Det Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

At skabe bedre udsortering af genanvendelige fraktioner på genbrugspladser ved at afprøve en kombination af fysiske forandringer og ændrede kommunikationsformer med en mere direkte dialog med borgere. Målet var at reducere mængden af affald til forbrænding med minimum 15 % på Hørring Øst genbrugsplads.

Baggrund

Stikprøver før forsøget viste, at containerne med brændbart og til deponi modtager fraktioner, der kunne være genanvendt, hvis de var sorteret fra. Der sker normalt ikke en systematisk eftersortering efter at borgerne har valgt, hvilke containere, affaldet kommes i. Der er mulighed for forbedringer, hvis borgerne overvejer deres containervalg bedre - eksempelvis ved at langt flere går I dialog med en pladsmand.

Resultater

Det kortsigtede mål med projektet var at reducere mængden til forbrænding med 15 % i løbet af projektperioden. I måleperioden på 24 uger, er mængden af affald til forbrænding faldet fra 1.220 tons (i 2015) til 820 tons (i 2016). Dette svarer til et fald på hele 33 %, hvormed projektets overordnede formål er indfriet.

Projektet Det Grønne Spor har således vist, at der kan flyttes betydelige mængder fra forbrænding til genbrug og genanvendelse ved en massiv indsats. Det vurderes, at den vigtigste ændring i projektet har været den ekstra vejledning, som den øgede bemanding har muliggjort. Ved samtidig at måle affaldsmængderne på en nærliggende genbrugsplads kan det konstateres, at en lille gruppe mennesker vil undgå sorteringsvejlederne og generne ved at sortere, og at de vælger at køre til en anden plads frem for Hjørring Øst. Det blev dog også konstateret, at der på den nærmeste genbrugsplads Hjørring Vest også har været en positiv, afsmittende effekt, så der også her brændes mindre affald og genanvendes mere.

Aktiviteter gennemført i projektet

I perioden fra medio maj 2016 (uge 20) til ultimo oktober 2016 (uge 43) blev der indsamlet data fra AVVs genbrugsplads i Hjørring Øst. På genbrugspladsen blev der gennemført forsøg med etablering af en sluse, hvor en overvejende del af de besøgende blev vejledt i, hvordan de skal sortere de genanvendelige materialer fra det brændbare affald, og hvad der er genbrugelige materialer, som kan sælges i butikken. Rækkefølgen af containerne blev ændret, så den svarede bedre til affaldshierarkiets prioritering. Der blev lavet nye oversigtskort, og den tidligere så direkte vej til containerne til ’brændbart’ blev spærret med dækstabler, så det krævede en lille omvej, hvis borgerne ville aflevere til forbrænding. Yderligere blev der malet et grønt spor til de containere, hvor de genbrugelige og genanvendelige materialer skal afleveres, mens asfalten omvendt blev farvet rød ved brændbart. Projektet er opkaldt efter det grønne spor til containerne for genanvendeligt affald.

Projektets output

Mod projektets afslutning blev erfaringerne delt med andre i branchen ved en velbesøgt workshop i Hjørring den 5. oktober 2016. AVV følger også selv op og udnytter erfaringerne fra projektet til at tilstræbe lignende effekter på de andre pladser i området. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, som arbejder med udrulning på AVVs andre genbrugspladser og en integrering i det eksisterende miljøledelsessystem.

Fakta om projektet

Ansøgere: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) og Hjørring Kommune
Hovedansøger: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)
Kontaktperson: Torben Nørgaard
Tilskud: 750.000 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.