Din affaldsguide - udvikling, test og implementering af dynamisk og generisk værktøj til affalds-kommunikation målrettet forskellige brugergrupper (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektets formål var at udvikle og teste et værktøj, der kunne give målrettet, relevant information om sortering af husholdningsaffald til de forskellige målgrupper i Kerteminde kommune. Som udgangspunkt for udviklingen af værktøjet skulle målgruppens informationsbehov afdækkes og analyseres for at give et bud på, hvordan man kunne målrette informationen om ”hvorfor, hvordan og hvad”. Værktøjet skulle kunne bruges af affaldsmedarbejdere i Kerteminde Kommunerne og Kerteminde Forsyning – fx kundeservice, sagsbehandlere og andre, som varetager kommunikation med kunderne. Værktøjet skulle desuden udvikles med henblik på, at de øvrige danske kommuner med få tilpasninger kan få sat værktøjet op til eget brug.

Værktøjet er forberedt til at kunne udvikles, så flere kommuner / forsyningsselskaber kan koble sig på, så det bliver udviklet til et bredere

Resultater

Den primære leverance i projektet er et generisk digitalt redskab, som er integreret i Kerteminde Forsynings hjemmeside – og sidenhen kan anvendes af de øvrige danske kommuner og forsyningsselskaber. Denne leverance består af følgende dele:

 • Kodning af værktøjet i open source
 • Udarbejdelse af skabeloner for pdf-dokumenter/sider
 • Udarbejdelse af webgrafik og illustrationer
 • Udarbejdelse af tekst og indhold til siderne
 • Integration til eksisterende hjemmeside
 • Test og tilretning af funktionalitet

Derudover er der følgende delleverancer, der har understøttet udviklingen af værktøjet og den målrettede information:

 • Analyse og afdækning af målgrupper (borgere) for affaldskommunikation, informationsbehov etc.
 • Behovsafdækning blandt brugerne af systemet (affaldsmedarbejdere i Kerteminde Forsyning)
 • Vejledning i implementering af værktøjet (koden og brugen) til brug for de øvrige danske kommuner og forsyningsselskaber

Den primære leverance: Den digitale affaldshåndbog

Håndbogen er bygget op på følgende måde:

Frontend:

På forsiden præsentereres håndbogen kort og indeholder en kort brugervejledning.

I øverste venstre side er der plads til en kampagneaktivitet, som vil kunne skiftes ud alt efter, hvilket emne Kerteminde Forsyning vil fremhæve.

I nederste venstre side er der samlet en række links til relevante hjemmesider, fx borger.dk, tømmekalender, regulativer osv.

Centreret er selve håndbogen, der er bygget op i kapitler og underkapitler, man kan klikke af efter behov. Kapitlerne er:

Villa/rækkehus

 • Restaffald
 • Bioaffald
 • Placering af beholdere
 • Snerydning
 • Beskæring

Etagebolig

 • Restaffald
 • Bioaffald

Sommerhus

 • Restaffald
 • Placering af beholdere
 • Beskæring

Sorteringsvejledning

 • Bioaffald
 • Restaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast
 • Jern og metal
 • Glas og flasker
 • Farligt affald
 • Elektronik
 • Haveaffald

Nærgenbrugsstationer: papir og glas 

Genbrugspladser

Hvad sker der med affaldet

 • Bioaffald 
 • Restaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast 
 • Jern og metal
 • Glas og flasker
 • Haveaffald

For hvert kapitel er der relevante underkapitler, som gælder for lige præcis den målgruppe. På den måde kan man som kunde, kundeservicemedarbejder, pladsmand eller grundejerformand nemt give målrettet information til kunderne. 

Fx kan man afkrydse feltet ”villa/rækkehus” og modtage en pdf med alle relevante underkapitler, men man kan også afkrydse underkapitlerne enkeltvis, sådan at man fx kun modtager information om beskæring, hvis det er det, man har brug for.
Kapitlet ”Hvad sker der med affaldet” indeholder information som er nice to have og er derfor placeret nederst, som et ekstra tilbud, til de særligt interesserede. På den måde holdes den praktiske, handlingsanvisende information for sig selv og resten for sig.

Der er illustrationer for hvert kapitel og underkapitel, der matcher teksten, men som også kan stå alene og stadig være handlingsanvisende og informativ. Illustrationernes udtryk minder om dem fra ”kendditaffald.dk” sådan, at der opnås genkendelighed og igen gives en fremtidig mulighed for at udvide værktøjet nationalt.

Back end:

Værktøjet er udviklet i Umbraco CMS. Herfra er redaktøren i stand til at lægge indhold som tekst og billeder op. Redaktøren kan også oprette nye kapitler og underkapitler, skifte kampagnelogo og redigere i eksisterende tekster.

