13 nye kommunepuljeprojekter får støtte

Offentliggjort 20-12-2016

I kommunepuljens sidste runde uddeler Miljøstyrelsen godt 8 mio. kroner til 13 kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Danskerne sorterer mere affald til genanvendelse, hvis de affaldsløsninger, der tilbydes ved deres hjem, er nemme at bruge og lette at komme til.

Det kræver løsninger, som passer til folks hverdag – og derfor uddeles sidste runde af kommunepuljen til projekter, der kan være med til at gøre det let for danskerne at sortere mere affald, som f.eks. hjemmets syltetøjsglas, plastikbøtter og makreldåser, så det kan blive genanvendt til nye produkter.

Kommunerne har været gode til at tænke i nye affaldsløsninger, så vi kan få indsamlet og udnyttet de ressourcer, som borgernes affald gemmer på. Med kommunepuljen har de fået muligheden for at rulle nye affaldsløsninger ud, som bidrager til en større genanvendelse, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp.

Farvesortering hitter

Halsnæs Kommune er en af de kommuner, der i år har fået tilskud. Kommunen har fået 650.000 kr. i tilskud til et forsøgsprojekt, hvor borgerne skal sortere deres affald i seks forskellige farvede poser ud fra, hvilken type affald der er tale om. Poserne samles i samme spand og hentes af skraldebilen, hvorefter sorteringsanlægget klarer resten af sorteringen med en bestemt teknik, der kan registrere og adskille de forskellige farvede poser.

I alt har 13 projekter fået støtte gennem Miljøstyrelsens kommunepulje, som støtter op om målet i ressourcestrategien 'Danmark uden affald' om en øget genanvendelse på 50 pct. af danskernes husholdningsaffald i 2022.

Yderligere oplysninger

Projektleder på Kommunepuljen Marianne Ladekarl Thygesen, tlf.: 72 54 43 88 e-mail: Obfuscated Email

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Jakob Møller Volf, tlf.: 72 54 44 50, e-mail: Obfuscated Email

Fakta

Kommunepuljen blev uddelt første gang i 2014 og i to omgange i 2015. I første runde i 2015 blev der uddelt 7,6 mio. kr. til 16 nye affaldsprojekter dækkende 20 kommuner, og i anden runde blev der uddelt knap 14 mio. kr. til 19 affaldsprojekter dækkende 27 kommuner.

Disse projekter får støtte

Herunder finder du oversigten over projekter, som har fået tilsagn om støtte fra kommunepuljen. Projekter, der ikke har modtaget støtte, modtager et begrundet afslag. Klik på projektet for at læse mere om baggrund, formål, aktiviteter og effekt.

Ansøgere: Københavns Kommune, Professionshøjskolen UCC og Aarhus Universitet (DPU)

Titel: Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem

Baggrund: Landets kommuner og affaldsselskaber bruger mange millioner kroner på undervisning og læringsaktiviteter for skoler og daginstitutioner, som vi ikke kender effekten af og som sjældent er koblet til børnenes hverdagspraksis omkring affaldet.

Formål: At undersøge effekter på længere sigt af affaldspædagogiske aktiviteter i skoler og daginstitutioner samt affaldspraksisser i forskellige familier med fokus på børn og deres familiers læring om affald samt udvikle og afprøve undervisningsmateriale.

Aktiviteter: Indsamling af viden og formidling af forskningens observationer gennem ERFA-møder og nyhedsbreve. Udvikling af forskningsbaseret undervisning og læringsaktiviteter, der bygger bro mellem affaldspraksis i skole/daginstitution og hjem.

Forventede effekter: Projektet forventes at bidrage til en bedre kvalitet i husholdningernes kildesortering og en øget udsortering til genanvendelse af husholdningsaffaldet gennem børn og forældres øgede opmærksomhed, engagement og forandringsparathed i forhold til affaldshåndtering som følge af deres øgede indsigt og konkrete erfaringer.

Nyskabende perspektiver: Det nyskabende ved projektet er, at det fokuserer meget direkte på forholdet mellem læring i skoler og daginstitutioner og familiernes affaldspraksis. Projektet tilvejebringer ny viden om langtidseffekter af affaldspædagogiske aktiviteter og om, hvordan pædagoger og lærere kan inddrage børnenes affaldserfaringer fra hjemmet i aktiviteterne.

