Byg dit eget sorteringssystem (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Københavns Kommune ønsker via projektet ’Byg dit eget sorteringssystem’ at øge genanvendelse af husholdningsaffaldet. Formålet er, at borgerne bliver bedre til at sortere. For at det kan lykkes, kræver det gode sorteringsløsninger, som passer til borgerens hverdag. Særligt i etageejendomme kan det være en udforing at finde løsninger, der kan leve op til pladskrav til de mange sorteringsfraktioner. Projektet skal derfor bidrage med en udvikling inden for tilpassede affaldssorteringsløsninger i etageboliger. Projektets hovedformål er at tage borgeren i hånden og sammen bygge et attraktivt og specialtilpasset sorteringssystem til deres bolig.

I samarbejde med designere og eksterne facilitatorer, afholder Københavns Kommune workshops, hvor det er muligt at lave eget sorteringssystem ud fra en række forberedte DIY (Do it yourself) sorteringsdesigns – helt gratis. Sorteringssystemerne bliver på den måde skræddersyet til den enkeltes brugers behov og æstetiske udtryk. De forskellige workshops skal give borgerne mulighed for at blive klogere på, hvilke affaldsgenstande der hører til i hvilke fraktioner, og til sammen at skabe en fortælling om, ”at sortering gør vi, og vi støtter hinanden i det”. Der afholdes flere byggeworkshops i Københavns Kommune og min. to byggeworkshops i andre kommuner. 

Resultater

Projektet har været delt op i tre projektfaser, hvor resultaterne har været følgende:

1) En designkonkurrence med to vindere og en efterfølgende udførelse af det endelige affaldssorteringssystem.

2) Afholdelse af 8 do-it-yourself-workshops. Her har borgerne, sammen med de eksterne facilitatorer ’Flydende By’ og ’Plyssky’, bygget og personaliseret egne affaldssorteringssystemer. Der blev afholdt 1 workshop i Vejle Kommune hos Økolariet og 1 i Aarhus Kommune hos REUSE. De resterende 6 workshops blev afholdt forskellige steder i Københavns Kommune. På de afholdte workshops, blev produceret ca. 80 sorteringssystemer og deltagelsen lå på omkring 200 personer.

3) Afholdelse af et heldagsseminar med forskellige interessenter fra både det private og kommunerne. Fokus på seminaret var vidensdeling og videreudvikling af projektet.

Ligeledes er facilitatorerne Flydende By og Plyssky blevet oplært i at kunne gennemføre workshops, nu hvor kommunepuljeprojektet er afsluttet. Facilitatorerne kan være med til at skabe resultater fremadrettet, som understøtter ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark.

Projektet har i høj grad sigtet mod, at sprede budskabet om vigtigheden i at affaldssortere samt at give borgerne remedier til selv at tage kampen op med sorteringen af husholdningsaffaldet i hjemmet. Projektet har indeholdt flere aktiviteter, der direkte har involveret og vidensdelt med andre af landets kommuner.

Projektets metode, design og workshopkoncept kan med fordel anvendes af andre interesserede kommuner i Danmark. Dels er der blevet produceret en præsentation, der viser projektets resultater og metodiske fremgangsmåder. Denne blev fremvist på midtvejsseminaret i marts 2017. Dagens præsentation og sammensætning med vidensdeling og workshop vil med lethed kunne genbruges og præsenteres hos andre interessenter. En af hoved produkterne fra projekter er selvfølgelig selve designet af DIY-sorteringsystemet. De testede DIY-sorteringsdesign og workshopformen er tilgængelige for alle af landets kommuner, der kunne have interesse i at iværksætte samme koncept. Desuden var det indbygget i projektets struktur, at der undervejs blev inddraget udefra aktører og organisationer, som vil kunne drage nytte af projektet efterfølgende. Det drejer sig særligt om de steder de forskellige DIY-workshops blev afholdt, eksempelvis Aarhus’ REUSE, Økolariet i Vejle,
nærgenbrugsstationer i København som er drevet af Amager Ressource Center(ARC), Naturcenter Amager m.fl. Særligt ARC oplevede arrangementet som en succes, og har efterfølgende booket og betalt facilitatoerne Plyssky til at afholde workshoppen igen i forbindelse med åbningen af en nærgenbrugsstation i København.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet blev gennemført i perioden juni 2015 – juni 2017. Selve aktiviteterne foregik primært i forår - og sommerperioderne grundet behovet for, at de forskellige workshops kunne afholdes udendørs. Projektets forlængelse afhang ligeledes af andre udefrakommende udfordringer, som vil blive fremhævet afslutningsvis i rapporten.

