Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formålet med projektet var at lave et demonstrationsprojekt for, hvordan tankegangen for ressourceplanen kan implementeres på småøer. Et kendetegn for småøer er, at der, foruden husholdningsaffald fra fastboende, også genereres meget husholdningsaffald fra sommerhusområder, turister og særarrangementer, såsom events og festivaler.

Projektet har identificeret konkrete muligheder for at indfri ressourceplanens målsætninger på småøer og i andre yderområder. Tilgangen var at koble indsatserne ift. affald og ressourcer sammen med lokal beskæftigelse og udvikling af øen generelt. Projektet omfatter også en indsats for at øge fokus på ressourcebevidsthed hos sommerhusbrugere og andre feriegæster.

Projektbeskrivelse:

Projektet fokuserer på Sejerø som demonstrationscase. Sejerø er beliggende i Kalundborg Kommune mellem Sjællands Odde og Røsnæs. Øen har, som en typisk småø, flere småbyer, campingplads, indkøb, erhverv, en havn, en festival og en del sommerturisme. Derudover har øen nogle ildsjæle, der gerne vil være med til et projekt om øget genanvendelse i en kredsløbstankegang.

Første etape bestod i at kortlægge affaldshåndteringen på Sejerø i dag. Dette skabte grundlag for at prioritere, hvilke delstrømme demonstrationsprojektet skulle fokusere på. Der blev ligeledes udarbejdet en interessentanalyse som grundlag for at vurdere, hvilke indsatser der kunne forankres lokalt.

Demonstrationsprojektet har overordnet tænkt cirkulær økonomi i forhold til den fysisk afgrænsede lokalitet, som Sejerø udgør, og undersøgt, hvordan der kan skabes nye udviklingsmuligheder for det lokale samfund gennem ressourceoptimering. De konkrete relevante indsatser, der blev identificeret er:

 •          Lokal energiudnyttelse af haveaffald
 •          Lokalt genbrug af byggematerialer
 •          Container til effekter til direkte genbrug
 •          Øget ressourcebevidsthed blandt borgere
 •          Lokal genanvendelse af bioaffald til dyrefoder
 •          Lokal renovationsmedarbejder stilling
 •          Udvidelse af genbrugsplads med flere fraktioner

Hensigten er ikke at implementere alle ovenstående forslag indenfor projektets snævre tidsrammer, men at udarbejde et roadmap, der beskriver de enkelte trin og nødvendige aktører for at realisere indsatserne. Dette skal betragtes som en støtte til implementering af indsatserne ved lokale kræfter.

Følgegruppe:

Der var nedsat en følgegruppe med deltagelse af personer fra Sejerø Beboerforening, Sammenslutningen af Danske Småøer, Kalundborg Kommune, det lokale affaldsselskab, KARA/Noveren og Miljøstyrelsen.

Deltagere var:

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Anna-Marie Christoffersen, Kalundborg Kommune

Lone Nielsen, Sammenslutningen af Danske Småøer og Sejerøbeboerforening

Finn Kjær, KARA/Noveren

Tidshorisont:

Juli til medio september:

 •          Interessentanalyse, nedsættelse af arbejdsgruppe og analyse af affaldsstrømme og mængder, identificering af ressourceeffektiviseringsprojekter/potentialer.

Medio september til medio oktober:

 •          Dialog med lokale aktører, kommune og affaldsselskaber om demonstrationsforløb. Første følgegruppemøde. Udvælgelse af indsatser.

Medio oktober – november:

 •          Dialog om forankring af indsatser hos lokale aktører og kommunen.

December:

 •          Udarbejdelse og offentliggørelse af rapport samt guide med råd/læringer og roadmap for de enkelte indsatser. Sidste følgegruppemøde.

Kontaktpersoner

Anders Christiansen, KL

Tomas Sander Poulsen, Provice (ekstern konsulent)

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.