Beboerdrevet affaldssortering i etageejendomme (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Fors A/S indsamler bioaffald/restaffald og glas/papir hos 32.000 kunder i Holbæk Kommune, hvoraf 8.000 af disse er beboere i etageejendomme. Gentagne undersøgelser har vist, at etageejendommene har en langt ringere sortering af deres affald end enfamilieshuse. Faktisk ryger der gennemsnitligt 38 % mere i beholderne til restaffald i etageboliger end der gør i enfamilieshuse. Som følge heraf er mængderne til genanvendelse også væsentligt mindre, hvilket har ført til oprettelsen og ansøgningen af dette projekt.

Formålet med projektet har været at optimere affaldshåndteringen i to boligselskaber, hvilket drejer sig om Holbæk Boligselskab, afdelingen Ladegårdsparken (872 lejemål) og Lejerbo, afdelingen Skovbrynet i Jyderup (145 lejemål). Målet er at opnå mindre mængder til forbrænding, større mængder genanvendelige materialer og en økonomisk bedre ordning for Fors A/S kunder.

Resultater

Projektet er mundet ud i to hovedleverancer for at fremme bedre affaldssorteringen i boligselskaber. Første hovedleverance er en metode til at kortlægge den nuværende affaldshåndtering i boligselskaber. Anden hovedleverance er en affaldsguide med titlen ”Få styr på affaldet i jeres boligselskab” med værktøjer til at optimere affaldshåndteringen.

1.1 Metode til kortlægning af affaldshåndtering i boligselskaber

På baggrund af indledende kortlægning, der blev foretaget i begge boligselskaber, er der udarbejdet en generel metodebeskrivelse til at kortlægge den nuværende affaldshåndtering i boligselskaberne. Metoden fokuserer både på at få kortlagt systemer til affaldshåndtering (fx materiel) og adfærd i boligselskaberne. Metoden indeholder både anbefalinger til forløbs-strukturen samt et spørgeskema til udfyldning af forskellige interessenter for at afdække muligheder, samt ønsker og behov.

Fors A/S erfaring er, at kortlægning er et godt redskab til at få overblik over mulige indsatsområder og til at få en dialog med boligselskaberne omkring mulige løsninger, herunder hvem der er ansvarlig for at implementere de nye tiltag.

Foruden metoden er der blevet udarbejdet en skabelon til en samarbejdskontrakt til brug som aftale grundlag mellem et forsynings- og boligselskab. Denne er med til at specificere, hvem de ansvarlige er både i forhold til leverancer, budget og vejledninger samt sikre at samarbejdet bliver gennemført med hensyn til begge parter. Det er Fors A/S erfaring, at en formalisering af samarbejdet fra start af, er en fordel særligt ved udskiftning af personale på ejendomskontoret, da tidligere aftaler er dokumenteret og underskrevet.

1.2 Affaldsguide til boligselskaber

Affaldsguiden ”Få styr på affaldet i jeres boligselskab” tager udgangspunkt i de ni mest gængse udfordringer, som Fors A/S i forbindelse med projektet har identificeret, at mange boligselskaber har i forbindelse med affaldshåndtering. Det drejer sig om:

 • Folk smider affald på jorden
 • Bioaffald kommer i restaffald
 • Det er svært med pap, plast og batterier
 • Tøj og tekstiler går op i røg
 • Nye beboere savner information
 • Der mangler efteruddannelse om affald
 • Sortering i hjemmet er en udfordring
 • Storskrald er ikke kun brændbart
 • Behov for kommunikation

Under hver udfordring er der forskellige løsningsforslag, som beskriver hvordan Fors A/S eller forskellige boligselskaber i Holbæk Kommune har søgt at løse disse. Løsningsforslagene er beskrevet med konkrete eksemplar, og indeholder en kort beskrivelse af ”hvorfor” løsningerne er en god idé samt hvilke erfaringer er forbundet med løsningerne. Der er også gode råd til, hvordan boligselskaberne selv kan implementere løsningsforslaget.

Fors A/S kan både bruge guiden i forbindelse med møder med boligselskaber for at konkretisere mulige løsningerne, men boligselskaberne kan også selv vælge at implementere nogle af løsninger. I forbindelse med dette projekt har Fors A/S fået trykt affaldsguide i 500 eksemplarer, som derefter er blevet personomdelt til de boligselskaber, Fors A/S løbende har været i dialog med.

