En model for den borgertilpassede genbrugsplads (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Formålet med projektet er, at:

1. Udvikle en generisk model for lokale genbrugspladser der er designet efter borgernes behov, ønsker og nudging principper, der får dem til at sortere mere og bedre.

2. Motivere borgere i lokalområderne til mere og bedre sortering på genbrugsstationerne samt at hjælpe til at øge forståelsen af, hvad det betyder, og hvad det afhjælper, så der kan udvindes flere ressourcer fra genbrugspladserne

Projektet ser på, hvordan kommunen kan højne serviceniveau for borgere og virksomheder ved endnu bedre vilkår for sortering. Derved er en af virkemidlerne at nytænke nærgenbrugspladser i mindre byer for at forfølge opfyldelsen af dette formål.

Resultater

Nedenfor nævnes nogle af projektets produkter og resultater.

Der blev oprettet 3 genbrugspladser (den fjerde er på vej), der hver kan modtage 18 fraktioner. Ydermere rummer pladserne mulighed for at indlevere/afhente brugbare brugte ting der enten kan bruges direkte eller skal repareres først. Alle pladserne er ubemandede og døgnåbne.

Der er oprettet 3 vejlederkorps som er uddannet som genbrugsvejledere. Det er frivillige der besætter korpset. Disse varetager meget af vejledningen mht. brugen af pladserne overfor de lokale borgere. De kommunikere også selvstændigt via hjemmesider som de selv vedligeholder.

Vejlederne er blevet engageret og vi har her nogle lokale affaldsambassadør, der brænder for miljø og affaldssortering.

Igennem projektet er ubemandede pladser uden overvågning blevet testet. Sådanne pladser rummer visse udfordringer. Herunder ufuldstændig sortering på nogle fraktioner og evt. placering af affald udenfor containere ved fyldte containere. På plussiden skal det dog nævnes at lokalsamfundene har taget godt imod at pladserne og er glade for åbningstiderne (= døgnåbne).

Nogle af de fraktioner hvor der ikke har været sorteret korrekt er fx Tegl/beton (denne ses ofte som byggeaffald), Inde og ude træ (brugerne har svært ved at se forskellen), småt brændbart (det ses af brugerne af og til som en container for “alt affald”).

Der er meget pres på pladserne i weekender og andre helligdage. Der kan det være svært at følge med ifht. tømninger.

Pap, papir, batterier, metal, aluminium, haveaffald og blød plast fungerer fornuftigt.

Der stilles større møbler i genbrugszonerne, det er en udfordring af få dette bortskaffet.

Der er udformet skemaer til rundering på pladserne under testperioden. Det har vist sig at være en god måde at opgøre sine observationer på. Også når der har været forskellige til at udføre runderingerne.

Vi fik bekræftet at arbejde med frivillige, er både interessant, sjovt og givtigt men også ressourcekrævende.

Det erfaredes, at det er utrolig vigtigt at alliere sig med lokale inden et lokalt projekt som dette startes. Vi mener, at vi ramte rigtigt ved at engagere lokalrådene.

Ubemandet og ikke overvåget pladser har nogle udfordringer udi korrekt sortering. Nogle fraktioner har ikke været korrekt sorteret det være sig fx Tegl/beton, Indetræ og udetræ.  Desuden har vi erfarede at der af og til afleveres kemikalieaffald, hvilket pladserne ikke er designet til.

Der er oprettet genbrugs og reparationszoner hvor brugerne kan placere ting der kan genbruges. Dette har vi fået mange gode tilbagemeldinger på.

De lokale genbrugsbutikker arbejder også sammen med pladserne, hvor de kan hente nogle ting. Det er noget de lokale genbrugsvejledere helt suverænt styrer.

Vi har fået bygget en god solid model op. Hvor det har vist sig, at det er vigtig med en lokalforankring af projektet på det menneskelige plan. Erfaringer med modellen:

 • Faseopdelingen har været en styrke, da der ved et langt og agilt projekt som nærværende alligevel ikke kan detailplanlægges på forhånd. Ved hver faseovergang er der foretaget vurderinger af projektet, hvor styregruppen afholdt en evaluering af processen, målstyring og lægger skinnerne til næste fase. Det har givet en god styring og gjort projektet robust overfor ændringer i løbet af dette. 
 • Der er et stort fokus på borgerinddragelse og samskabelses i modellen. Ved en så massiv borgerinddragelse – en samskabelsesproces, erkendtes det, at man ikke altid ved detailmæssigt hvor vi er på vej hen.

Aktiviteter gennemført i projektet

Nedenfor gennemgås de forskellige steps i projektet.