Ansøgere: Kerteminde Forsyning, Hjørring Kommune, Tårnby Kommune, Amager Ressource Center (ARC), Odense Renovation og Halsnæs Forsyning

Titel: Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder

Baggrund: I forbindelse med et kommunepuljeprojekt er det kortlagt, at aftagerne af den afgassede biomasse udtrykker størst bekymring omkring spredning af plast og andre fysiske urenheder i forbindelse med anvendelse af forbehandlet kildesorteret organisk dagrenovation i et biogasfællesanlæg.

Formål: At undersøge mængden af fysiske urenheder afhængig af indsamlingsposens materiale og kvalitet samt vurdere, om det er muligt at minimere andelen af fysiske urenheder i forbindelse med kommunens fastlæggelse af deres indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation.

Aktiviteter: Møde med behandlingsanlæggene for udvælgelse af poser. Fastlæggelse af indsamlingsmetode kommunerne imellem ved møde for at opnå sammenlignelige scenarier. Testkørsel på anlæg og laboratorieanalyser af fysiske urenheder. Opsummerende rapport med resultaterne fra forsøgene samt baggrundsrapport med beslutningsgrundlag og metodebeskrivelser.

Forventede effekter: Det forventes, at kvaliteten af genanvendelsen af den kildesorterede organiske dagrenovation kan forbedres væsentligt med kendskab til indsamlingsposens betydning for biopulpens indhold af fysiske urenheder.

Nyskabende perspektiver: På nationalt plan vil det være muligt at højne kvaliteten af den producerede biopulp baseret på kildesorteret organisk dagrenovation, idet projektet belyser, hvilke konsekvenser posevalget har for kvaliteten af biopulpen.

Ansøger: Randers Kommune

Titel: Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder

Baggrund: Der er en generel forståelse af, at en indendørs affaldssorteringsenhed øger genanvendelsesprocenten og samtidig en generel usikkerhed omkring, hvorledes økonomien ser ud i et tilbud til borgerne omkring en indendørs affaldssorteringsenhed.

Formål: At kvalificere kommunerne til at beslutte, om borgerne skal tilbydes en indendørs affaldssorteringshed ud fra økonomiske betragtninger.

Aktiviteter: Kortlægning af nuværende struktur for affaldsindsamling og -behandling. Udvikling af økonomiske modeller for kildesorteret affaldshåndtering. Take-back system for affaldssorteringsenheder. Roadmap for implementering af ny model i Randers Kommune.

Forventede effekter: Det forventes, at projektet vil bane vejen for, at kommunerne vil tilbyde borgerne indendørs affaldssorteringsenheder, der fremmer kildesorteringen, baseret på konkrete og sammenhængende økonomiske modeller. Samtidig opnås større renhed i de sorterede fraktioner, hvorved materialernes værdi og sikkerheden for, at de bliver genanvendt, øges.

Nyskabende perspektiver: Projektet vil give et overblik over økonomien i forbindelse med, at husstandene tilbydes installation af indendørs affaldssorteringsenheder. Denne viden er ikke systematisk tilgængelig nu og er ikke i en form, som er operationel for kommunerne i de konkrete vurderinger og planlægning.

Ansøgere: Amager Ressource Center (ARC) og Københavns Kommune

Titel: Forsøg på nyt testsorteringsanlæg for kildesorterede/kildeopdelte materialer

Baggrund: Københavns Kommune etablerer et testanlæg til afprøvning og erfaringsopsamling vedr. mekanisk-optisk sortering af udvalgte blandede kildesorterede materialer og giver dermed ny viden om kvalitet og sammensætning af det husstandsindsamlede plast, effektivitet af automatisk sorteringsudstyr samt afsætning og anvendelse af de finsorterede materialer.

Formål: At køre forsøg med automatisk sortering af udvalgte inputs/materialer og dermed medvirke til at skabe viden om sorteringseffektivitet og kvalitet af udsorterede materialer ved kildesorteret versus kildeopdelt indsamling.