Evaluering af kursus samt affaldsguiden

Kursus

 • Der har i forbindelse med projektet været 16 deltagere på kursus, hvilket er næsten dobbelt så mange som forventet, hvorfor succeskriteriet om, at minimum 10 ejendomsfunktionærer på tværs af boligselskaber har deltaget i et kursus om affaldshåndtering, er opfyldt.
 • Deltagerne blev bedt om at vurdere deres tilfredshed med kurset på flere parametre. Der kunne gives point på en skala fra 1 (utilfredsstillende) til 5 (meget tilfredsstillende). Den samlede tilfredshed med kurset blev vurderet til 4,53 hvilket indikerer en stor generel tilfredshed med kurset.

Affaldsguiden

Flere boligselskaber såsom Lejerbo har udtrykt interesse for projektets resultater, herunder særligt for Affaldsguiden. Det blev derfor besluttet, at der skulle gøres en ekstra indsats i forhold til pressen i forbindelse med lanceringen. Guiden er bl.a. blevet spredt via Twitter og LinkedIn. Der ligger en beskrivelse af guiden og info om hvordan den kan rekvireres på Fors´ hjemmeside. Derudover har Fors A/S besøgt en række boligselskaber, hvor Affaldsguiden er blevet udleveret i forbindelse med en snak omkring mulig fremtidigt samarbejde omkring forbedring af affaldshåndteringen og fremtidige kurser for ejendomsfunktionærer.

Fors A/S har afholdt løbende med møder med Holbæk Kommune og Roskilde Kommune omkring projektet.

Fors A/S er medlem af KARA/Noverens kommunegruppe kaldet Affaldsforum. Projektet er præsenteret for Affaldsforum og affaldsguiden er uddelt til de deltagende kommuner og forsyninger i KARA/Noverens opland.

Generelt er der blevet taget godt imod Affaldsguiden. Boligselskaberne har været glade for at få mulighed for at vise deres implementerede løsninger frem, hvilket har medført en dybere lokal forankring i projektet. Affaldsguiden har bidraget til, at boligselskaberne har følt ejerskab for projektets resultater, hvorfor guiden har haft en positiv indvirkning på engagementet i boligselskaberne.

Aktiviteter

Der er i samarbejde med interessenter for de to boligselskaber identificeret tre indsatsområder, som vurderes at kunne højne genanvendelsesprocenten i etageejendommene i Fors A/S.

De tre indsatsområder er:

 1. Kampagne for at øge mængden af genanvendeligt affald i Skovbrynet
 2. Øgede sorteringsmuligheder i Ladegårdsparken
 3. Kompetenceopbygning omkring affaldssortering i etageejendomme

Der har under hvert indsatsområde været afprøvet en række nye tiltag, som alle er beskrevet i Affaldsguiden (se ’projektets produkter’). Dette afsnit er en opsummering af de tiltag, der er gennemført herunder en vurdering af hvilken effekt tiltagene har haft. For en nærmere beskrivelse af tiltagene (løsningsforslag) henvises der derfor til Affaldsguiden.

Indsatsområde 1: Kampagne for at øge mængden af genanvendeligt affald i Skovbrynet

I Skovbrynet i Jyderup har det overordnede mål været at fremme sorteringen især i henhold til at øge mængden af indsamlet bioaffald. Beboerne har efterspurgt materiel til den praktiske håndtering af bioaffald i køkkenet, samt øget viden om hvorfor det giver mening at sortere bioaffald. Derudover har der været ønske om synliggørelse af indsamlede mængder til inspiration og motivation for øget sortering. Følgende punkter er udført og implementeret:

