Morsø: Borgerne sparer penge på at sortere

Offentliggjort 28-04-2016

Mange kommuner har været nødt til at hæve renovationsgebyret i forbindelse med nye sorteringsordninger skulle indføres, men da Morsø indførte kildesortering af husholdningsaffald, gav det besparelser. Så kommunen sænkede gebyret med 350 kr.

undefined

Morsø Kommune ved Limfjorden i Nordjylland indførte i foråret 2014 kildesortering af madaffald, papir, pap, plast, metal og glas for kommunens 21.000 indbyggere. Madaffald indsamles i papirposer og de genanvendelige fraktioner samles i en DuoFlex-beholder med papir, pap og plastfolie i det ene rum og metal, glas og plast i det andet.

Kommunen kunne i både 2015 og 2016 sænke renovationsgebyret, da kildesorteringen har genereret overskud fra starten.

"Det har været meget vigtig for os, at den nye ordning skulle være udgiftsneutral, og at et evt. overskud skulle komme borgerne til gode. Da den nye ordning viste sig at være en overskudsforretning, var det derfor oplagt at sænke gebyret," fortæller Arne Kirk, natur- og miljøchef i Morsø Kommune.

Samlet er gebyret faldet med 350 kr. over de sidste to år. Overskuddet skyldes især tre ting:

  1. Det har vist sig, at behandlingsprisen for bioforgasning af madaffald ved Billund Vand A/S er billigere end prisen for forbrænding – selv når de øgede udgifter til transport til anlægget medregnes.
  2. Tømning er ændret fra ugetømning af dagrenovation til 14. dagstømning af restaffald og madaffald. De to fraktioner hentes hver 14. dag i hver sin uge, hvilket samlet set holder tømningsprisen neutral.
  3. Indkøbet af nyt materiel ‒ DuoFlex-beholderen og træstativet til madaffald ‒ har ligeledes ikke krævet ekstra penge, da Morsø Kommune på forhånd sparede op til investeringen.

Indsamling af madaffald er en succes

Ikke mindst indsamling af madaffald har været en succes. Der indsamles ca. 1.500 tons madaffald om året i Morsø Kommune, hvilket omtrent svarer til potentialet. Det bekræftes af en affaldsundersøgelse, som Morsø fik lavet i 2015. Undersøgelsen viser, at der stort set ikke er mere madaffald tilbage i restaffaldet.

"Vi vidste, at indsamling af madaffald er vigtigt for at nå vores mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, og vi er meget tilfredse med både mængden og kvaliteten af det indsamlede madaffald. Kvaliteten har fra starten været høj, hvilket hænger sammen med, at vi lavede en informationskampagne i begyndelsen. Alle borgere vidste derfor fra starten, hvordan de skulle sortere, og i praksis har de også været gode til at bruge de udleverede papirsposer og den tilhørende køkkenspand," forklarer Arne Kirk.

Madaffaldet sendes til bioforgasning på Billund Vand A/S' biogasanlæg ved Grindsted.

"I fremtiden vil vi meget gerne have, at madaffaldet sendes til Morsøs eget biogasanlæg, men indtil videre, må madaffald ikke blandes med gødning, så derfor sendes det til Billund Vands anlæg," uddyber natur- og miljøchefen.

Kun få problemer med madaffald og lugt

Der har ikke været nævneværdige problemer med at indføre kildesortering af madaffald, men kommunen slap dog ikke helt for klager over lugtgener den første sommer.

For at imødegå klagerne informerede kommunen bl.a. om, hvordan man kan minimere lugtgenerne, og indførte muligheder for tilkøb af ugetømning af madaffaldet om sommeren og tilkøb af et tætsluttende låg til madaffaldsspandene. Indtil nu er det kun omkring 5 % af borgerne, som har valgt ugetømning eller tætsluttende låg. 

Med den nye ordning – og ikke mindst borgernes gode vilje og evne til at sortere – er Morsø Kommune meget tæt på at nå de 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som er målet i kommunens affaldsplan.