Bedre sortering af ”Rent træ” på genbrugsstationer – udvikling af kommunikationsløsninger målrettet borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Projektets formål er at udvikle en kommunikationskampagne, som gør det lettere for kunderne at sortere træaffaldet korrekt, herunder klæde medarbejderne på genbrugspladserne på, så de kan vejlede kunderne om korrekt sortering. Målet er, at man vil opnå en renere fraktion af træ til genanvendelse.

Det er Assens’ og Middelfarts erfaring, at korrekt kildesortering vanskeliggøres af, at kunderne ikke er klar over, hvilke typer træ de må aflevere som ”rent træ” – og hvilke de helst skal aflevere til enten trykimprægneret træ eller til stort/småt brændbart. Blandt medarbejderne på genbrugspladserne er der også en vis usikkerhed omkring kvalitetskravene til det rene træ.

Resultater

Projektet har arbejdet med følgende udfordringer og indsatser:

Udfordring: Pladsmedarbejdere som vejledere: Pladsmedarbejderne er den daglige og direkte kontakt til kunderne, og deres viden og engagement er derfor centralt for en bedre sortering.

 • Pladsmedarbejderne og deres teamledere er løbende blevet inddraget: besøg på Novopan, opdatering via små nyheder, detaljeret sorteringsguide, fokusgruppeinterviews.

Udfordring: Markere området med rent træ: Genbrugspladserne i Assens og Middelfart er store, og tidligere har træet ikke været samlet ét sted. Det har betydet, at kunderne har skullet tage flere stop for at komme af med deres træ, samtidig med at kunderne måske ikke ved, hvor de forskellige typer skal hen.

 • Containerne blevet samlet i et afgrænset område, og området er markeret med fx store infoskilte og markeringstape.

Udfordring: Få folk til at stoppe op. Hvis kunderne kører på ”auto-pilot”, ændrer de ikke adfærd og gør bare, som de plejer. Da Assens og Middelfarts genbrugspladser er store og der er mange skilte, er det en stor udfordring at få folks opmærksomhed.

 • Store ”fodspor” med kampagnens logo malet på asfalten i kampagne-orange førte hen til træ-området, stort mobilt spørgsmålstegnsskilt til hver genbrugsplads med plakater med træets kredsløb fra affald til spånplader, stort vejskilt med henvisning til de forskellige træ-fraktioner.

Udfordring: Opsætning af klare mål. At sætte klare mål for, hvor vi skal hen, er en metode til at styrke engagementet for pladsmedarbejderne. Medarbejderne har hele vejen igennem vist velvilje over for projektet, men de har også ytret, at hvis de ikke ved, hvad kravene er, er det svært at opfylde dem. 

 • Der er lavet en førundersøgelse af træaffaldet, som viste, at der er et relativt stort potentiale i bedre sortering, hvis man skal nå det samlede krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Det er en del af dette, som pladsmedarbejderne hver dag arbejder på at nå.

Udfordring: Info-materialer. Pladsmedarbejderne ønskede materialer, som de kunne dele ud til de besøgende for at understøtte dialogen og for at have noget at referere til. 

 • Vifte med letforståelig billedbåren sorteringsvejledning for de typiske træfraktioner, postkort med træets kredsløb og kampagnens logo, plakater med illustration af træets kredsløb (i stil med Kendditaffald-kredsløbene), t-shirts med kampagnelogo til medarbejderne, bolsjer og badges til markering af kampagnen og til udlevering til kunderne. 

Udfordring: Konkurrenceelement

 • For at skabe opmærksomhed omkring kampagnen blev der udviklet en lille konkurrence: ”Test din viden om sortering af træ”, hvor kunderne på genbrugspladsen kunne vinde en kurv med lækkerier samtidig med at de kunne teste deres viden om træ.

Projektet har udarbejdet materialer, som andre kommuner kan benytte sig af.

Aktiviteter gennemført i projektet

Tilgang til projektet

 1. Projektet tager afsæt i en konkret udfordring, som mange kommuner oplever, og er delt op i tre faser:
 2. Forundersøgelser og research – hvor udfordringerne blev kortlagt
 3. Kampagne – hvor kommunikationsværktøjer blev udviklet ud fra det behov, som forundersøgelserne afdækkede, og hvor kampagnen blev gennemført på genbrugspladserne
 4. Evaluering – hvor der blev samlet op på erfaringerne, som skal videreformidles til andre kommuner.

Fase 1: Forundersøgelser og research

Fokusgruppeinterview med pladsmedarbejdere

4. februar 2016 blev der gennemført et fokusgruppeinterview med 11 pladsmedarbejdere, der samlet repræsenterede 8 genbrugspladser i Middelfart og Assens og havde mellem 1 og 30 års erfaring i branchen.