 • Der er blevet lavet en kampagne for at øge mængden af især indsamlet bioaffald. Der er blandt andet blevet udleveret et startsæt til sortering af bioaffald (emneopslag 2.3 ”Uddel startsæt til sortering af bioaffald” i Affaldsguiden).
 • Der er opsat barometre, der viser status for indsamlede mængder bio- og restaffald. Barometeret bliver løbende opdateret af viceværterne (emneopslag 9.5 ”Benyt barometer med affaldsmængder” i Affaldsguiden)
 • Der er udleveret en folder, der fortæller om bioaffaldets vej fra bord til jord (emneopslag 2.1 ”Fortæl hvad der sker med bioaffaldet” i Affaldsguiden).
 • Der er blevet designet og udleveret en indsamlingspose til sortering af de tørre affaldsfraktioner såsom glas, papir, plast, metal og batterier (emneopslag 7.2 ”Udlever sorteringspose til det tørre affald” i Affaldsguiden).
 • Der har været afholdt en inspirationstur, hvor en række beboere har været ude og se forskellige modtageanlæg, der genanvender deres eget affald (se emneopslag 6.1 ”Tag på inspirationstur” i Affaldsguiden)

Effekten af indsatsområde 1 er blevet målt i forhold til vurdering af kundetilfredshed og affaldsdata.

Kundetilfredsheden ligger i gennemsnit på 5,8 point hvor 7 point er ”meget tilfreds” hvilket svaret til en kundetilfredshed på 80%. Succeskriteriet for kundetilfredshed var sat til 70%.

Et andet af indsatsområdets succeskriterier var at beboerne efter endt projekt skulle have en kendskabsgrad til sorteringsmulighederne på minimum 60%. Kendskabsgraden blev målt ved at spørge beboerne hvilke typer genanvendeligt affald de kan aflevere i skuret. Resultatet af målingen viser, at stort set alle kender sorteringsmulighederne, der var kun 3 beboere som ikke vidste at det var muligt at aflevere batterier.

Resultatet af affaldsdata viser en meget stor reduktion i restaffaldsmængden. Fra 412 kg/år til 175 kg/år pr. lejemål. Det må derfor antages, at ovenstående indsatser har flyttet meget genanvendeligt affald ud af restaffaldet. Bioaffaldsmængden er kun steget med 1 kg per lejemål pr. år. Denne stigning er lavere end forventet. Til gengæld bevirker den voldsomme reduktion i restaffaldsmængden, at mængden af bioaffald, der sorteres fra restaffald udgør 30 % af den samlede mængde rest- og bioaffald.

Det drastiske fald i mængden af restaffald kan dog højst sandsynligt ikke kun skyldes, at beboerne frasorterer det tørre genanvendelige affald i affaldsskuret. Mængdemæssigt må storskraldsordningen i Skovbrynet også have haft en stor indflydelse.

Der er i gennemsnit indsamlet 15 kg plast/lejemål/år i 2015, hvilket er tre gang så meget som det opstillede succeskriterium, hvilket derfor er opfyldt. Der er i gennemsnit indsamlet 6 kg/lejemål/år for metal, hvilket er det præcise niveau i forhold til succeskriteriet, hvilket derfor også er opfyldt. Der bliver desværre ikke vejet glas og papir i Skovbrynet, da transportøren ikke har vægt på liften. Derfor kan succeskriteriet omkring glas og papir ikke kan valideres. Men det må antages, at der er kommet væsentlig større mængder i både pap, papir, glas og batterier i 2015 end i 2013.

Indsatsområde 2: Øgede sorteringsmuligheder i Ladegårdsparken

I Ladegårdsparken har målet været at skabe flere sorteringsmuligheder, således det bliver muligt for beboerne at sortere i flere fraktioner herunder pap, plast og metal. Beboerne har ønsket fokus på, hvordan de skal sortere deres affald, så de får kompetencerne til at gøre det rigtigt. Samtidig har der været et behov for nye løsninger i form af kommunikation af fraktionsopdeling, idet mange beboere ikke taler eller forstår dansk. Ydermere er det blevet påpeget, at direkte kontakt med beboerne fx i form af pop-up events kan have en positiv effekt på adfærden.