Projektets startfase i sommeren 2015 gik ud på at udbyde en konkurrence til designstuderende fra diverse designuddannelser landet over. Disse skulle researche og udvikle den første leverance i projektet. Målet var at udforme fire forskellige sorteringssystems designs, men konkurrencen resulterede i to vinderdesigns (se bilag 1).

Efterfølgende blev der indhentet to facilitatorer til at udvikle et workshop-koncept og et endeligt sorteringssystem med udgangspunkt i de udvalgte designs fra konkurrencen. De pågældende workshops skulle være udformet på en måde, hvor læring om affald og kildesortering kunne gå hånd i hånd med borgernes skabelsesproces.

Dernæst blev projektets kerneaktivitet med otte workshops afholdt, hvor borgerne kunne komme og bygge deres eget personlige affaldssorteringssystem sammen med facilitatorene. Hertil blev der arbejdet med kommunikationsmateriale, der søgte at invitere borgere (særligt børnefamilier) til arrangementerne. De otte workshops blev afholdt hos nærgenbrugsstationer, naturcentre, forsamlingshuse og i forbindelse med vejfester mv. Der blev afholdt seks workshops i Københavns
Kommune og to i andre af landets kommuner, herunder Vejle og Aarhus. Resultaterne fra de 6 afholdte workshops blev dokumenteret i form af fotos, som blandt fremgår i denne rapport, men som også blev brugt som PR-reklame for de kommende workshops.

Den afsluttende leverance, som foregik undervejs i forløbet, skete via et heldagsseminar, hvor andre kunne få indsigt i selv at afholde workshops, samt få skabt forbindelse til designerne og facilitatorerne. Seminaret var ligeledes til for at udvikle på workshop-konceptet og vidensdele på tværs af kommuner, private organisationer samt internt i Københavns Kommune.

Projektets gode råd til andre

  • Workshop i byens rum i forbindelse med andre arrangementer er en god metode til at lærer af og møde borgerne.
  • Gør sorteringssystemet flot, personligt og giv mulighed for, at det kan tilpasse den enkeltes behov – Sorteringssystemer behøver ikke være grimt og klodset, så kan det føles som en invadering af hjemmet.
  • Udfordring i afholdelsen af workshopkonceptet 100 % til andre kommuner, da sorteringsfraktionerne samt affaldsindsamling og affaldsaflevering varierer kommunerne i mellem.
  • Samarbejdet med udefra facilitatorer. De kan videreformidling kommunens budskaber igennem en anden platform og med en anden profil. Projektet kan leve videre igennem dem.
  • Fokus mod børnefamilier funger godt, da alle medlemmer i familien skal tage stilling til den måde man sortere på i hjemmet. 

Næste skridt

Læringspunkterne fra det indendørssorteringssystem vil fremadrettet indgå i kommunens arbejde, for at finde løsninger der kan gøre det nemmere for borgere, der bor i etageejendomme, at sortere deres husholdningsaffald. Ligeledes er facilitatorerne Flydende By og Plyssky, blevet oplært i at kunne gennemføre workshops, nu hvor Miljøstyrelsesprojektet er afsluttet. Facilitatorerne kan være med til at skabe resultater fremadrettet, som understøtter ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark.

Københavns Kommune og Amager ressourcecenter har siden projektets afslutning, genbooket workshoppen.

Kontaktperson

Ditte Maria Hansen, Københavns Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Tilskud: 548.996 kr.

Billeder fra projektet

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

"" 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.