Der blev peget på flere ting under interviewet, bl.a.:

 • at den fysiske indretning af pladsen har betydning
 • at pladsmedarbejdernes egen viden spiller en stor rolle – så de kan rådgive og vejlede korrekt
 • at kundernes viden og adfærd er vigtig – så de kan sortere korrekt og spørge, når de er i tvivl

Se bilag 2: Fokusgruppeinterview med pladsmedarbejdere.

Affaldsundersøgelse, før-analyse

8.-9. marts 2016 undersøgte Econet træ fra Assens og Middelfarts genbrugspladser. I alt blev træ fra fire genbrugspladser undersøgt: to fra Middelfart og to fra Assens. Træet blev sorteret efter kategori, og undersøgelsen viste, at kun godt halvdelen af det ”rene træ” kunne genanvendes.

Se bilag 2: Affaldsundersøgelse, førmåling (Econet).

Besøg på Novopan

Assens Forsyning og Middelfart Kommune sendte en stor del af de faste pladsmedarbejdere på en heldagstur til Novopan d. 30. marts 2016. Besøget skulle give medarbejderne førstehåndsviden om, hvordan træ bliver genanvendt i Danmark. Viden, som de kunne benytte i deres dialog med kunderne efterfølgende.

Brugerundersøgelse på genbrugspladserne

I maj 2016 blev der gennemført en brugerundersøgelse på hhv. Middelfart Genbrugsplads og Assens Genbrugsplads.

Samlet set blev der gennemført 267 besvarelser på forskellige tidspunkter og ugedage for at få en spredning i besvarelserne.

Formålet med undersøgelsen var at identificere, hvad kunderne er i tvivl om ved sortering af træ, hvor de søger vejledning, og
om de rent faktisk kan sortere.

Svarene på disse spørgsmål var med til at definere, hvilken viden kunderne havde behov for at få, hvordan vi kunne vejlede dem, hvilke kanaler vi skulle bruge etc.

Overordnet viste undersøgelsen:

 • Omkring 90 % af kunderne generelt synes, at det er let at forstå de forskellige affaldskategorier.
 • Omkring 80 % synes, at det er let at forstå, hvor træaffaldet skal aflevere.
 • Omkring 80 % kommer sjældent eller aldrig i tvivl om, hvor træaffaldet skal afleveres.
 • Den konkrete test, hvor kunderne fik vist seks fotos af træaffald, viste, at der blev lavet mange sorteringsfejl. Dermed kunne vi konkludere, at der var forskel på, hvad kunderne sagde og hvad de rent faktisk kunne.
 • Størstedelen af kunderne ville kontakte en pladsmedarbejder, hvis de bliver i tvivl. Dermed er pladsmedarbejdere den vigtigste aktør på genbrugspladsen – og mere end informationstavler etc.

Se bilag 3: Brugerundersøgelse.

Fase 2: Kampagne

Med afsæt i de identificerede barrierer/udfordringer valgte vi følgende fokusområder:

1. Pladsmedarbejdere som vejledere
Det er pladsmedarbejderne, der som kommunens ansigt udadtil skal klædes ordentlig på til at kunne vejlede kunderne og sørge for, at de besøgende får professionel hjælp til selvhjælp.

2. Markere området med rent træ
Gøre det tydeligt, at der er fokus på affaldet (træet) i denne zone.

3. Få folk til at ”stoppe op”
Få de besøgende til at stoppe op og tænke sig om en ekstra gang.

4. Opsætning af klare mål
At gøre det tydeligt for (især) pladsmedarbejderne, hvad målet med indsatsen er, så man kan se, hvad man arbejder hen imod.

5. Info-materialer
At informere om korrekt sortering af træ på en letforståelig måde. Materialer, som vil kunne bruges som indgangsvinkel til en snak, når pladsmedarbejderen henvender sig til en kunde.

6. Konkurrenceelement
At skabe incitament til at gøre det endnu bedre på genbrugspladserne

Fase 3: Evaluering

Ved kampagnens afslutning blev der gennemført følgende aktiviteter som opfølgning på kampagnens resultater:

Affaldsundersøgelse, efteranalyse

Lige som i researchfasen blev affaldet i træcontainerne undersøgt, og affaldsundersøgelsen viste i korte træk:

 • A1, før: 9 %, A1, efter: 9 %
 • A2, før: 45 %, A2, efter: 50 %
 • A3, før: 17 %, A3, efter: 7 %
 • A4, før: 23 %, A4, efter: 30 %
 • Uden for kategori, før: 7 %, uden for kategori, efter: 4 %

Samlet set, er der sket en lille forbedring i andelen af A2. Der er ikke sket en stigning i A1. Andelen af A3 og ”uden for kategori” er faldet, mens A4-fraktionen er steget. Der kan tyde på, at der fortsat er brug for at have fokus på de forskellige træ-fraktioner og ikke kun på A1 og A2.