Fase 1, Præfase og forundersøgelse

 • Der blev undersøgt bl.a. ved at se på andre projekter, hvad man skal være OBS på i et sådant inddragelsesprojekt.
 • Identificerede hvilke kontakter der skal bringes i spil.
 • Og der blev kigget særskilt på byerne om der var åbenlyse forhold der skulle tages til indtægt ved design af projektet.

Fase 2, Borgerinddragelse

 • Møde og præsentation af projektet for de respektive lokalråd.
 • Planlægning, koordinering og valg af type borgerinddragelse er sket i samråd med lokalrådene.
 • Udførelse af 4 borgermøder i 4 byer.

Borgermøderne blev udformet med forskellige processer alt efter ønskerne fra lokalrådene og indeholdt en informationsdel med eksempler på hvorledes nogle pladser og affaldsinddragende processer har foregået andre steder samt en idéfacilitering, hvor borgerne blev delt op i grupper.  Her blev de opfordret til at komme med ønsker til hvad deres plads gerne skulle kunne, hvis alt kunne ønskes – inden for kategorierne: Fraktioner, Funktioner, Placering og Vilde ting.

Fase 3, Konceptudvikling og designfase

 • Ideer og input fra borgerne behandles.
 • Der blev udformet skitseforslag. De lokale ideer blev der gjort opmærksom på i skitseforslagene.
 • Forslagene blev præsenteret for lokalrådene og de blev grundigt drøftet med efterfølgende justeringer.

Fase 4, Anlægsfasen og etablering

 • Arealer til pladserne findes, der udarbejdes budget.
 • En plads sættes på hold, grundet der skal findes den mest egnet placering.
 • Pladserne designes, der udformes udbudsmateriale, der afholdes udbudsrunde, der udformes ansøgninger til byggetilladelse, miljøgodkendelse m.m.
 • Der arbejdes med engagering af frivillige (genbrugsvejledere), der skal skabe en god stemning på pladserne samt rådgive brugerne om sortering og pladsen.
 • Der afholdtes informationsmøder for interesserede genbrugsvejledere i 3 af landsbyerne. Efterfølgende udførtes der uddannelse af disse i de 3 landsbyer.
 • Herved blev oprettet 3 korps; hvert med en kontaktperson til Billund Kommune.
 • Pladserne åbnes ved reception og med taler fra udvalgsformanden for Teknik- og miljøudvalget samt de respektive lokalrådsformænd.
 • Dette var med til at markere at pladserne nu overdrages til lokalsamfundet, da grundtanken er, at det er lokalsamfundets.

Fase 5, Tilretnings- og testfase

 • Efter igangsætning af pladserne er der sket monitorering ved rundering fra Billund Kommune hver uge, hvor der noteres hvad er godt og hvad er ikke godt.
 • Der er løbende dialog mellem kommune og genbrugsvejledere om hvorledes tingene går.
 • Der er evalueringsmøder mellem Billund Kommune og genbrugsvejledere.
 • Der har været fremsat nogle ønsker om yderligere skiltning og materialer. Dette er søgt efterkommet.

Projektets gode råd til andre

 • Sørg for at involvere lokalsamfundet via en kontakt.
 • Ved borgerinddragelse skal I være beredt på ikke kende alt på forhånd og turde give lidt slip på styringen.
 • Arbejdes der med frivillige, husk der skal være noget værdiskabende for dem, samt medbestemmelse og respekt er alfa og omega.
 • Ved ubemandede pladser er der udfordringer i forhold til korrekt sortering af affald.
 • Anvendelse af simple skilte på ubemandede pladser er ikke nok information.
 • Genbrugstanken lever i høj grad.
 • Få lokale med til at vurdere hvordan dialogen med byens borgere bedst opnåes – der ER forskel fra sted til sted.
 • Vær opmærksom på at ved praj fra frivillige forventer de hurtig respons.

Næste skridt

 • Der skal arbejdes med ”Hvordan imødegås den ikke acceptable sortering af affald for nogle af pladserne?”. 
 • Jævnlige evalueringsmøder med genbrugsvejlederne.
 • Involvering af skolerne.
 • Flere justeringer og tilretninger af kommunikationen til borgerne (på pladserne og i bymedierne).
 • Genbrugsvejlederfest.
 • Løbende dialog og vurdering af, hvilke fraktioner der giver mest mening at tilbyde borgerne på nærgenbrugspladserne.

Kontaktperson

Kontaktperson: Nils Nordholm, illund Kommune

Fakta omprojektet

Ansøger: Billund Kommune
Kontaktperson: Nils Nordholm
Tilskud: 857.500 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.