Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Formålet med projektet er at belyse, om der kan opnås en øget grad af kildesortering af bioaffald, papir og glas ved sommerhuse ved en mere decentral opsamling af husholdningsaffaldet med delvist nedgravede beholdere samlet på ét sted.

Resultater

Der har været øgede omkostninger til tømning af delvist nedgravede beholdere. Det har gjort, at tømningsøkonomien ikke har hængt sammen i forhold til det beregnede budget. Tømningen er blevet så meget dyrere, at den samlede økonomi vedrørende de berørte fraktioner fordelt på de enkelte sommerhuse klart overstiger den eksisterende ordning. Dette skyldes dog lav udnyttelse af renovationsbilen, lang transportafstand, megen ventetid og flere tømninger som følge af lugtgener. På den baggrund er det anbefalingen, at renovationsbilens kapacitet skal kunne udnyttes fuldt ud.

Når det er sagt har der været en overvejende positiv tilbage melding fra brugerne. Generelt har der været en reduktion i støj og lugt. Det skal dog med i betragtning at specielt det sommerhus, der var placeret tættest på beholderne har oplevet lugt- og støjgener. Placeringen i forhold til nærmeste bebyggelse bør derfor overvejes og tømningsfrekvens af specielt bioaffald, men også restaffald bør foregå med forholdsvis kort mellemrum. Det er derfor anbefalingen, at placeringen af delvist nedgravede beholderne sker med en vis afstand til nærmeste ejendom.

Brugerundersøgelsen viste en tendens til, at de sommerhusejere der bor længst væk fra de delvist nedgravede affaldsbeholdere, er dem der syntes det var blevet mere besværligt.

Det har ikke via sorteringsundersøgelserne været muligt at konstatere en forbedring af brugernes sortering af restaffald, snarer det modsatte. Derimod ses en forbedring af sortering af bioaffaldet. Kvaliteten af de frasorterede genanvendelige materialer i form af papir og glas var af en høj kvalitet, men mængden af indsamlet papir er lagt fra det forventede.

Aktiviteter

Indledningsvist blev der via blandt andet kort og luftfotos identificeret et egnet område til affaldsforsøget. Der blev især fokuseret på afgrænsede områder med én eller to ind- og udkørsler, og med ca. 80 til 100 sommerhuse. Desuden skulle der være frit areal til etablering af en eller to affaldsøer ved ind- og udkørslerne. Sommerhusejerne skulle også selv sige ja til at deltage.

Da der var fundet et passende sommerhusområde og de havde sagt ja til at ville deltage blev der udsendt informationsmateriale til alle sommerhusene.

Der blev etableret:

 • 1 stk. 5 m3 dobbeltbeholder til glas og papir
 • 1 stk. 3 m3 beholder til bioaffald
 • 2 stk. 5 m3 til restaffald
 • 1 stk. batteribeholder
 • Projektets gode råd til andre

Der blev foretaget landmåling, der afsatte skel til nærmeste nabo for at sikre, at beholderne blev placeret på grundejerforeningens areal. Derudover blev ledninger og kabler kortlagt, så gravearbejdet ikke utilsigtet fik ødelagt noget. Joca leverede og etablerede beholderne. Selve etableringen blev foretaget af en lokal entreprenør, under vejledning af Joca.

Beholdernes størrelser var baseret på antallet af deltagende sommerhuse, en dertil hørende beregning af de forventede mængder og en planlægning af tømningsfrekvens.

Der blev gennemført en sorteringsundersøgelse af rest- og bioaffaldet fra sommerhusene i uge 43 i 2015, inden de ny delvist nedgravede beholdere blev åbnet for brug. Denne sorteringsundersøgelse udgjorde en reference for den gamle ordning, hvori den nye ordning kunne spejles.

For at lette brugernes vej fra sommerhuset til beholderne blev der indkøbt og udleveret forskellige mulige transportredskaber så som trækvogn, cykelkurv mv. Disse transportredskaber blev udleveret til sommerhusejerne efter eget valg.

Der blev løbende gennem forsøgsperioden ført tilsyn med de delvist nedgravede beholdere. Der blev blandt andet udført:

 • rengøring af beholderne
 • vurdering af fejlsortering
 • vurdering af lugtgener 
 • vurdere om der lå henkastet affald ved beholderne samt på vejene i sommerhusområdet og fjerne evt. henkastet affald.
 • vurdere fyldningsgrader på beholderne

I forbindelse med afslutningen af projektet blev der igen i uge 43, 2016 udført en sorteringsundersøgelse for at få belyst og vurderet værdien af ordningen.

Der blev ligeledes som afslutning på projektet foretaget en brugerevaluering gennem en spørgeskemaundersøgelse. Først ringede spørgerne rundet til alle de deltagende sommerhusejere, hvorefter der blev sendt mails til de ejere, som ikke havde svaret på telefonen. Svarprocenten endte på 86%.

Projektets gode råd til andre

 • Det er dyrt med delvist nedgravede løsninger på en lille ø med få beholdere, der skal tømmes, med speciel renovationsbil.
 • Der skal tages højde for placering idet lugtgener kan forekomme.
 • Mængden af affald viste sig mindre end først beregnet.

Kontaktperson

Anna-Marie Christoffersen, Kalundborg Kommune
Obfuscated Email

Fakta om projektet

Ansøger: Kalundborg Kommune
Tilskud: 423.800 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.