Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale genbrugspladser (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Dette projekt har som mål at udvikle et standardkoncept for en fremtidig lokal genbrugsplads i et boligselskab for at øge mængden af genanvendelse. Forsøgsprojektet skal demonstrere, hvorledes en plads kan indrettes og drives, og hvordan viceværter/boligformænd skal involveres.

Målet er at vise, at der kan opnås bedre affaldssortering på lokale genbrugspladser gennem mere tilgængelighed og service, samt at der reelt opnås en adfærdsændring gennem opmærksomhedsskabende initiativer, som fx nudging og anden kommunikation, således at der kan opnås en højere grad af genanvendelse af affaldet.

Succeskriterierne er at opnå en højere genanvendelsesgrad i de pågældende boligforeninger og større bevidsthed om affald, miljø og bæredygtighed hos beboerne i boligforeningerne. Desuden skal projektet udvikle affaldshåndteringen, så de arbejdsmiljømæssige forhold forbedres.

Resultater

Produktet af projektet er først og fremmest en lokal genbrugsplads, der er indrettet efter principper om nudging og adfærdsdesign.

Desuden en rapport fra KL/7 om indretning af lokale genbrugspladser, og en rapport om projektet, som kan benyttes som drejebog, når der skal laves eller renoveres lokale genbrugspladser i etageboligområder.

Projektet har vist, at det har været muligt at opnå en forbedring i kvaliteten af affaldsindsamlingen i boligforeningen. Ydermere har forbedringen i kvaliteten af affaldsindsamlingen betydet opnåelse af besparelse, qua der er sket et skifte fra den dyrere type affald mod den billigere. Med de implementerede initiativer på genbrugspladsen er der opnået en besparelse på min. 10% på den årlige udgift for boligforeningen (for denne ene genbrugsplads)

Kvaliteten i affaldsindsamlingen er øget ved at der indsamles (mere affald) og at andelen af genanvendelige fraktioner er steget fra ca. 2 % til ca. 15 %. Derudover er det oplevet at ved at gøre genbrugspladsen mere åben og dermed gjort mere brugervenlig, imødekommende, brugervenlig og samtidig smukkere i omgivelserne.

Projektet har udarbejdet sorteringsvejledninger på arabisk og tyrkisk, som findes i bilagssamlingen.

Aktiviteter gennemført i projektet

Selve projektet indeholdte følgende faser:

Idefase (brainstorm over innovative og eksisterende tekniske og formidlingsmæssige løsninger)

 • Workshop/stormøde med partnere om løsninger.
 • Erfaringsopsamling fra andre kommuner/boligselskaber om øget affaldssortering.

Konkretiseringsfase 

 • Planlægning af nudging- og kommunikationsinitiativer. Adfærds- og nudgingbureauet KL/7 udarbejdede et forslag til udformning af en ny lokal genbrugsplads, efter at have besøgt den oprindelige og talt med viceværterne og beboerrepræsentanter om udfordringer ved sorteringen på pladsen. Dette forslag blev lagt til grund for det nye design, og blev i konkretiseringsfasen tilpasset en smule, så det stemte overens med det materiel der skulle til for at opsamle forskellige fraktioner. 
 • Dialog med boligforeningens administrative personale og viceværter. Her blev forslag fra workshoppen/stormøde i projektets startfase diskuteret i forhold til viceværternes erfaring og anbefalingerne fra KL/7. Nogle forslag blev der arbejdet videre med, mens andre blev forkastet.
 • Estimering af mængder af de forskellige fraktioner, til dimensionering af materiel og tømmefrekvens. Cowi udarbejdede, på baggrund af tilgængeligt data fra den daværende genbrugsplads, et estimat over mængder af forskellige fraktioner man kunne regne med skulle håndteres på den nye plads. 
 • Planlægning af tilsyn under afprøvningsfasen.
 • Planlægning af evaluering efter afprøvningsfasen.