Følgende punkter er udført og implementeret:

 • Der er blevet udleveret en sorteringsvejledning til bio, rest, papir, glas og batterier, hvori det fremgår hvilken slags affald, der må komme i de forskellige beholdere (emneopslag 9.4 ”Uddel sorteringshæfter” i Affaldsguiden).
 • Der er opsat folie på de nedgravede beholdere med fraktionsnavne på forskellige sprog (emneopslag 9.2 ”Sig affald på flere sprog” i Affaldsguiden).
 • Fors A/S har opsat beholdere til metal og plast, mens boligselskabet selv har sørget for beholdere til udsortering af pap. Beholderne til metal og plast er enten eksisterende nedgravede beholdere, der er blevet konverterede eller lukkede beholdere med indkast (emneopslag 3.2 ”Sæt indkast på pap- og plastbeholderne” i Affaldsguiden).
 • Der er blevet indarbejdet sorteringsvejledning til plast og metal, som er indsat i det samlede sorteringshæfte med de øvrige affaldsfraktioner, så beboerne har modtaget en samlet vejledning til samtlige affaldstyper (emneopslag 9.4 ”Uddel sorteringshæfter” i Affaldsguiden).
 • Der er blevet designet og udleveret en indsamlingspose til sortering af de tørre affaldsfraktioner såsom glas, papir, plast, metal og batterier (emneopslag 7.2 ”Udlever sorteringspose til det tørre affald” i Affaldsguiden).
 • Fors A/S har i samarbejde med ejendomsfunktionærer udviklet en sorteringsvogn med separate beholdere til forskellige typer affald til brug af indsamling af henkastet affald (emneopslag 1.4 ”Brug sorteringsvogn til indsamling af affald” i Affaldsguiden).
 • Der har været afholdt en takkekampagne i form af en pop-up-event, hvor beboerne ved flere lejligheder har kunne møde Fors A/S ved en genbrugsplet til en snak om affald og en simpel sorteringsøvelse i bytte for en kop kaffe og et stykke chokolade (emneopslag 6.3 ”Afhold pop-up events” i Affaldsguiden).

Effekten af indsatsområde 2 er blevet målt i forhold til vurdering af kundetilfredshed og affaldsdata.

Kundetilfredsheden ligger i gennemsnit på 6,2 point hvor 7 point er ”meget tilfreds” hvilket svaret til en kundetilfredshed på 90%. Succeskriteriet for kundetilfredshed var sat til 70%.

Et andet af indsatsområdets succeskriterier var at beboerne efter endt projekt skulle have en kendskabsgrad til sorteringsmulighederne på minimum 60%. Kendskabsgraden blev målt ved at spørge beboerne hvilke typer genanvendeligt affald de kan aflevere i skuret. Resultatet af målingen viser, at stort set alle kender sorteringsmulighederne bio, glas, papir og pap (svarende til en kendskabsgrad på 94%. Disse fraktioner har været i boligselskabet i mere end 3 år. Der blev indført plast, metal og batterier i forbindelse med projektet. Undersøgelsen viser en lavere kendskabsgrad for disse fraktioner på 64%.

Resultatet af affaldsdata viser, at den samlede mængde rest- og bioaffald er faldet en smule i projektperioden. Beboerne er blevet bedre til at udsortere bioaffald fra 4% til 14% af den samlede mængden rest- og bioaffald. Plast, metal og batterier blev indført i projektperioden. Mængderne er ikke blevet vejet, der er gennemført løbende tilsyn, hvor det er konstateret at der er rene fraktioner i plast og metal samt, at der har været store mængder i alle beholdere. Det vurderes at succeskriteriet er opfyldt. Mængderne for glas og papir affald er desværre meget usikre og viser, at succeskriteriet ikke er opfyldt.

Indsatsområde 3: Kompetenceopbygning omkring affaldssortering i etageejendomme

Ejendomsfunktionærerne bruger i gennemsnit mere end 50 % af deres arbejdstid på at rydde op efter beboerne eller håndtere affald. Desværre går der ofte konflikt i dialogen mellem ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelserne samt ejendomsfunktionærer og genbrugsvejledere, da de ikke besidder samme viden omkring affald. På denne baggrund har der været brug for at kompetenceopbygge disse grupper således, at de bliver bedre affaldsambassadører. Derudover har fokus på at dele projektets erfaringer og resultater med den generelle affaldssektor, sådan at det kommer andre boligselskaber i og uden for Fors A/S’ indsamlingsområde til gode.

