Stor tilslutning til mere sortering i Lejre

Offentliggjort 14-06-2016

Team Affald og genbrug blev positivt udfordret af borgernes appetit på mere sortering, da Lejre Kommune for nylig gennemførte en borgerundersøgelse. Samtidig var processen med undersøgelsen meget frugtbar.

I Lejre er der stor opbakning til både flere affaldsbeholdere i villaernes indkørsler og mere affaldssortering i hverdagen, viser en brugerundersøgelse, som Lejre Kommune netop har fået lavet. Undersøgelsen blev lavet som led i planlægningen af den kommende affaldsordning, som kommunen vil indføre fra årsskiftet 2017/2018.

I dag har villaerne to beholdere i indkørslen, én til dagrenovation på mellem 140 og 240 liter, der tømmes hver 14. dag, og én til papir på 140 liter, der tømmes en gang om måneden. Kommunen arbejder på en ordning, hvor begge erstattes af tokammerbeholdere – en til restaffald og madaffald og én til papir og metal. 68 % er positive over for denne løsning til indsamling af madaffald og restaffald, mens opbakningen til den anden beholder er 73 %. Dermed er der solid opbakning hos borgerne, og faktisk ønskede mange af dem endnu mere.

Vi blev overraskede over, hvor mange der var positivt indstillet over muligheden for at få endnu en beholder. Samlet set er borgerne delt omtrent på midten i forhold til en tredje beholder. Den grad af tilslutning åbner for, at vi tør tænke i endnu større perspektiver, som fx at indsamle plast. Når den kommende affaldsordning skal endeligt besluttes, vil vi derfor forberede et beslutningsoplæg til politikerne, hvor indsamling af plast indgår som en mulighed," fortæller Malene Krogh, der er projektmedarbejder i Lejre Kommunes Team for Affald og genbrug.

Hjemmekompost ingen hindring for indsamling af madaffald

Også på andre områder fik medarbejderne i teamet udfordret deres antagelser om, hvad der er borgernes ønsker og holdninger i forhold til affaldssortering:

Nogle kommuner oplever, at borgere skriver læserbreve om, at det er absurd at skulle sortere madaffald, når de komposterer derhjemme i forvejen. I Lejre hjemmekomposterer mange, så vi var spændt på, om det ville slå gennem i borgernes holdninger. Men blandt vores borgere er opbakningen til indsamling af madaffald lige stor blandt dem, der bruger hjemmekompostering, og dem, der ikke gør," forklarer Malene Krogh.

Brug resultaterne i både intern og ekstern kommunikation

Undersøgelsen kastede altså vigtig viden af sig, som kommunens affaldskontor skal bruge til at klæde politikerne bedst muligt på til at træffe beslutninger om den kommende affaldsordning. Samtidig katalyserede forberedelserne en proces, som gjorde kontoret mere fokuseret på den kommende ordnings formål og det grundlag, som den skal bygges på:

Før vi overhovedet gik i gang med spørgeskemaet, kom en masse diskussioner i gang: Hvilke overskrifter kan der komme ud af undersøgelsen? Hvor sikker er vores viden? Hvad er viden, antagelser eller endda ønsketænkning? Hvor højt kan vi sætte barren for indsamling? Den del af forløbet fik vi meget ud af, så det at sætte gang i brugerundersøgelsen var også en kick-start af vores interne afklaring af, hvad der er vigtigt at være opmærksom på med den nye affaldsordning, og det kan tænkes, at andre kommuner også ville kunne få glæde af at gøre det samme," lyder anbefalingen fra Malene Krogh fra Lejre Kommune.

Undersøgelsens resultater er også et vigtigt værktøj, når kommunen skal kommunikere den nye affaldsordning ud og få borgerne til at bruge den.

Når vi ved, at borgerne overordnet set er positivt indstillet overfor at sortere, er det ikke det, vi skal bruge vores ”taletid” på at få dem til at indse. I stedet kan vi bruge krudt på at fortælle helt konkret, hvordan de nye beholdere ser ud og hvordan, borgerne skal sortere, så borgerne kan forberede sig på nye vaner”, fortæller Malene Krogh.

Kommunen gennemførte knap 300 telefoninterview i foråret 2016 med hjælp fra JHN Processor. I efteråret 2016 beslutter byrådet i Lejre, hvordan kommunens kommende affaldsordning fra primo 2018 skal se ud.

Fakta

Udvalgte indsigter fra Lejres borgerundersøgelse

  • 97 procent er tilfredse eller meget tilfredse med, at der også fremover vil være ugetømning af dagrenovation i sommerperioden.
  • 68 procent synes, at den kommende tokammerbeholder til madaffald og restaffald er en god idé.
  • 73 procent synes, det er en god idé, at papirbeholderen fremover får to kamre; ét til papir og ét til metal.
  • Omkring halvdelen af Lejre Kommunes borgere har kendskab til ordningen, hvor batterier og småt elektronik kan afleveres i en pose på papirbeholderen. Imidlertid er det kun ca. en tredjedel af borgerne, som bruger eller har brugt ordningen.
  • Omkring halvdelen af borgerne er positivt indstillet over for en tredje beholder, så der kan sorteres endnu mere i den enkelte husstand.
  • 64 procent af de adspurgte borgere i Lejre Kommune benytter aldrig storskraldsordningen. Hvis ikke ordningen fandtes, ville 78 procent af ordningens brugere foretrække at bruge genbrugspladsen i stedet for, og en lille gruppe ville spørge venner og familie om hjælp.
  • 10 procent af ordningens brugere er i tvivl om, hvorvidt de har et alternativ til storskraldsordningen, mens 6 procent tilkendegiver, at de ikke har et alternativ til at komme af med deres storskrald, hvis ordningen ikke fandtes.
  • 76 procent af de adspurgte borgere benytter sig aldrig af ordningen for haveaffald. Omkring halvdelen af brugerne er tilfredse med ordningen.
  • 69 procent af de adspurgte borgere forventer at komme til at bruge en kommende butik på genbrugspladsen. De fleste synes, det er en rigtig god idé med sådan en butik, fordi det kommer både deres medborgere og miljøet til gavn.