PDF layoutet er simpelt. Der er udviklet fire forskellige templates: fuld tekstside, to-spaltet tekstside, illustration i toppen eller bunden af siden

Vejledningen, som er med som bilag, giver en nem indføring i brugen.

Aktiviteter gennemført i projektet

Fordi projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje, blev der lagt vægt på at produktet, den digitale affaldshåndbog, skal kunne benyttes af andre kommuner med relativ få tilretninger, være nemt at arbejde med for ikke-it-kyndige og desuden give lige præcis den information, som målgruppe har brug for. Derfor blev der i forsøgets begyndelse udført et grundig analysearbejde, der skulle afdække behov og udfordringer hos målgruppen samt løbende inddragelse af interessenter, som de kommende brugere af værktøjet (kundeservice, pladsmænd osv.) og andre kommuner.

Research

Som afsæt for udviklingen af det digitale værktøj blev målgruppen afdækket og analyseret ud fra, hvilke informationsbehov målgruppen (kunderne) havde i forhold til affald. Desuden blev der i forløbets start lavet en behovsafdækning blandt brugerne af systemet (affaldsmedarbejdere i Kerteminde Forsyning, herunder Kundeservice, skraldemænd og pladsmedarbejdere) i forhold til, hvad de havde af behov, for at kunne kommunikere bedst muligt med målgruppen.

Ud fra undersøgelserne blev der afdækket en række barrierer og behov, som blev analyseret i forhold til det værktøj, der skulle udvikles.

Udvikling og test

Efter researchfasen blev der udarbejdet en skabelon til indholdet i den affaldshåndbog, som værktøjet skulle kunne generere. Der blev ligeledes udarbejdet en kravspecifikation til funktionaliteter og brugerflade på websiden (det digitale værktøj). Derudover blev der udarbejdet illustrationer til hvert enkelt kapitel/emneområde.

I den fase, hvor det generiske digitale værktøj blev udviklet var der en løbende dialog med – og inddragelse af – andre fynske kommuner. Dialogen viste, at der var interesse i at arbejde videre med en løsning hvor andre kommuner / forsyningsselskaber kunne koble sig på.

Værktøjet er løbende blevet testet og tilrettet, bl.a. i forhold til brugervenlighed, hvorvidt det er let for borgerne og medarbejderne at betjene og vedligeholde. Derudover er der foretaget forskellige tests af it-siden, bl.a. muligheden for at integrere med Kerteminde Forsynings egen webside, hastigheden på pdf-generatoren m.m.

Implementering

Værktøjet er blevet integreret i Kerteminde Forsynings hjemmeside og taget i brug. Der er udarbejdet en brugervejledning i, hvordan man som Kommune/forsyning opdaterer og anvender værktøjet.

I den første måned af brugsfasen har der været 1266 besøg på siden. Der er downloadet 596 versioner af håndbogen

Gode råd til andre

 • De fleste borgerne opsøger ikke selv information. Derfor skal informationen ”pushes” og aktivt tilbydes via interne og eksterne kanaler, fx pladspersonale, kundeservice, boligforeninger/viceværter (etage), udlejningsfirmaer (sommerhuse), ejendomsmæglere (tilflyttere)
 • Mange borgere tror de kan sortere og ved derfor ikke, at de gør det forkert. Denne gruppe opsøger heller ikke information og skal også aktivt tilbydes information.
 • Informationen til borgerne skal være faktuel, handlingsanvisende og uden for mange ord (praktiske informationer, oversigter og kort, oversigtskort over genbrugspladsen og sorteringsvejledning, sorteringsvejledning til husholdningsaffaldet)
 • Ekstra info, såsom ”hvad sker der med affaldet” og ”fun facts” bør stå separat og kunne læses, hvis man er interesseret i ekstra viden.
 • Illustrationer skal være handlingsanvisende og kunne tydes uden ord.

Næste skridt

Affaldshåndbogen er ved at blive udbredt med en informationskampagne overfor kunderne, for at introducere den til brug.

Der har igennem udviklingsfasen været dialog med andre fynske kommuner, som også har udtrykt interesse i at være med til at videreudvikle og teste den digitale affaldshåndbog – evt. med det formål at der udvikles en samlet national eller regional platform for de enkelte kommuners affaldssider.

Bruger- og målgruppeanalyse hvor informationsbehovet afdækkes. Udvikling, test og implementering af dynamisk og generisk værktøj til affaldskommunikation, som kan integreres i forsyningens hjemmeside og sidenhen kan anvendes af andre kommuner og forsyningsselskaber. Workshops for andre kommuner hvor erfaringerne deles.

Kontaktperson

Bo Hvidkær, Kerteminde Forsyning

Fakta om projektet

Hovedansøger: Kerteminde Forsyning
Medansøger: Kerteminde Kommune
Tilskud: 486.750 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.