Bedre sortering af de brændbare fraktioner - gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Projektet har til formål at uddanne fremtidens pladspersonale gennem et planlagt uddannelsesforløb opdelt i 5 moduler og debriefing. Forløbet skal skabe en ny og bedre sorteringskultur på alle Reno Djurs genbrugsstationer.

Uddannelsesforløbet fokuserer på fire planer:

 • Det individuelle plan
 • Det kollektive plan
 • Det samarbejdende plan
 • Det organisatoriske plan

Hvert modul tager udgangspunkt i den enkelte pladsmedarbejders motivation og hvordan personalet er omdrejningspunktet for borgernes korrekte sortering af småt – og stort brændbart og i at få fokusmaterialerne udsorteret.

Resultater

Der stilles nye krav til fremtidens pladspersonale og de kompetencer og viden, som den enkelte pladsmedarbejder skal beherske og udvise i dialogen med kunden på genbrugsstationen. Det kræver, at pladspersonalet har kompetencer og løfter arbejdsopgaver, der ikke tidligere har været forventet af dem. De nye kompetencer spænder fra pædagogiske og sociale kompetencer til at være mere serviceminded og have ekspertviden om materialer og forskellige fraktioner. Det er vigtigt at holde for øje i rekrutteringen. Mindst lige så vigtigt er det at skabe de rette rammer for, at kompetencerne kan udvikles hos de medarbejdere, der allerede er ansat i organisationen. For at fastholde og udvikle pladspersonalet i den ønskede retning kræver det en organisatorisk forankring i forståelsen af fremtidens pladsmedarbejder og dennes rolle.

Projektet har udviklet fem undervisningsmoduler og gjort følgende erfaringer:

Det er muligt at forbedre sorteringen af småt brændbart markant gennem uddannelse af pladspersonale. I den første nulpunktsmåling (2014, i forbindelse med ”projektet ”Uforløste potentialer på genbrugsstationen) var andelen af korrekt sorteret småt brændbart 22 %. Efter uddannelsesforløbet var andelen af korrekt sorteret småt brændbart steget til 53 % af den samlede mængde ’småt brændbart’. Andelen af genanvendelige materialer i småt brændbart faldt fra 68 % til 40 %.

Det viser, at pladspersonalet gennem en ændret attitude og tilgang til at kontakte kunderne i høj grad kan påvirke udsortering af småt brændbart. De opstillede ”sluseborde” ved småt brændbart var samtidig et godt omdrejningspunkt for dialogen med kunderne.

Både pladspersonale og ledelse i Reno Djurs oplever, at pladspersonalet har fået en bedre og mere konstruktiv dialog med kunderne. Derfor forventes det, at effekten på affaldsmængderne vil kunne aflæses i 2017, såfremt der sikres et vedholdende fokus på motivation, kundehåndtering, udvikling og ’småt brændbart’.

Aktiviteter

Uddannelsen af pladspersonalet er tilrettelagt, så det samlede forløb udvikler og styrker personalets motivation og kompetencer samt pladspersonalets vilje til at påvirke kunderne på Reno Djurs genbrugsstationer. Der er i uddannelsesforløbet arbejdet på at udfordre og udvikle medarbejderne på såvel det individuelle, det samarbejdende, det kollektive og det organisatoriske plan.

Uddannelsesforløbet er bygget op af fem moduler. Hvert modul består af en undervisningssession og en debriefing. Undervisningssessionerne er foregået i større eller mindre grupper. De fem moduler er designet i et sammenhængende forløb med progression mellem de enkelte moduler. Debriefing er enten foregået en-til-en eller i mindre grupper med det formål, at pladspersonalet reflekterer over egen læring og erfarer, hvordan denne læring knytter sig til kundernes sortering på genbrugsstationerne.

Hvert modul er tilpasset dets formål. Når fokus har været individuel motivation er undervisningssessionerne tilrettelagt i mindre grupper (6 pladsmedarbejdere pr gang) og debriefing en-til-en. Når fokus er på kollektive aftaler og fælles forståelse i organisationen - er undervisningen tilrettelagt med gruppeøvelser og aftaler i plenum, hvor hele personalegruppen (inkl. administration og ledelse) deltager.
Følgende moduler er gennemgået (i kronologisk rækkefølge):

Modul 1: Individuelt plan – kompetencer og udvikling

 • Læringsmål: alle pladsmedarbejdere reflekterer over og sætter ord på sine individuelle styrker og svagheder – og forpligter sig til en række udviklingspunkter. Modulet er faciliteret af en erhvervspsykolog.

