spredes på jorden. Det ligger fint i forlængelse af en cirkulær tanke om stedbundne ressourcekredsløb.

De små anlæg er de mest enkle og de billigste, og østrigernes erfaring er desuden, at de biologiske processer er nemmere at styre på dem, frem for de større anlæg, som også tager imod neddelt træ og haveaffald som græs og blomster.

Østrig har på nationalt plan et regelsæt for, hvilke materialer der må komposteres, og hvad komposten må bruges til. Reglerne er ganske strenge, men de betyder til gengæld, at 95 % af slutproduktet er kvalitet A+, som må bruges direkte i landbruget og lever op til kravene i EU's økologiforordning.

Mange genbrugspladser små

Der er 180 genbrugsstationer i Oberösterreich, hvoraf nogle modtager op til 80 forskellige fraktioner.

Mange af genbrugsstationerne er bemandende, og med danske øjne er det nok meget godt at kunne få vejledning, når man ser, hvor grundigt der nogle steder skal sorteres. Kaffekapsler, cd'er, stearinlys, fotonegativer, plastkapsler, korkpropper, madkartoner, briller og farvet glas er blot nogle af de specialiserede fraktioner, som skal udsorteres.

Fra genbrugsstationerne transporteres affaldet til én central modtagestation i delstaten.

Inspiration trods forskelle

Det var en meget inspirerende studietur, som ikke mindst demonstrerede Østrigs styrker inden for mindre, lokale løsninger.

De praktiske løsninger i Oberösterreich er i mange tilfælde ganske anderledes end i Danmark, ligesom de benytter andre kategorier og metoder i deres statistikker. Det gør det svært at sammenligne danske og østrigske nøgletal.

Studieturen viste, at man kan løse opgaverne med indsamling og genanvendelse af affald på mange forskellige måder, og at det derfor er vigtigt, at vi i Danmark bliver ved med at søge inspiration, tænke nyt og udfordre de løsninger, vi tilbyder borgerne. Det er der brug for i indsatsen for at nå de danske mål om genanvendelse af husholdningernes affald.

Fakta

  • Oberösterreich har 1,4 mio. indbyggere og er med et areal på 11.982 km² ca. en fjerdedel så stor som Danmark. Hovedstaden Linz er Østrigs tredjestørste by med knap 200.000 indbyggere.
  • Den samlede mængde affald per indbygger i Oberösterreich er 706 kg årligt, inklusiv hjemmekompostering og indsamlet organisk affald, som også indeholder lette fraktioner fra haveaffaldet som græs og blomster.
  • Oberösterreich har en genbrugsplads pr. 10.000 indbyggere, så alle indbyggere har maksimalt 20 km til en genbrugsplads. Genbrugsstationerne er bemandede.
  • Kilde: Oberösterreich Landesabfallverband.