Aktiviteter: Forsøg med forskellige inputs, f.eks. blandet plast og metal fra husholdninger, stor plast fra genbrugsstationer, plast fra hospitaler og blandet plast, metal og pap/karton fra husholdninger. Opsamling og formidling af relevante informationer om bl.a. sorterings-effektivitet på de forskellige maskiner, kvalitet af sorterede materialer, massestrømme mm.

Forventede effekter: Forsøgene vil give ny viden, der forventes at bidrage til højere sorteringseffektivitet i de enkelte husholdninger - altså større mængder genanvendelige materialer (især plast) kildesorteret og leveret til videre håndtering samt bedre kontrol med den sidste del af værdikæden for de kildesorterede materialer.

Nyskabende perspektiver: Projektet vil give et øget og mere dokumenteret kendskab til funktion og effektivitet af mekanisk og optisk sorteringsudstyr anvendt på typisk dansk husholdningsaffald samt give ny viden om sammensætning af de materialer, som husholdningerne frasorterer til genanvendelse. Desuden udvikles metoder til gennemførelse af plukanalyser på outputs fra automatiske sorteringsanlæg.

Ansøgere: Randers Kommune, Renodjurs, Vestforbrænding, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune

Titel: Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger

Baggrund: Værdikæderne for træ og plast er afdækket i et forprojekt, der viste, at den nuværende afsætning af rent træ er stærkt udfordret, og at træ fra genbrugsstationer hober sig op på oplagspladser/depoter. Projektet viste desuden, at der er udfordringer med at afsætte plast, der ikke er udsorteret på avancerede sorteringsanlæg.

Formål: At demonstrere at det er muligt at opdyrke markedet for genanvendelse af affaldstræ og plast fra husholdninger gennem 4 konkrete cases.

Aktiviteter: Igangsætning af 4 demonstrationscases – to på plast og to på træ. Videreudvikling og afprøvning af fødselshjælpermetode – kontakt til 40 virksomheder, workshops og/eller besøg og dialog på relevante affaldsterminaler.

Forventede effekter: Projektet forventes at skabe nye afsætningskanaler til rent træ fra husholdninger og derved bidrage til at øge interessen for genanvendelse af træ. For plast er forventningen, at det er muligt at øge genanvendelsen af fraktionen mixed plast.

Nyskabende perspektiver: I udviklingen af business cases inden for genbrugstræ anvender casevirksomhederne banebrydende teknologier, der hidtil kun er demonstreret i begrænset omfang. Desuden er det nyskabende at afprøve samarbejdet mellem kommunernes indkøbsafdelinger og afdelingerne for vedligehold af kommunale arealer i forhold til at erstatte indkøb af nye produkter med produkter af husholdningsgenbrugsplast.

Ansøgere: Tårnby Kommune, Langeland Forsyning A/S og Aalborg Renovation

Titel: Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger

Baggrund: Fotos kan ofte bedre end ord forklare borgerne, hvordan man skal sortere, stille sin beholder, placere sit storskrald, benytte sig af en bestemt type pose osv. på tværs af geografi, etnicitet og boligform. De fotos, som nogle kommuner får taget, må af rettighedsmæssige årsager sjældent deles med andre kommuner eller bruges til andre formål end det oprindelige.

Formål: At udvikle en fotobank med affaldsfotos i flere forskellige kategorier, herunder fraktionsfotos såvel som situationsfotos, som vil kunne benyttes af alle landets affaldsmedarbejdere i deres kommunikation med kunder/borgere.

Aktiviteter: Indsamling af input til motiver fra alle kommuner og forsyninger samt definition af kategorier, situationer og motiver. Fotooptagelser og billedbehandling. Etablering af onlinefotobank med ca. 150-200 fotos.

Forventede effekter: Projektet vil bidrage med fotomateriale, som kan forbedre kommunernes og forsyningernes kommunikations- og infomateriale betydeligt.

Nyskabende perspektiver: Der eksisterer ikke en fotobank med fotos, som alle landets 98 kommuner kan benytte sig af.