Afprøvningsfase (test implementering i boligforeningen)

 • Planlægning og design af plads, og opførsel. COWI stod for at organisere og føre tilsyn med anlægsarbejdet. 
 • Leje af materiel. Forsyning Helsingør indhentede tilbud på materiel, tømning og behandling, baseret på COWIs estimat over mængder fra konkretiseringsfasen, og viden om behandlingspriser fra drift af Skibstrup Affaldscenter under Forsyning Helsingør. Der blev forhandlet en kontrakt for et år, svarende til projektperioden. Der blev foretaget en afvejning mellem materiellets brugervenlighed og effekt på pladsen, fx størrelse, samt omkostninger ved leje og tømning. 
 • Udarbejdelse af instrukser og vejledninger til viceværter. Der blev arrangeret et minikursus til viceværterne i håndtering og opbevaring af farligt affald på lokale genbrugspladser. Gennemgang af sortering af øvrige fraktioner blev gennemgået under rundvisning på Skibstrup Affaldscenter, den kommunale genbrugsplads.
 • Udarbejdelse af nudging og kommunikationsmateriale. På baggrund af anbefalinger fra kommunikationsfirmaet KL/7 blev der lavet skilte til pladsen, sorteringsvejledning på flere sprog og oversigtsskilte til pladsen. Der blev anvendt billeder der viste affald beboerne kunne kende fra deres hverdag, således at skiltene kunne forstås uanset sprog. 
 • Åbningsevent, med taler, klipning af rødt bånd, grill, sodavand og konkurrence med lodtrækning af vindere. Der blev lagt vægt på at bruge leverandører med tilknytning til boligselskabet og lade boligselskabet være afsender på åbningseventen for at styrke beboernes ejerskab til pladsen. Dagbladet Helsingør lavede en stor artikel om åbningen, projektet og genbrugspladsen.
 • Dialog med viceværter/ansvarlige. Forsyning Helsingør stod for løbende, ca. ugentlig, dialog med viceværterne. Erfaringer blev indhentet, og pladsens indretning blev løbende blev optimeret i takt med at man opnåede erfaringer fra driften.
 • Dataindsamling. Data om mængder, pris og tømmefrekvens, samt ugentlige evalueringsskemaer fra viceværterne, blev indsamlet over hele forsøgsperioden, til brug i evaluering af projektet.

Evalueringsfase

 • Mængder og kvalitet (før og efter forsøg) blev sammenlignet, hvor det var muligt. Tidligere blev pladssen drevet og afregnet med øvrige pladser i boligområdet, og det var derfor svært at dissekere tal for den enkelte plads ud af eksisterende data.
 • Brugeres oplevelser v. spørgeskema/interview. Der blev holdt evalueringsmøder på Vapnagaard, hvor beboernes og viceværternes oplevelse af pladsen blev evalueret gennem gruppeinterviews.
 • Kommunikation og afrapportering
 • Økonomi og tidsforbrug

Projektets gode råd til andre

 • Fastlæg fra start forventninger, roller og ansvar mellem Forsyning/Kommune og Boligforening, samt hvilke personer der er involveret, før projektet påbegyndes.
 • Inddrag beboerrepræsentanter, viceværter og driftspersonale som skal tilse/vedligeholde pladsen, i hele forløbet, for at drage fordel af deres erfaring, og sikre ejerskab.
 • God belysning, åben plads, god oversigt og gennemsigtigt hegn forhindrer at der rum for lyssky aktiviteter som klunsning og dårlig sortering.
 • Gør det svært at sortere forkert. Placer beholder til alm. Dagrenovation tæt på pladsen, og en container til småt brændbart som den første container man møder på pladsen.
 • Brug tydelig skiltning med genkendelige billeder
 • Vedholdende opmærksomhed på affaldssortering gennem f.eks. engagering af frivillige, opdateringer på lokale facebookgrupper eller artikler i det lokale blad, f.eks. om hvor meget der sorteres, hvordan materialerne genanvendes.
 • Monter systemer og plads til sortering i lejlighederne inden nye beboere flytter ind og tilbyd nuværende beboere indendørs sorteringsmateriel, eller oplys om muligheden for at købe materiel eller lave hjemmelavede sorteringsløsninger i lejligheden.
 • Overvej at etablere videoovervågning og skilte med det.

Fakta om projektet

Ansøger: Forsyning Helsingør
Tilskud: 589.500 kr.

Kontaktperson

Jette Skaarup Justesen, Forsyning Helsingør

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.