Resultatløn til pladsfolk øger sorteringen i Silkeborg

Offentliggjort 15-03-2016

Silkeborg indførte resultatløn på sine fire genbrugspladser ‒ og det har givet resultater. Fra 2007 til 2015 er deponiaffald og brændbart affald faldet fra 13.400 tons til 4.700 tons. Det kan mærkes på bundlinjen, kvaliteten og genanvendelses-procenten.

undefined

Resultatløn til pladsmedarbejderne på kommunens fire genbrugspladser blev indført af Silkeborg Genbrug og affald A/S i 2008 af to grunde: Dels at nedbringe mængden af deponi- og forbrændingsegnet affald, dels at forbedre kvaliteten og renheden af de genbrugelige materialer.

Det har været en succes. Stort brændbart og deponi har udgjort en stadig mindre og mindre procent af den totale mængde affald. Fra i 2007 sammenlagt at udgøre over 20 procent af den samlede affaldsmængde på genbrugspladserne udgjorde mængderne i 2015 under 5 procent. Mængderne i småt brændbart er næsten halveret i samme periode.

Vi har snart ikke mere at komme efter i vores stort brændbart og deponi. Det er rigtig godt. I småt brændbart har vi dog stadig et potentiale for mere udsortering. Der er stadig borgere, der ikke sorterer hjemmefra og fx smider folie, plast og bøger til småt brændbart i stedet for de rette containere. Småt brændbart bliver helt sikkert et fokusområde i 2016," fortæller Karsten Søndergaard, der er affaldschef i Silkeborg Genbrug og affald A/S.

Fokus på dialog på genbrugspladsen

Medarbejderne på genbrugspladserne tager kontakt til genbrugspladsernes besøgende – og venter ikke på, at de besøgende selv spørger.

Vi ved, at det er de færreste besøgende, der henvender sig til pladsmedarbejderne af sig selv. Så vi har gjort det til en målsætning, at pladsmedarbejderne aktivt henvender sig til kunden for at forebygge fejlsortering. Selv om det ikke altid falder i god jord hos nogle få af de besøgende, så bruger vi den metode, fordi vi ved, at det har en positiv effekt," forklarer Karsten Søndergaard.

At forbedringer i sorteringen hænger sammen med, hvordan genbrugspladsen drives, fremgår tydeligt af erfaringerne fra genbrugspladsen i Them. Silkeborg Genbrug og affald overtog driften af genbrugspladsen i 2011 og på et år faldt mængden af småt brændbart med 30 %. Deponi og stort brændbart blev halveret det samme år på pladsen.

De ansattes indsats rykker

Pladsfolkenes indsats har rykket meget. Den samlede reduktion fra 13.400 tons til 4.700 tons i mængden af deponiaffald og stort og småt brændbart affald svarer til den fulde vægt af ca. 900 lastbiler i perioden 2008-2015.

"Vi kunne ikke have opnået de resultater, som vi har, hvis det ikke havde været for de ansattes gode indsats", understreger Karsten Søndergaard.

Medarbejderne belønnes på baggrund af fastlagte kvantitative og kvalitative mål. Men hvis der fejlsorteres i de genanvendelige materialer, så trækker det fra i det løntillæg, som lægges oven i den faste løn.

Det er vigtigt for os, at det rent faktisk kan mærkes, om ens arbejde giver resultater eller ej. Det er en del af modellen. Der skal flyttes affald fra småt og stort brændbart og deponi over i genanvendeligt affald," slutter Karsten Søndergaard.

undefined

Figur 1. Den samlede mængde af stort brændbart og deponi på Silkeborgs genbrugspladser er faldet markant siden indførslen af resultatløn.

Sådan læses grafen: De stiplede gule linjer viser målsætningen om reducere deponi og stort brændbart til 4,55 % af de modtagne mængder på genbrugspladserne. Den blå linje viser den positive udvikling frem mod indfrielsen af målsætningen.

undefined

Figur 2. Udviklingen af småt brændbart for hver af de fire genbrugspladser i Silkeborg.

Sådan læses grafen: De stiplede linjer markerer resultatlønnens målsætninger for 2015. Når linjerne ligger i intervallet mellem de to stiplede linjer, modtager pladsfolkene et resultattillæg. Tillægget øges, jo tættere på den nederste stiplede linje, genbrugspladsen befinder sig. Grafen viser, at genbrugspladsen i Them var først til at få andelen af småt brændbart ned på et niveau, som udløser et resultattillæg. I 2015 er andelen af småt brændbart på alle de fire genbrugspladser nede på et niveau, som udløser et løntillæg.

Gode råd fra Silkebog Genbrug og Affald A/S

Gode råd hvis du vil indføre resultatløn:

  1. Ledelsen og medarbejderne skal blive enige om mål, der skal indgå i resultatlønnen. I Silkeborg er resultatlønnen et tillæg til lønnen og har ikke indflydelse på den faste løn.
  2. Resultattillægget er ens for alle i driften.
  3. Der skal vælges målsætninger, som medarbejderne reelt har direkte indflydelse på.
  4. Budgettet skal overholdes. Pengene til resultatlønnen skal komme fra de forbedringer, som sker.
  5. Resultatløn kan ikke stå alene! Silkeborg Genbrug og Affald A/S har bl.a. arbejdet med:

Forbedret information til kunderne ‒ eksempelvis bedre skiltning, klistermærker til hjemmesortering osv.

At gøre pladserne mere overskuelige.

Videreuddannelse af pladspersonalet.

Pladspersonalets idéer til forbedringer tages seriøst og implementeres.