Ansøger: Randers Kommune,

Titel: Mere effektiv indsamling af plast og metal fra husholdninger

Baggrund: Randers Kommune har siden 2013 indsamlet metal, hård plast og glas fra samtlige husstande. De indsamlede materialer er af god kvalitet, men den indsamlede mængde er langt mindre end i andre kommuner, og analyser af restaffaldet viser, at der er stort potentiale for at borgerne udsorterer mere.

Formål: At vurdere effekten af borgerrettede tiltag, der skal øge indsamlingen af plast og metal, uden at fraktionernes gode kvalitet forringes, samt at få indsigt i plastens vej efter afsætning.

Aktiviteter: Undersøgelse af sammensætningen af restaffaldet og glas/metal/plast-fraktionen i to forsøgsområder á ca. 200 husstande i hhv. haveboliger og etageboliger. Evalueringer blandt borgerne i form af telefoninterview, fokusgrupper og spørgeskema. Katalog over borgernes sorteringsbarrierer og mulige tiltag. Kortlægning af plasts vej efter modtageanlæg og videre til behandling og genanvendelse.

Forventede effekter: Det forventes at projektet kan dokumentere en øget indsamling af plast, metal og glas fra husholdninger i forsøgsområderne, og dermed vil skabe øget opmærksomhed omkring indsamling af en blandet fraktion. Det kan være værdifuld inspiration til kommuner, der har svært ved at indsamle potentialet for fokusfraktioner eller som vil sikre en bedre afsætning.

Nyskabende perspektiver: Der foretages en omfattende evaluering hos borgerne i kombination med en analyse af affaldets mængde og sammensætning. Den kombinerede kvantitative og kvalitative tilgang er kun afprøvet i få tidligere undersøgelser. Projektet er desuden nyskabende ved at følge, hvad der sker med plast, efter kommunen afsætter det så langt ud i afsætningsleddet som muligt.

Ansøger: Køge Kommune

Titel: Affaldssortering: Viceværten har svaret!

Baggrund: Mange kommunepuljeprojekter om sortering i etageboliger har fokuseret på beboernes muligheder for sortering samt kommunikation fra kommune til beboere. En analyse af affaldet i Karlemoseparken i Køge viste, at der fortsat var 25 % genanvendeligt tørt affald i form af papir, pap, plast og metal i restaffaldet. En af anbefalingerne fra Køge har været, at borgernes engagement skal møde støtte fra viceværterne.

Formål: At opkvalificere viceværterne, så de har den nødvendige viden og dermed både får mulighed for og lyst til at gøre en forskel for beboere og miljø i forhold til rigtig sortering af affald.

Aktiviteter: Udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisningsforløb målrettet viceværter, udarbejdelse af digital videns- og kommunikationsplatform og et værktøj til dialog mellem viceværter og mellem viceværter og kommune/affaldsselskab. Produkterne udvikles gennem bl.a. workshops og ekskursioner.

Forventede effekter: Det forventes, at projektet vil have en effekt på genanvendelsen af 6 af de 7 fokusfraktioner. Øget genanvendelse af træaffald indgår ikke i projektet. På nationalt plan vil en supplering af viceværternes uddannelse kunne føre til større genanvendelse i etageboliger generelt. 

Nyskabende perspektiver: Projektet sigter mod, at kommune og viceværter i højere grad fungerer som aktive partnere i forhold til at nå genanvendelsesmålene. Projektet vil systematisere og udbrede kendskabet til uddannelse af viceværter samt netværksdannelse og videndeling viceværterne imellem samt kommune og viceværter imellem.

Ansøgere: AffaldPlus, Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune

Titel: Øget og bedre plastgenanvendelse

Baggrund: I de fleste kommuner, der har genanvendelsesordninger for plast, skal borgerne sortere de enkelte plasttyper, hvilket har vist sig vanskeligt at gennemføre. Genanvendelsen af plast sker for en god del på anlæg i udlandet, og affaldsselskaberne ved ikke på nuværende tidspunkt, hvilke dele af plastfraktionen, der rent faktisk kan genanvendes, og hvilke dele der trods sorteringsbestræbelser alligevel ender i forbrænding.

Formål: At øge genanvendelsen af plast ved at analysere indsatsmulighederne i hele værdikæden og dernæst introducere de mest lovende, kost-effektive og borgervenlige løsninger.