Følgende punkter er udført og implementeret:

 • Der er afholdt kursus for 16 ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser fra forskellige boligselskaber i Holbæk Kommune (se affaldsguide emneopslag 6.2 ”Deltag i kursus”).
 • Der er blevet udarbejdet en metoden til kortlægningen af status for affaldssortering i boligselskaber, som er blevet publiceret i denne rapport.
 • Der er blevet afholdt ERFA-møde for ejendomsfunktionærer, hvor der blandt andet har været drøftet forskellige løsningsforslag, herunder design af sorteringsvogn til henkastet affald.
 • Der er blevet udviklet et katalog over tiltag til adfærdsændringer i boligselskaber, hvilket er Affaldsguiden ” Få styr på affaldet i jeres boligselskab”.

Effekten af indsatsområde 3 er blevet målt i forhold til evaluering af det afholdte kursus samt tilbagemelding i forhold til Affaldsguiden. Deltagerne var meget tilfredse med kurset og ville gerne anbefale kurset til andre.

Flere boligselskaber i Holbæk Kommune har rekvireret Affaldsguiden og ønsker at indgå i dialog omkring bedre affaldssortering i deres boligselskab.

Projektets gode råd til andre

 • Indgå aftaler med boligselskaberne gerne på baggrund af en samarbejdskontrakt for at sikre engagement fra begge sider.
 • Udarbejd en kortlægning over den nuværende affaldshåndtering i boligselskabet i samarbejde med interessenter herfra.
 • Kommunikation af affalds-budskaber er vigtig. Sørg for at skiltningen på affaldsbeholdere er tydelig og letforståelig samt at alle beboere har adgang til en sorteringsvejledning, gerne på flere sprog.
 • Inddrag/uddan viceværter og ejendomsfunktionærer og gør dem til affaldsambassadører.
 • Inspirer beboerne og sæt dem ind ’hvorfor’ det er vigtigt at sortere ved at tage dem på inspirationstur til forskellige genanvendelsesanlæg.
 • Tilbyd beboerne materiel til sortering i hjemmet som er tilpasset og designet til lejligheder i form af beholdere og sorteringsposer.
 • Opstil beholdere til sortering med indkast, for at undgå de værste fejlsorteringer.
 • Vær opmærksom på hvad der virker for det enkelte boligselskab, interaktiv leg eller konferencer er ikke nødvendigvis lige givende for alle parter.
 • Udarbejd et produkt i form af noget der i fremtiden kan hjælpe og inspirere boligselskaber til at indføre nye tiltag.

Næste skridt

Fors A/S har gjort sig mange gode erfaringer omkring at optimere affaldssorteringen i boligskaber på baggrund af det gennemførte projekt. Projektets resultater skal danne grundlag for, at Fors A/S fremadrettet kan gå i dialog og samarbejde med øvrige etageboliger i Holbæk Kommune med henblik på at opnå en øget sortering og højere genanvendelsesprocent. Fors A/S har til hensigt at lave en kortlægning af den nuværende affaldshåndtering i størstedelen af alle etageboliger og husstande med fællesløsninger i Holbæk Kommune. Kortlægningen skal afklare om der er potentiale for yderligere dialog og implementering af værktøjerne fra Affaldsguiden.

Som følge af dette projekt har Fors A/S fået flere forespørgsler omkring nye kurser. Fors A/S har derfor besluttet at afholde kurser som en årlig tilbagevendende aktivitet. Fors A/S har fået god feedback på den afholdte inspirationstur til forskellige modtageanlæg. Umiddelbart vurderes det, at en inspirationstur kan være til gavn for alle Fors A/S kunder. Det planlægges derfor at afholde årlige inspirationsture, hvor alle Fors A/S kunder har mulighed for at deltage, så det bliver for både beboere i enfamilieshuse og etageboliger.

Projektet har vist, at der et stort potentiale i forhold til at optimere den nuværende storskraldsordning for etageejendomme blandt andet via øget kendskabsgrad til den nuværende ordning. Fors A/S planlægger at gå i dialog med boligselskaberne om, hvordan ordningen kan optimeres, så den både favoriserer den praktiske håndtering i boligselskaberne såvel som ønsket om øget genanvendelse og mindre forbrænding.

Kontaktperson

Birgit Poulsen, Fors A/S

Fakta om projektet

Hovedansøger: Fors A/S (tidl. Holbæk Affald)
Medansøgere: Holbæk Kommune og Roskilde Kommune
Tilskud: 264.471 kr.

Billeder fra projektet

undefined

 

undefined

 

undefined

 

undefined

 

 undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.