Analyse af udfordringer for affaldsdata

Offentliggjort 30-01-2017

Miljøstyrelsen og KL har undersøgt brugernes udfordringer med Affaldsdatasystemet og affaldsdata generelt. Indsigterne skal vejlede indsatsen fremover.

Undersøgelsen er en foranalyse, der skal være med til at vejlede den kommende indsats for at forbedre arbejdet med Affaldsdatasystemet og affaldsdata generelt.

På baggrund af resultaterne har foranalysen formuleret en vision for arbejdet med affaldsdata:

Affaldsproducenter, affaldsprofessionelle aktører og myndigheder har en nem, hurtig og brugervenlig digital adgang til at dele affaldsdata om affaldsproducenternes samlede affaldssituation i form af præcise, fyldestgørende og korrekte affaldsdata i en sammenhængende miljøindsats”.

I analysens rapport kan du læse mere om:

  1. Hvorfor affaldsdata er et vigtigt område.
  2. Hvilke primære og sekundære aktører arbejder med affald, og hvilke systemer er i brug.
  3. Forandringer på affaldsområdet som kan understøtte ressourcestrategiens målsætninger
  4. Undersøgelse af syv hovedudfordringer der hver især er udspecificeret med en række konkrete problemer, barrierer og forhindringer som skal løses
  5. Fire konkluderende anbefalinger for arbejdet med bedre kvalitet i affaldsdata og datadeling.

Rapportens anbefalinger

  • Øget fokus på hele værdikæden hvor affaldsdata skal kunne registreres automatisk og løbende ved affaldsproducenten af de affaldsprofessionelle.
  • Øget fokus på metodeudvikling af kontekstspecifikke, brugerstyret, brugervenlige og fælles tilgængelige begreber og relationer mellem fagsprog og hverdagssprog på tværs af affaldsstrømmene (Bl.a. EAK koder).
  • Øget fokus på et samlet systemoverblik og integrationer der skaber anvendelige affaldsdata ved hjælp af systemsammenhænge og genbrug.
  • Øget fokus på incitamenter til automatisk registrering af affaldsdata med gennemskuelige mål og formål, målrettet oplysning og vejledende information i affaldssituationen på tværs.

Baggrund

Foranalysen er baseret på to workshops med deltagelse af mellem 30-50 fagprofessionelle aktører fordelt mellem 23 forskellige kommuner, 19 private affaldsaktører og Miljøstyrelsen.

Foranalysen indikerer en række forbedringspunkter i forbindelse med indsamling og deling af affaldsdata, som vil blive kortlagt og analyseret via et nystartet initiativ under indsatsområde 6 i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Inden for dette indsatsområde er Miljøstyrelsen ansvarlig for initiativ "6.4 – Samlet it-arkitektur for affaldsdata":

6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata
Bedre data om affald vil betyde, at kommunerne kan planlægge, håndhæve og evaluere de kommunale affaldsordninger mere optimalt til gavn for borgere og virksomheder. Indsamling af affaldsdata foregår i dag bl.a. via en række it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele data med hinanden. Der igangsættes en analyse, som skal munde ud i en handlingsplan for smidig registrering, udveksling og anvendelse af data mellem it-systemerne på affaldsområdet.

Initiativ 6.4 gennemføres i 2017 i samarbejde med KL og Energistyrelsen.