Affaldsordning i sommerhusområder (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Formålet med projektet er at belyse om opstilling af centrale affaldsøer med mulighed for sortering i restaffald og genanvendelige fraktioner kan give en højere genanvendelsesprocent i sommerhusområder. Dermed kan kommunen imødekomme ressourcestrategiens målsætning. Fraktionerne der ønskes udsorteret fra dagrenovationen er:

 • glas
 • pap og papir
 • plastik – folie og småt plastik
 • metal

Projektet skal belyse om affaldsøer i sommerhusområder giver:

 • mere genanvendelse samt reducering af dagrenovation
 • god brugertilfredshed
 • driftsbesparelser ved færre tømninger og mindre kørsel i sommerhusområderne

Resultater

Ved at give sommerhusgæster mulighed for at sortere deres affald i dagrenovation og 4 genanvendelige fraktioner, opnåede forsøgsordningen en genanvendelse på 37,7 %. Sammenlignet var genanvendelsen for de samme fraktioner fra de private husstande på Langeland 17,4 % (2015).

Brugertilfredsheden med affaldsløsningerne i området, steg fra en tilfredshed på 74 % før forsøget til 92 % efter. Brugerne udtrykte 100 % tilfredshed med kommunikationen der samtidig var udført i forbindelse med forsøget. Derudover faldt andelen af sommerhusejere der ”Slet ikke sortere” fra 26% til 0 %.

Der blev målt en gennemsnitlig tidsbesparelse på 17 min. pr. tømning (et fald på 63 %). Der blev her målt fra ind- til udkørselstidspunktet i hvert område. Der er samtidig potentielt store driftsbesparelser i vinterhalvåret, hvor det undgås at køre forgæves til tomme beholdere – det optimerer kapacitetsudnyttelsen.

Konklusionen for projektet er at fællesløsninger i sommerhusområder:

 • øger genanvendelsen
 • giver en renere og mindre mængde dagrenovation
 • øger brugertilfredsheden
 • giver en omkostningseffektiv drift
 • løser problemer med varierende mængder affald
 • giver mindre kørsel på de små veje i sommerhusområderne
 • forbedrer arbejdsforholdene væsentligt for renovationsfolkene

Aktiviteter: gennemført i projektet

Langeland kommune har i samarbejde med Langeland Forsyning ApS haft god succes med gennemførelsen af et projekt i 2 sommerhusområder for at finde ud af, om fællesløsninger for klynger af sommerhuse (20-50 huse) var vejen til mere genanvendelse, driftsbesparelser, brugertilfredshed og løsning af andre velkendte udfordringer med affaldshåndtering i sommerhusområder.

I sommerhusområderne på Langeland indsamlede vi før forsøget restaffald fra beholdere ved sommerhusene og havde kuber til glas/papir på miljøstationer og genbrugspladser i køreafstand. Dvs. at sommerhusgæstens incitament til sortering ikke har været nemt, tilgængeligt og synligt.

Langeland Kommune udvalgte et område med udpræget udlejning (51 huse) og et område med primært privat brug (24 huse). Til hvert af disse blev der samtidig udvalgt et andet område i kommunen, som lignede, og derfor kunne fungere som kontrolområde. I området med udlejningshuse etablerede man 3 affaldsøer med både restaffald og genanvendelige fraktioner. I det mindre område med primært privat brug, etablerede man 1 affaldsø med kun restaffald og henviste de øvrige genanvendelige fraktioner til den nærtliggende miljøstation 300 m fra grundejerforeningen.

Alle øer var placeret strategisk ved starten af ind/udgangsveje til områderne med en maksimal gåafstand på 150 m. Den ene affaldsø i det private sommerhusområde blev etableret indenfor strandbeskyttelseslinjen med midlertidig dispensation fra Kystdirektoratet.

