Må man give sine borgere materiel til sortering indendørs?

Offentliggjort 10-05-2016

Principielt er det primært poser og materiel til indsamling af organisk affald, som kommuner må stille til rådighed i sin indsamlingsordning. Se Energistyrelsens juridiske afklaring af spørgsmålet.

undefined

En borger har spurgt Miljøstyrelsen, om kommuner eller affaldsselskaber må købe og uddele materiel, der er beregnet til indsamling af affald inde i borgernes hjem. Spørgsmålet går således på, om kommunen kan gebyrfinansiere affaldsbeholdere inde i husstanden.

Spørgsmålet hører nu under Energistyrelsen, som har svaret. Kort fortalt må en kommune gerne gebyrfinansiere beholdere eller andet materiel til brug indendørs hos borgerne, hvis materiellet KUN er brugbart i forbindelse med kommunens affaldsordning. Hvis materiellet omvendt kan bruges til andre formål ‒ som fx en generisk beholder ‒ og derfor lige så godt kunne være at finde på det almindelige marked, vil kommunen ikke lovligt kunne gebyrfinansiere og uddele det.

Læs en gengivelse af Energistyrelsens korrespondance her:

SPØRGSMÅL: Hvad siger juraen angående kommunernes mulighed for at indkøbe og levere indendørs sorteringsmateriel til beboerne i etagebyggeri? Her tænkes på et sorteringssystem til glas, plast og metal.
Vil det være konkurrenceforvridende, hvis kommunen leverede sådanne systemer til sine borgere? Eksempelvis har IKEA jo tilsvarende systemer, som de sælger. Hvis kommunen sætter et sådant indkøb i udbud, så er der i princippet lige konkurrence mellem alle – men er det nok?

SVAR: Det følger af affaldsbekendtgørelsens § 21, at kommunalbestyrelsen i affaldsregulativerne skal fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering, og at kommunalbestyrelsen for indsamlingsordninger kan fastsætte forskrifter om bl.a. beholdertype og kapacitet for beholdere samt anbringelse, anvendelse, fyldning, renholdelse og afhentning af beholdere.

Hjemlen for kommunalbestyrelsen til at fastsætte regler for beholdere er møntet på de udendørs opsamlingsbeholdere, som kommunen tømmer. Der er ikke tilsvarende regler om affaldsbeholdere inde i husstanden. Spørgsmålet er derfor, om kommunen kan gebyrfinansiere affaldsbeholdere inde i husstanden.

Miljøstyrelsen ‒ nu Energistyrelsen ‒ har tidligere udtalt, at kommuner kan gebyrfinansiere affaldsløsninger inde i husstanden, i det omfang det hænger nøje sammen med og udgør en integreret del af den sorterings- og afhentningsordning, kommunen har valgt, og det har et begrænset omfang, som er specifikt tilpasset selskabets ordninger, f.eks. særlige poser, der kan sorteres automatisk, eller et marginalt lille stel til sådanne særlige poser, primært til det organiske affald, da de tørre fraktioner er lettere at adskille, og da de typisk ikke kontaminerer hinanden, og det således er sværere at argumentere for, at en beholder hertil udgør en integreret del af ordningen.

Kommunen kan kun tilbyde ‒ ikke kræve ‒ brug af sådant særligt materiel inde i husstanden, så længe husstanden i øvrigt lever op til kommunens regulativ i forhold til ordninger og sorteringskrav.

Hvis en kommune f.eks. af hensyn til efterfølgende sortering foreskriver brug af obligatoriske poser til en bestemt type affald, f.eks. grønne poser til organisk affald, og kommunen udleverer denne type af poser, kan den også levere et stativ eller en holder, der passer til netop den foreskrevne, obligatoriske pose, hvis posen ikke passer til den almindelige type af stativer, der fås på markedet.