Børneaffaldsagenter - find guldet i skraldet. Fokus på affaldssortering i etageejendomme (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektets formål var at øge mængden og kvaliteten af det sorterede affald i etageboliger ved at gøre lokale børn til ambassadører for budskabet om vigtigheden af affaldssortering. Idéen var at skabe en relation mellem et boligselskab og en nærliggende skole, etablere et fælles ejerskab til projektet og involvere en udvalgt skoleklasse i affaldssorteringen og endelig lade eleverne udtænke og forme kommunikationsindsatsen.

Resultater

Leverancerne i projekt “Børneaffaldsagenter - Find guldet i skraldet” består af en drejebog, som gerne skulle give håndgribelig inspiration og vejledning til andre, der er interesserede i at gennemføre et lignende projekt.

Derudover består leverancerne af to korte film, hvor de involverede interviewes om deres oplevelser og erfaringer med projektet.
Den første film er sammensat af klip med skoleeleverne, hvori de med deres egne ord fortæller historien om affaldet, hvad og hvordan der skal sorteres, og hvad affaldet kan blive til. Eleverne er desuden blevet spurgt til deres tanker om projektet, hvordan de løste opgaven i Toftegård, og hvad de synes om at arbejde med en virkelig problemstilling og virkelige løsningsforslag.
Optagelserne med børnene tjener to formål: Dels at indfange og fastholde elevernes umiddelbare refleksioner om projektet, så de kan indgå i evalueringen. Og dels at have materiale til en kortere film, hvor børn i et uhøjtideligt og ligefremt sprog fortæller om affald og affaldssortering, som kan bruges på Herlev Kommunes hjemmeside og deles af lærere, elever og forældre på de sociale medier.

Den anden film består af interviews med lærerne og med beboere og viceværter fra Toftegård. Denne film beskriver baggrunden for projektet og projektets forløb. Interviewene med beboere og viceværter har desuden til formål at fungere som en lille effektmåling, idet interviewene er foretaget en måned efter kampagne-indvielsen, og inteview- personerne bliver spurgt om kampagnens indflydelse på sorteringsvaner og sorteringskvalitet.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektforløbet bestod af en indledende kontakt til en lokal skole og en nærliggende boligforening, som var kommunens primære samarbejdspartnere. Projektforløbet med skoleklassen bestod af tre temadage om affald, affaldssortering og kommunikation og var tilrettelagt som et forløb over sammenlagt fire uger.

Den første temadag bestod af en grundig introduktion til affald og affaldssortering, de forskellige fraktioner og baggrunden for vigtigheden af sortering. Undervisningen blev gennemført af Herlev Kommune og KATZENMARK i fællesskab og tog udgangspunkt i elevernes egen hverdag og erfaringer med affald.

Skoleklassen fik også en rundvisning i boligforeningen, hvor en vicevært demonstrerede sorteringsløsningen og de konkrete udfordringer, som eleverne skulle arbejde med og komme med løsningsforslag til. Eleverne blev iklædt plastikhandsker og bedt om at åbne containerne og finde eksempler på fejlsorteret affald. Endelig bød den første temadag også på et besøg i Vestforbrændings skoletjeneste Skraldelev, hvor eleverne igennem forskellige øvelser og aktiviteter lærte om genbrug og genanvendelse, sorteringsvaner og affald som en ressource.

Den anden temadag var struktureret som en grafisk workshop, hvor eleverne skulle arbejde med formidling af de budskaber og sorteringsregler, som de var blevet præsenteret for dagen før. KATZENMARK stod for en introduktion til begreber som kommunikation, budskaber, slogans og maskotter. Med på workshoppen var en grafiker, som faciliterede processen, og hjalp eleverne med den grafiske udformning af materialerne.

Efter den grafiske workshop blev plakater og beholder-materialer arbejdet på plads af grafikeren, og derefter præsenteret for skoleklassen på den tredje og sidste temadag, hvor klasserne havde mulighed for at kommentere og give input, inden deres kampagnematerialer blev sat i produktion. På den sidste temadag blev alle eleverne desuden interviewet to og to om deres oplevelser med projektet og om deres kendskab til sortering og genbrug generelt.

Elevernes færdige kampagneindsats blev afsløret og indviet ved en særlig event i boligforeningen, hvor beboere, lærere, elever og foreningens bestyrelse og viceværter var inviteret. Eftersom eleverne var hovedpersoner ved eventen, understregede læreren over for forældrene, at eleverne havde mødepligt til eventen i Toftegård. Herlev Kommune havde nogle uger inden eventen kontaktet borgmesteren og inviteret ham til at holde en tale og overrække en pris til skoleeleverne.

Eventen varede to timer og foregik kl. 16:30-18:30 en hverdag, så alle havde mulighed for at deltage.

Bestyrelsesformanden for boligforeningen bød velkommen, Herlevs borgmester holdt tale, takkede eleverne for deres store indsats, udnævnte dem til affaldsagenter og overrakte et diplom med penge til klassekassen samt t-shirts med elevernes egen affaldsmaskot påtrykt. Der var arrangeret pølsevogn med mad og drikke til alle fremmødte og affaldsskattejagt for skoleklasserne og områdets børn.

Skattejagten var tilrettelagt som et lille affaldsorienteringsløb, hvor posterne var placeret ved områdets affaldsøer. Der var fem poster i alt; én for hver af fraktionerne plast, batterier, glas, metal og pap.

Projektets gode råd til andre

  • Få lærerne med i projektet så tidligt som muligt. Dette for at sikre, at didaktikken er på plads. I vores projekt kunne vi med fordel have inddraget lærerne tidligere, så de havde haft større mulighed for, at påvirke og tilrette det undervisningsforløb, som var planlagt.
  • Mere fokus på børnenes sortering derhjemme. Lærerne efterspurgte desuden et øget fokus på sortering i praksis - fx med daglige eller ugentlige opfølgninger på hvor meget og hvilke typer affald, eleverne har sorteret derhjemme. Dette kunne uden problemer indarbejdes i det øvrige undervisningsforløb.
  • Skær opgaven så skarpt som muligt. Husk at det er børn i har med at gøre, så pas på med, at opgaven ikke bliver for kompleks. Vi var oprindeligt en smule for ambitiøse, men blev undervejs nødt til at forenkle opgaveformuleringen. Tal med lærerne om, hvad der passer til klassetrinet.
  • Elevernes idéer kan ikke stå alene. Det er urealistisk at tro, at en 5. klasse kan kreere en sammenhængende kommunikationskampagne, som løser alle problemer. Husk derfor, at elevernes forslag skal fungere som et element i en samlet kommunikationsindsats. Samtidig er det okay at guide eleverne undervejs i projektet, så deres kreativitet og idéer udvikler sig inden for rammerne af det realistiske.
  • Få viceværterne til at tage ejerskab. I vores projekt viste viceværterne sig at være en uvurderlig ressource - især i forhold til afviklingen af eventen i boligselskabet. Vi havde ikke tænkt viceværterne ind fra begyndelsen, men de viste sig at være meget engagerede og kom med gode forslag og idéer til tiltag.

Næste skridt

Herlev Kommune vil i forbindelse med et initiativ for 2016 om øget sortering på skolerne inkludere affaldsagenterne i projektet og formidlingen på skolen.

Kontaktperson

Anita Aagaard Kristensen, Herlev Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Herlev Kommune
Tilskud: 212.466,45 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.