Ved hver ø i udlejningsområdet kunne brugerne aflevere restaffald, glas, plast, metal, samt pap/papir. Der blev etableret 3 restaffaldsbeholdere ved hver station samt 4 mindre beholdere til de genanvendelige tunge fraktioner. Alle beholdere blev skjult i pæne sorte træskure med indkasthul tilpasset hvert emne og med lås på. Træskurene og indkasthullerne blev lavet af lokale virksomheder og dermed sikres en dialog under forsøget samt at tilpasninger kunne udføres løbende. 

Kommunen målte indsamlede affaldsmængder før og under forsøget og konkludererede hermed at der blev mindre restaffald fra affaldsøerne samt en øget genanvendelse. Kommunen gennemgik desuden restaffaldet fra hvert område inden forsøgsstart og en gang efter forsøgsstart. Hermed kunne man ud fra mængden af tilbageværende genanvendeligt affald i restaffaldet vurderer affaldsøens sorteringseffektivitet. 

Projektets gode råd til andre

 • Fællesløsninger for flere sommerhuse er med til at imødekomme sommerhusbrugernes generelle ønske om at kunne sortere mere ved at åbne op for kildesortering af fokusfraktionerne på omkostningseffektiv vis.
 • Fællesløsninger eliminerer velkendte sommerhus-problemstillinger såsom uønsket tung kørsel på små veje (ift. vendepladser, støj, vejbelægninger, beskæring), sikrer et optimalt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderne (undgår dårlige adgangsveje til standpladser, gennem sne, mudder, sten og græs).
 • Fællesløsningerne giver en altid tilstrækkelig beholderkapacitet for hver dag i ugen og over hele året. Der er ikke fyldte beholdere ved skiftedag i weekenden hvor forsyningen ikke kører. I højsæsonen er der ikke problemer med overfyldte affaldsbeholdere ved husstanden, hvor det kræver tidskrævende kontakt til enten sommerhusejer/udlejningsbureau for at få ryddet op.
 • Fællesløsningerne vil kunne reducere omkostninger til indsamlingen (tidsforbrug og antal tømninger) og Forsyningen mindsker i lavsæsonen forgæves kørsler ned til hvert enkelt tomme sommerhus. Ved affaldsøen kan man reducere antallet af indkasthuller for hver fraktion og herved sikre færre håndteringer af affaldsøens beholdere.
 • Ved at anvende løse beholdere i affaldsøernes skure vil man nemt kunne udskifte en fraktionstype og f.eks. omstille til indsamling af bioaffald uden at skulle om- eller udbygge affaldsøen fysisk.
 • Kommunikation og formidling af de tilbudte kommunale ordninger til sommerhusgæsterne foregår både ved affaldsøens synlighed i området og ved det tilbudte materiale på dansk, tysk og engelsk som ophænges på affaldsøen og tilbydes den enkelte sommerhusejer til ophængning i sommerhusene. Denne simple kommunikationsform og det intuitive design gav høj sortering og høj brugertilfredshed.
 • Strandbeskyttelseslinjen (ca.300 m fra strandbred) kræver dispensation hos Kystdirektoratet, hvilket kan gøre etableringen af affaldsløsninger i det åbne land, mere end 10 m fra de huse som skal anvende dem, problematisk.

Næste skridt

Langeland Kommune arbejder på at affaldsøer kan tilbydes som en kommunal ordning ved sommerhusområder, boligselskaber, boligområder uden plads til individuelle beholdere, kommunale institutioner som havne hvor turister forekommer. Hermed kan kommunen opnå ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse og kan samtidig tilbyde en fleksibel affaldsindsamling, hvor den faste ordning ikke slår til. Ved at tilbyde affaldsøer til flere typer husstande vil indsamlingen for hver fraktion bliver mindre omkostningstung i forhold til indkøb af udstyr, beholdere samt biler.

Kontaktperson

Kontaktperson: Helle Foged

Fakta om projektet

Ansøgere: Langeland Kommune og Langeland Forsyning ApS
Hovedansøger: Langeland Kommune
Tilskud: 554.000 kr.

Billeder fra projektet

undefined

 

undefined

 

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.