Personlig udvikling og bedre kultur skaber forandring i småt brændbart

Offentliggjort 29-09-2017

Et mål om bedre kultur på genbrugspladsen og et undervisningsforløb om pladsmedarbejderes motivation, adfærd og rolle som vejledere førte til markant bedre sortering af fraktionen småt brændbart på Reno Djurs' genbrugsstationer.

Det startede med en undersøgelse, der viste noget andet end forventet:

"Vi troede, at vi lå over landsgennemsnittet i forhold til korrekt sortering, men i renheden af småt brændbart adskilte vi os ikke væsentligt fra andre kommuner og affaldsselskaber. Derfor ville vi gøre noget nyt for at øge sorteringen," fortæller Hardy Mikkelsen, miljøchef i Reno Djurs, der driver otte genbrugsstationer.

I et projekt med Randers Kommune afsøgte Reno Djurs mange forskellige muligheder for at forbedre sorteringen – herunder fx kundeinformation, skilte og omplacering af containere. Det viste sig, at pladsmedarbejdernes roller og adfærd spillede den helt afgørende rolle for god sortering. En indsigt der gjorde, at Reno Djurs gik i gang med en målrettet uddannelsesindsats for at skabe en bedre sorteringskultur på alle sine otte genbrugsstationer.

Ledelsen blev også udfordret

Reno Djurs besluttede at kigge hele vejen rundt – fra medarbejderne til ledelsen – for at udpege de steder, der kunne forbedres og bidrage til at skabe en ny kultur.

"Som ledelse skal man også turde sætte sig selv i spil, turde blive udfordret og være åben for forbedringer," mener Hardy Mikkelsen. Og udfordret blev ledelsen:

"Vi var i ledelsen helt sikre på, at vi havde en klar og tydelig kommunikation med pladsmedarbejderne, så der fx ikke er tvivl om sorteringskriterierne. Men ved nærmere eftersyn viste fejlsorteringerne, at der faktiske var flere eksempler på, at pladsmedarbejderne håndterede ens situationer på forskellig vis."

Eksempelvis så pladsmedarbejderne forskelligt på situationer hvor menneskelige hensyn kunne veje tungere end korrekt sortering, hvis fx en familie tømte et dødsbo fra et familiemedlem, der var gået bort. Sådanne tilfælde blev i uddannelsesprocessen klarlagt, og der blev skabt fælles forståelse og retningslinjer, hvor der før kunne være uklarhed.

Medarbejderne oplevede også nogle gange, at de ikke fik en klar tilbagemelding på eventuelle ideer til forbedringer.

"Det var en overraskelse for os, at pladsmedarbejderne sagde, at vi i ledelsen ikke altid var gode til at give feedback på ideer og forslag – hvilket vi ellers lagde op til, at pladsmedarbejderne altid kunne komme med. Derfor har vi nu oprettet et ideudvalg, som repræsenterer pladsmedarbejderne og som mødes fire gange årligt, hvor alle ideer vil blive diskuteret og meldt klart tilbage til alle," forklarer Hardy Mikkelsen.

Helhedsorienteret uddannelse med fokus på personlig udvikling

Samtidig ønskede Reno Djurs at løfte pladsmedarbejdernes kompetenceniveau på en måde, så de blev endnu bedre til at gå i dialog med brugerne og aktivt gøre brugerne til partnere i at sortere godt.

Det blev derfor besluttet at iværksætte udviklingen af et uddannelsesforløb med fem moduler, som hvert tager udgangspunkt i den enkelte pladsmedarbejders motivation og personalet som omdrejningspunkt for borgernes korrekte sortering af brændbart affald og udsortering af de genanvendelige materialer. Til hvert modul hører individuel feedback og opfølgning efter modulet.

"Det var meget vigtigt for os at løfte vores pladsmedarbejderes kompetencer på alle områder. Derfor startede vi med at hyre en erhvervscoach, som lavede individuelle profiler af alle medarbejdere for at blive klogere på den enkeltes motivation og forskellige kompetencer. Det viste sig, at det var der stor motivation hos alle, og at alle ville kunne komme til at indgå i den nye rolle selvom enkelte var skeptiske i begyndelsen," fortæller Hardy Mikkelsen.

Uddannelsesmodulerne behandler emnet på fire planer:

 • Det individuelle plan
 • Det kollektive plan
 • Det samarbejdende plan
 • Det organisatoriske plan

De 24 pladsmedarbejdere hos Reno Djurs gennemførte uddannelsen i efteråret 2016.

Markante resultater af processen

Fokus på personlig udvikling og skabelsen af en bedre kultur og et endnu bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har ifølge Hardy Mikkelsen gjort, at pladsmedarbejderne selv føler, at de er blevet bedre til at vejlede kunderne, og at de har en bedre dialog med kunderne. Et håndfast resultat af indsatsen er desuden, at andelen af korrekt sortere affald i fraktionen småt brændbart steg fra 42 % til 53 %, og andelen af genanvendelige materialer i småt brændbart faldt fra 68 % til 40 %.

"Vi er meget tilfredse med resultatet – især det at alle medarbejdere føler, at de er blevet bedre. Selv de få medarbejdere som var skeptiske i begyndelsen har været rigtig positive ved afslutningen," fortæller Hardy Mikkelsen.

En brugertilfredshedsundersøgelse fra foråret 2017 har i øvrigt vist, at indsatsen har givet meget tilfredse brugere. Uddannelsesforløbet er offentliggjort som led i kommunepuljeprojektet "Bedre sortering af de brændbare fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale".

Gode råd

 • At den enkelte pladsmedarbejder føler kollektivt ansvar for at ’småt brændbart’ er korrekt sorteret.
 • At synliggøre pladsmedarbejdernes individuelle kompetencer og udviklingspotentialer.
 • At pladspersonalets rådgivning og engagement kan styrkes ved at øve kundedialoger, iagttagelse og at reflektere over en-til-en-situationer (fx på video).
 • At sikre de nødvendige rammer for at pladspersonalets individuelle og kollektive kompetencer udvikles og opretholdes.
 • At alle forstår, at mødet med kunden er situationsbestemt og ændrer sig fra kunde til kunde.
 • At pladspersonalet forstår og er enig i, at alle fraktioner – herunder ’småt brændbart’ skal være korrekt sorteret.
 • At pladsmedarbejderen forstår sin egen rolle og reflekterer over denne.
 • At pladspersonalet med større viden om affaldets sammensætning og videre behandling får et vigtigt redskab i dialogen med kunden – herunder at kunne fortælle om konsekvenserne, både økonomisk og miljømæssigt.
 • At pladspersonale inddrages i projekter og udvikling af eventuelle uddannelsesforløb.
 • At der er tydelige sorteringskrav, og at organisationen internt fører en åben dialog om de svære situationer i kundehåndteringen.
 • Når pladspersonalet oplever ejerskab til de fælles beslutninger, så styrkes læring og motivation.
 • Når der fremover i organisationen rekrutteres (og udvikles) medarbejdere, er det vigtigt at holde organisationens mål for øje.
 • At sørge for at alle i organisationen – både blandt medarbejdere og i ledelsen – er enige og bakker op om projektet.

Kontakt

Hardy Mikkelsen, miljøchef, Reno Djurs, mail: Obfuscated Email