Bedre affaldssortering i middelalderbyer (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Hovedformålet med projektet er at lave et katalog for affaldsløsninger, som kan anvendes i middelalder-bymidter med mindre etageejendomme, hvor adgangsforholdene og indsamlingslogistikken er en stor udfordring. Forskellige affaldsløsninger vil blive identificeret ved at undersøge affaldsløsninger i lignende byer i ind- og udland. Her vil især fokuseres på andre byer, som består af tilsvarende ældre bydele, med smalle gader og små gårde og hvor bolig og mindre erhverv ligger side om side.

Resultater

Der findes ikke ét genialt system til løsning af de udfordringer en middelalderbydel som Helsingørs står overfor. Den gode løsning må blive en kombination af systemer, hvor kompromiserne findes med byens brugere.

Projektrapporten rummer beskrivelser af forhold, der karakteriserer middelalderbyer og mulige affaldsløsninger.

Aktiviteter gennemført i projektet

Analysen vedr. indsamlingssystemer er lavet ud fra de fysiske rammebetingelser, der karakteriserer middelalderbyer, affaldspotentialer for etageboliger og små erhverv samt erfaringer med eksisterende ordninger for traditionel husstandsindsamling. Systemerne er blevet vurderet ud fra kriterier som øget genanvendelse, brugervenlighed, arbejdsmiljø, æstetik, økonomi, egnethed i forhold til diverse affaldsfraktioner samt om systemet er egnet til anvendelse af mindre erhverv.

Følgende systemer er blevet vurderet i forhold til middelalderbyer generelt og Helsingør specifikt:

  • Traditionel husstandsindsamling med beholdere eller sække i baggårde m.v.
  • Fællesløsninger med afskærmede beholdere i det offentlige rum
  • Kuber i det offentlige rum
  • Nedgravede affaldsløsninger i det offentlige rum
  • Affaldssug i det offentlige rum

Af disse blev de fire fællesløsninger placeret i det offentlige rum vurderet som egnet til brug i middelalderbyer. Erfaringsopsamlingen viser, at de væsentligste årsager til implementeringen af de ændrede indsamlingssystemer i middelalderbyer er ønsket om at få affald ud af baggårde, øget genanvendelse og et behov for at løse udfordringerne med lidt plads og tunge køretøjer. Erfaringen viser en forøget genanvendelse på 20-40 % af de indsamlede affaldsmængder og flere eksempler på 10-20 % reduktion af affaldsgebyret, hvor der er etableret fællesløsninger.

Med udgangspunkt i gennemgangen af indsamlingssystemerne er mulige indsamlingssystemer vurderet for middelalderbyen i Helsingør.

De mulige indsamlingssystemer er overslagsmæssigt beskrevet med antal, placering samt drifts- og investeringsomkostninger. Beskrivelserne er baseret på overslag uden nærmere undersøgelse af planforhold, restriktioner, forhold under jorden og øvrige dimensionsgivende parametre.

Samlet set vurderes det, at fællesløsninger med afskærmede beholdere, kuber med side-loading og stationært sugesystem vil være brugbare løsningsmodeller for middelalderbyen i Helsingør. Der er stor forskel i økonomien i systemerne.

Baseret på analysen af indsamlingssystemer og anvendelsen af denne på Helsingør, er der opstillet et procedureforløb og en tjekliste med væsentlige elementer vedr. etablering af indsamlingssystemer i middelalderbyer.

Projektets gode råd til andre

Projektrapporten indeholder en tjekliste med væsentlige elementer vedr. etablering af indsamlingssystemer i middelalderbyer.

Kontaktperson

Lena Christensen, Forsyning Helsingør

Fakta om projektet

Hovedansøger: Forsyning Helsingør
Medansøger: Helsingør kommune
Tilskud: 320.625 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.