Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

At opsamle data og erfaringer, der kan bruges til evaluering af, om en samlet indsamling af mad- og haveaffald er en hensigtsmæssig metode til indsamling og behandling af den organiske del af dagrenovationen fra enfamilieboliger – herunder fordele og ulemper i forhold til andre løsninger, både med hensyn til miljø, økonomi og service.

Resultater

Afrapportering i form af samlet evalueringsrapport og bilagsrapporter vedrørende livscyklusanalyse, brugerundersøgelser og affaldsanalyser. Derudover et afholdt en workshop med deltagelse af kommuner, affaldsselskaber m.fl.

Aktiviteter gennemført i projektet

Evalueringsprojektet omfatter følgende aktiviteter:

1. Vurdering af miljøeffekter. En LCA af indsamling, transport og behandling af den blandede fraktion af madaffald og grønt haveaffald, herunder sammenligning med relevante behandlingsalternativer for de samme affaldsfraktioner (forbrænding, enzymbehandling, kompostering og særskilt bioforgasning af madaffald). Erfaringer og data fra eksisterende LCA'er vil i høj grad blive udnyttet og tilpasset denne "nye" fraktion og behandlingen af denne.

2. Inddragelse af erfaringer fra forsøg med Ecogi-behandling af blandet KOD og haveaffald indsamlet på en genbrugsplads (MUDP projekt som afrapporteres i februar 2015).

3. Dialogmøder mellem involverede parter (borgere, skraldemænd, omlast/transportør, behandlingsanlæg høres) angående ordningens funktionalitet herunder hvad der giver udfordringer med fokus på forslag til forbedringer.

4. Brugerundersøgelser over for borgere med henblik på afdækning af gener og oplevet service.

5. Vurdering af effekter (kvantitativ udvikling i genanvendelsen, sorteringskvalitet samt afledte effekter og økonomi), ekstern formidling, rådgivning og kvalitetssikring.

6. Sammenfatning og vurdering af den samlede løsningsmodel (beholdervalg, indsamling i bioposer m.v.).

7. Forsøgsresultater og perspektiver i forhold til etageboliger og institutioner

8. Sammenligning og perspektivering i forhold til andre erfaringer med løsninger for bioaffald, herunder afholdelse af et midtvejsmøde med deltagelse af kommuner med andre ordninger for organisk affald samt evt. Miljøstyrelsens ressourceteam

9. Afsluttende workshop for interesserede kommuner hvor den opsamlede viden i projektet præsenteres og diskuteres i forhold til kommunernes forskellige forudsætninger, herunder boligtyper, demografi og demografiske udviklingstendenser, afsætningsmuligheder for biomassen m.v.

Projektets gode råd til andre

Der bør være fokus på at sikre en robust og velafprøvet behandlingsløsning inden igangsættelse af indsamling af blandet mad- og haveaffald, herunder alternative planer, hvis der undervejs viser sig behov for at skifte anlæg.

Kontaktperson

Ole H. L. Nielsen, Frederiksberg Kommune

Fakta om projektet

Hovedansøger: Frederiksberg Kommune
Medarnsøger: ARC
Tilskud: 641.827,50 kr.

752.200 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.