Aktiviteter: Indledende analyser, kortlægning af kilder til plast i husholdningsaffaldet, udarbejdelse af katalog over muligheder til og barrier for at ændre og reducere plastforbruget med sigte på øget genanvendelse. Pilotforsøg med de bedste identificerede løsningsmuligheder, målrettet kommunikation til borgerne samt markeds- og forbrugerundersøgelse.

Forventede effekter: Det forventes, at projektet kan bidrage til en stigning i genanvendelse af plast i husholdningsaffaldet på minimum 400 %, så AffaldPlus-kommunerne inden 2020 har opnået en genanvendelse på minimum 3,7 kg 3D-plast pr. indbygger, og så reject-andelen ved sortering af MGP-fraktionen er faldet til det halve (17 %).

Nyskabende perspektiver: Der tages udgangspunkt i en samlet værdikædebetragtning, og der sættes spotlight på muligheder for at fjerne genanvendelsesudfordringer ved kilden – forbruget hos borgerne. Projektet vil desuden fokusere på forbedret kommunikation som et nøgleredskab til at styrke korrekt udsortering af plast i husholdningerne.

Ansøgere: REFA, Guldborgsund Kommune og Lolland kommune

Titel: Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder

Baggrund: REFA står foran udvidelse af indsamlingssystemet for fraktioner indsamlet i dobbeltbeholder, hvor der i det ene rum indsamles papir/karton, og i det andet rum indsamles glas/metal. Forud for udbud af opgaven ønsker REFA at undersøge, hvordan modtageanlæggenes modtagekrav påvirker valg af indsamlingsmateriel, information til borgerne og krav til entreprenøren, der skal forestå indsamlingen.

Formål: At vise mulighederne for at sikre høj kvalitet i genanvendelsen ved at tage afsæt i mulighederne hos modtageanlæggene.

Aktiviteter: Udarbejdelse af vejledning i sorteringskriterier, der kan udnyttes af de to kommuner i REFA samt samlet katalog over opmærksomhedspunkter, kommuner og affaldsselskaber skal tage højde for ved udviklingen af affaldssystemer for de tørre fraktioner.

Forventede effekter: De forventede effekter er en forøgelse af genanvendelsesmulighederne og dermed værdien af de indsamlede fraktioner. Samtidig optimeres der på de samlede indsamlingsomkostninger ved at lave en optimal blanding af de genanvendelige fraktioner baseret på sorteringsmulighederne hos modtageanlæggene.

Nyskabende perspektiver: Projektet udvikler og viser vejen for en mere cirkulær tankegang, hvor den service, der tilbydes borgerne, er forbundet med afsætningsmulighederne. Tilgangen er tænkt som inspiration for fremtidig udvikling af indsamlingssystemer, så man ikke risikerer at stå med indsamlet affald, der er sorteret hos borgerne, som ikke kan afsættes til en fornuftig genanvendelse.

Ansøgere: Halsnæs Forsyning A/S og Halsnæs Kommune

Titel: Forsøg med optisk posesortering

Baggrund: Der er i dag gode tekniske og økonomiske muligheder i optisk posesortering af forskelligt farvede affaldsposer. Det kan derfor være attraktivt at samarbejde for en kreds af kommuner og/eller affaldsselskaber at tage initiativ til at etablere et anlæg til optisk posesortering på dansk grund.

Formål: At skabe et bedre beslutningsgrundlag for at etablere et dansk anlæg til optisk posesortering af husholdningsaffald, som borgerne har opsamlet i 6 forskellig-farvede poser.

Aktiviteter: Udvælgelse af tre boligområder inden for haveboliger, etageboliger og sommerhuse. Kortlægning af borgernes forventninger og udarbejdelse af informationsmateriale til borgere og skraldemænd. Analyse af mængde og sammensætning af restaffald og andet affald under/efter forsøg. Håndtering af indsamlet affald. Gennemførsel af to prøvekørsler med dansk affald på svensk anlæg til optisk posesortering. Evaluering af borgernes erfaringer.

Forventede effekter: Projektet har et ambitiøst mål for, hvor meget affald der skal indsamles for hver af fraktionerne madaffald, pap, papir, metal, plast og glas (glas i kubeordning). For hver affaldsfraktion måles effektiviteten sammenholdt med opstillede effektmål.