Se bilag 1: Affaldsundersøgelse, slutmåling (Econet)

Resultaterne for før- og slutmålingen er sammenfattet i bilag 4 (Minirapporten).

Workshop med pladsmedarbejdere

Der blev afholdt afsluttende fokusgruppemøde/workshop med de 12 pladsmedarbejdere, som også deltog i den indledende fokusgruppe. Formålet var dels at evaluere kampagnematerialerne, og dels (primært) at samle op de erfaringer, man havde gjort sig i kampagneperioden samt formulere gode råd til andre kommuner/forsyninger. Fokusgruppen betød en mindre ændring i sorteringsvejledningen og mundede ud i de gode råd, som kan læses nedenfor (under ”Gode råd til andre kommuner/forsyninger/affalds-selskaber”) samt ses i bilag 4 (Minirapporten).

Gode råd til andre

 • Kom ud og se, hvad der sker med affaldet. Besøg aftagerleddet eller fx et sorteringsanlæg. Det er lettere at vejlede kunderne og forklare om sortering, når man har set, hvad der sker med affaldet – og har set, at der sker en reel genanvendelse.
 • Placér containerne, hvor det er naturligt for kunderne. Det skal være let for kunderne at gøre det rigtige. Det kan gøres ved at samle de forskellige træfraktioner, som kunderne typisk har i en samlet bunke.
 • Sortering af træ kræver ”professionel hjælp”. Dialogen med kunderne er den vigtigste kanal til information om korrekt sortering, og det er i dialogen, at man kan forklare, hvorfor man skal sortere.
 • Inddrag pladsmedarbejderne. Pladsmedarbejdere skal inddrages fra starten. Lyt til deres udfordringer og erfaringer.
 • Inddragelse tager tid - og skal gentages. Medejerskab kræver inddragelse, og inddragelse tager tid. Hvis pladsmedarbejderne skal spille en central rolle, skal de løbende inddrages.
 • Intern lancering lige så vigtig som den eksterne. For at kampagnen skal leve, skal den i første omgang lanceres internt, så alle deltagere (især pladsmedarbejdere) er trygge ved deres rolle.
 • Sæt klare mål. Alle skal kende målet for kampagnen/projektet, så der er en fælles ide om, hvad man arbejder hen imod.
 • Informér løbende om resultater. Det er med til at motivere til en øgets indsats, når man følger med i, hvordan det går med at nå målet
 • Test prototyper først. Brug pladsmedarbejdernes viden til at teste prototyper på info-materialer, før det sættes i produktion.
 • Virkning af kommunikation tager (også) tid. Budskaber skal gentages flere gange – og helst på flere platforme. Det tager tid at ændre vaner.
 • Timing af kampagne. Hav fokus på, hvornår på året en informationskampagne starter: vi oplevede, at sommerperioden ikke var optimal pga. ferievikarer, som af gode grunde ikke kendte til kampagnen, og derfor ikke kunne rådgive eller gøre opmærksom på kampagnen. 

Næste skridt

Projektet har ført til, at Assens Forsyning har ændret deres fraktionsnavn ”Rent træ” til ”Træ til genanvendelse”.

Kampagnen vil efter projektperioden blive udbredt til de øvrige genbrugspladser, lige som pladsmedarbejderne vil bliver yderligere inddraget.

Der blev i forbindelse med projektet udarbejdet et notat om afsætningsmuligheder for træ, og Assens Forsyning og Middelfart Kommune vil fremadrettet vurdere mulighederne for afsætning af træ til genanvendelse.

Kontaktperson

Jan Eilsø Nielsen, Assens Forsyning

Projektet giver ny viden om udfordringer og barrierer for korrekt sortering af ”rent træ” gennem hele kæden, fra borger til aftager og behandlingsanlæg, lige som der udvikles nye kommunikationsløsninger med udgangspunkt i en analyse af såvel udfordringer som pladsmedarbejdernes behov.

Fakta om projektet

Ansøgere: Assens Affald & Genbrug A/S (Assens Forsyning), Middelfart Kommune og Assens Kommune
Hovedansøger: Assens Affald & Genbrug A/S (Assens Forsyning)
Tilskud: 978.250 kr.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.