Modul 2: Kollektivt plan – en fælles start

 • Læringsmål: at skabe et fælles udgangspunkt og motivation for at ændre pladspersonalets og kundernes vaner og øge sortering på genbrugsstationerne.

Modul 3: Organisatorisk plan – alle bakker op

 • Læringsmål: at skabe fælles ansvar for forandring og synliggøre organisationens opbakning for alle pladsmedarbejdere.

Modul 4: Samarbejde på pladsen og dialog med kunder

 • Læringsmål: at styrke faglig stolthed omkring vejledning af kunder og udfordre den enkelte til at turde justere sin tilgang og adfærd ift. kunder.

Modul 5: Situationsbestemt dialog med kunder

 • Læringsmål: at give pladspersonalet mulighed for at øve og reflektere over, hvordan dialog og kropssprog kan tilpasses forskellige situationer og kunder. Modulet er faciliteret sammen med en fotograf, der har filmet pladspersonalets situationsbestemte møder med kunder. Modul 5 er afrundet med en evaluering af uddannelsesforløbet og pladspersonalets personlige og kollektive udvikling.

For at evaluere projektet er der foretaget før- og efteranalyser af sammensætningen af småt brændbart. Metadata og kvalitative observationer og erfaringer er ligeledes anvendt som en del af projektets evaluering.

Projektets gode råd til andre

For at komme i mål med et uddannelsesforløb har dette projekt vist, at følgende er vigtigt for pladspersonalet:

 • At den enkelte pladsmedarbejder føler kollektivt ansvar for at ’småt brændbart’ er korrekt sorteret
 • At synliggøre pladsmedarbejdernes individuelle kompetencer og udviklingspotentialer
 • At pladspersonalets rådgivning og engagement kan styrkes ved at øve kundedialoger, iagttage og reflektere en-til-en-situationer (video)
 • At sikre de nødvendige rammer for, at pladspersonalets individuelle og kollektive kompetencer udvikles og opretholdes
 • At alle forstår, at mødet med kunden er situationsbestemt og ændrer sig fra kunde til kunde
 • At pladspersonalet forstår og er enig i, at alle fraktioner – herunder ’småt brændbart’ skal være korrekt sorteret
 • At pladsmedarbejderen forstår sin rolle og reflekterer over denne
 • At pladspersonalet gennem større viden om affaldets sammensætning og videre behandling får et vigtigt redskab i dialogen med kunden – herunder at kunne fortælle om konsekvenserne, økonomisk og miljømæssigt
 • At inddrage pladspersonale i projekt og uddannelsesforløb
 • At der er tydelige sorteringskrav, og at organisationen fører en åben dialog om de svære situationer i kundehåndteringen.
 • At læring og motivation styrkes, når pladspersonalet oplever ejerskab til de fælles beslutninger
 • Når der fremover i organisationen rekrutteres (og udvikles) medarbejdere, er det vigtigt at holde organisationens mål for øje
 • At alle i organisationen – horisontalt og vertikalt – er enige og bakker op om projektet.

Næste skrift

I forbindelse med projektet har pladspersonalet efterlyst mere konkret viden om behandlingen af de forskellige fraktioner. Der iværksættes derfor et initiativ, der skal danne et klart og simpelt overblik over de forskellige fraktioners behandlingsprocesser.

Reno Djurs har i forbindelse med projektet etableret et idéudvalg. Formålet med idéudvalget er bl.a. at få fremført/diskuteret personalets ideer - men formålet er også at styrke kommunikationen mellem ledelse og pladsmedarbejder. 

I forlængelse af projektet fastholdes der et løbende fokus på den enkelte pladsmands rolle og adfærd, og det er hensigten, at der laves fortsat uddannelse/udviklingsforløb.

Der vil i 2017 blive gennemført ”Mystery-Shopping” med henblik på at øge vores viden om, hvor vi samlet set kan forbedre kundernes oplevelse af mødet med genbrugsstationerne og især med personalet. Hensigten er at fastholde fokus på korrekt sortering gennem god dialog med og vejledning af kunderne.

Samtidig gennemføres der en brugerundersøgelse for at høre kundernes oplevelse på genbrugsstationerne.

Kontaktperson

Kontaktperson: Hardy Mikkelsen, Reno Djurs I/S
Obfuscated Email

Fakta om projektet

Hovedansøger: Reno Djurs I/S
Medansøgere: Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune
Tilskud: 795.724 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.