Nyskabende perspektiver: Det vil være første gang, at man herhjemme lader borgerne sortere i op til seks fraktioner (forskellige posefarver) og lader dem opsamle poserne i samme affaldsbeholder.

Ansøgere: KARA/NOVEREN, DTU Miljø, Hvidovre Kommune, Amager Ressource Center (ARC), Silkeborg Genbrug og Affald A/S og Nomi4s i/s

Titel: Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser

Baggrund: Der har i en årrække på landets genbrugspladser været etableret mange tiltag, der har til formål at øge mængden og kvaliteten af udsorterede genanvendelige fokusmaterialer. Det har imidlertid vist sig problematisk at måle effekten af disse tiltag, da de fleste målinger kun viser et øjebliksbillede af tiltagenes effekt. For nogle tiltag gælder det, at effekten ikke er blevet målt.

Formål: At lave sammenlignelige og dokumenterede effektvurderinger af tiltag afprøvet på genbrugsstationer og at bruge statistisk analyse til at sætte tal på effekten.

Aktiviteter: Indsamling af data fra 4 genbrugspladser + genbrugspladser involveret i 9 kommunepuljeprojekter. Kortlægning af tiltag gennemført via kommunepuljeprojekter, udarbejdelse af statistisk dataanalyse (compositional data analysis technique), interview af personer tilknyttet de berørte genbrugspladser. Analyse af småt brændbart fra 4 genbrugspladser.

Forventede effekter: Det forventes, at den viden, projektet genererer, vil gavne andre kommuners planlægning af genbrugspladser med fokus på bedre udsortering af de genanvendelige materialer fra småt brændbart. De tiltag, der har den bedste effekt ift. indsamlingen af de fokusmaterialerne glas, pap, papir, plast, metal og træ, fremhæves, så kommunerne kan bruge denne viden til at implementere de rette tiltag.

Nyskabende perspektiver: Det er nyskabende at vurdere effekten af tiltag via statistisk analyse. Ved at generere ny viden om tiltagenes effekt er det muligt at vurdere, hvilke tiltag der med fordel kan implementeres, og hvilke tiltag der ikke har den store effekt ift. bedre sortering af de genanvendelige materialer.

Ansøgere: Affaldsselskabet AVV I/S og Hjørring Kommune

Titel: Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted

Baggrund: I forbindelse med et pilotprojekt om affaldssortering i Vrå oplevede kommunen en stigning i mængderne af indsamlet genanvendeligt materiale fra 17 % til 53 %. Når kildesorteringen udrulles til hele Hjørring Kommune, forventes en lignende forøgelse. For at opnå succes med kildesortering er det imidlertid afgørende, at der sættes fokus på kommunikation og borgerinddragelse.

Formål: At påvirke borgernes viden og adfærd i forbindelse med indførelse af kildesortering ved husstanden ved at etablere den rullende informationstjeneste, Sorteringsbillen.

Aktiviteter: Udvikling af pædagogisk koncept, ombygning og indretning af autocamperen. Udvikling og indretning af krea-værksted, der kan bruges til gør-det-selv aktiviteter med affald fra fokusfraktionerne, dvs. pap, papir, glas, metal, plast og træ. Test af Sorteringsbillen og formidling til kolleger i affaldsbranchen.

Forventede effekter: Der forventes en stigning fra de nuværende 30 % til 55 % i de indsamlede mængder af genanvendeligt husholdningsaffald i Hjørring Kommune i forbindelse med indføring af kildesortering ved husstanden. Sorteringsbillen er et ud af flere kommunikationstiltag, der iværksættes for at nå dette mål.

Nyskabende perspektiver: Det forventes, at Sorteringsbillen vil bibringe ny viden om den pædagogiske tilgang til formidling af kildesortering til børn og afføde koncepter for forskellige aktiviteter på feltet. Ligeledes forventes det, at krea-værkstedet vil afdække nye måder at igangsætte gør-det-selv aktiviteter, der peger på affald som en ressource og forankrer denne bevidsthed hos børnene på en legende og kreativ måde.