Flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

DIN Forsyning indførte i 2013 husstandsindsamling af pap, papir, plast, metal og glas i en todelt genbrugsbeholder. DIN Forsyning konstaterede i en evaluering af genbrugsbeholderen, at ca. 26 % af beholderne er fyldte ved tømning, for den side indeholdende papir, pap og plastfolie, og dermed er der risiko for at nogle af de genanvendelige materialer for eksempel ender i

Resultater

Begrænset interesse for flextømning

Forsøget har vist en meget begrænset interesse for flextømning ved helårsboliger, løsningen har vist de største muligheder ved sommerhuse, hvor dog stadig flertallet ikke benytter løsningen. De kunder, der benytter løsningen er glade for den fleksibilitet, som løsningen giver dem, mens mange af de, der ikke anvender løsningen, begrunder det med tilfredshed med den nuværende ordning med faste tømmefrekvenser.

Udfordring for renovatøren

Flextømning forudsætter at ruterne planlægges fra uge til uge, så skraldemændene kan ”fylde op” med andre tømninger i stedet for de tømninger, der er afbestilt. Det kræver udvikling af hjælpeværktøjer til skraldemændene, så de tydeligt kan se, hvilke tømninger, der skal eller ikke skal gennemføres på den enkelte dagsrute, noget vi ikke har haft adgang til i forsøget. Men lige så vigtigt er det, at en fuldskala ordning giver nye udfordringer til skraldemændene, der ikke længere kan regne med, at de kender deres rute – og i mange tilfælde skal lede efter beholderne, fordi de ikke kender placeringen. Og endeligt kan antallet af tømninger - især i ydersæsonen - variere markant, og da renovatøren ikke kender arbejdsopgaven før få dage før, de skal udføres, vil der være brug for fleksibel arbejdskraft, der kan trækkes ind og tages ud efter behov. Det vil i praksis ændre skraldemændenes arbejdsvilkår markant, hvis flextømning bliver en almindelig løsning for affaldsindsamling. 

Administration

Flextømning kan teknisk gennemføres og systemet har fungeret tilfredsstillende efter de første begyndervanskeligheder. Men det anbefales, at der laves rettelser i tilmeldesystemet baseret på kundernes forbedringsforslag.

Høj kundetilfredshed

Selvom interessen for flextømning har været begrænset, så er tilfredsheden, hos de kunder der har anvendt ordningen høj. Særlig muligheden for selv at sammensætte sine tømninger efter behov giver stor tilfredshed. Ingen kunder er direkte imod at ordningen kunne fortsætte. For de kunder, som har benyttet ordningen, synes de, at den skal fortsætte fordi, det er en økonomisk- og ressourcemæssig besparelse og giver dem mulighed for at tilpasse tømningen efter deres behov. De kunder, som ikke har benyttet ordningen, synes det er fint, den fortsætter for dem, der er glade ved  ordningen. Dog gør flere kunder opmærksom på, at det forudsætter, at ordningerne ikke bliver dyrere.

Ingen øget genanvendelse

Flextømning har ikke givet anledning til øget genanvendelse, hvilket bl.a. skyldes, at et meget lavt antal kunder har benyttet flextømning. Det kan bl.a. forklares ved at kunderne allerede i dag har gode muligheder for at aflevere ekstra genbrugsmaterialer i nærområdet. Forsøget har heller ikke kunne påvise, at flextømning kan effektivisere indsamlingen så meget, at der kan frigives ressourcer til indsamling af yderligere fraktioner ved fx sommerhuse.

Besparelse i tid og kilometer

I forhold til besparelse i tid, så var forventningen at skraldemændene kunne spare tid ved ikke at skulle stoppe ved beholdere, som kunderne havde afmeldt. I helårshusene har antallet af afmeldinger været så få, at det ikke har været muligt at opgøre. I sommerhusområderne kan der måles en minimal tidsbesparelse i vintermånederne. Antallet af afmeldte tømninger har dog aldrig haft det omfang, at hele veje eksempelvis var afmeldt, hvorved skraldebilen fortsat skulle køre de samme kilometer. Tidsbesparelsen har udelukkende været i forhold til mindskede antal tømninger.

Hvor fleksibel skal affaldsordninger være?

Set i forhold til, de ulemper som ændringerne af tømmeruter giver for renovatøren og skraldemændene, kan man overveje, om de der har interesse i en større fleksibilitet, vil kunne få en stor del af dette opfyldt med flere valgmuligheder indenfor faste tømmefrekvenser. Dermed kan undgås den uforudsigelighed i ændringer fra uge til uge i tømmeruter, som flextømning indebærer i sin nuværende form.

Aktiviteter gennemført i projektet

Kommunikation

Der blev udarbejdet en kommunikationsplan, som i hovedtræk blev opdelt i tre faser; opstarts-, løbende- og afsluttende kommunikation.

Opstart: Der blev fra lavet en selvstændig hjemmeside, hvor alt information omkring flextømning blev samlet. På hjemmesiden kunne kunderne læse om priser, baggrund, FAQ, se infofilm, give feedback samt finde til- og afmeldesystemet. Foruden hjemmesiden blev der oprettet en Facebookgruppe omkring flextømning, hvilket i højere grad gjorde det muligt at kommunikere direkte med kunderne omkring flextømning. Alle deltagende fik et opstartsbrev med tilhørende folder, hvor kunderne bl.a. fik oplysninger om, hvordan flextømning fungerede, hvor de kunne finde yderligere information m.v. Foruden de mere håndgribelige kommunikationstiltag blev der afholdt opstartsmøder med grundejerforeninger, renovatør, følgegruppe m.fl.

Løbende: Hjemme- og Facebooksiden blev løbende opdateret med nyheder, driftsinfo, FAQ mv. Der blev udsendt nyhedsbreve omkring status på projektet, kommende tiltag mv. Ligeledes var der løbende dialog og møder med grundejerforeninger, følgegruppe, renovatør mv.

Afsluttende: Alle deltagende fik et ”afslutningsbrev” med information omkring projektets afslutning og den videre proces, samt hvordan de fik tømt fremover. Der blev afholdt evalueringsmøder med renovatør, IT-leverandør mv. 

Forsøget

Flextømning er afprøvet i et helårs- og i et sommerhusområde. Forsøget er afprøvet over et helt år, således eventuelle påvirkninger fra sæsonudsving, særligt i sommerhusområderne, er medtaget i forsøget. Flextømning fungerede i korte træk ved, at kunderne på DIN Forsynings hjemmeside (eller borger.dk) bestilte, hvornår de ønskede at få tømt deres affaldsbeholdere. Bestillingerne blev sendt videre til renovatøren, som via en tablet i skraldebilen kunne se, hvilke husstande, der havde bestilt en tømning de pågældende uger. Det gav blandt andet den fordel, at skraldemændene kun skulle tømme dér, hvor behovet var. Ligeledes skulle kunderne kun betale for det antal tømninger, de havde bestilt. 

I sommerhusområdet fik kunderne mulighed for at få tømt deres restaffaldsbeholder fleksibelt. I helårsområdet fik kunderne mulighed for at bestille fleksibel tømning af både deres restaffalds- og genbrugsbeholder.

Via dinforsyning.dk havde kunderne mulighed for at bestille eller afbestille tømninger alt efter behov. Kunderne bestemte med andre ord selv, hvor mange tømninger, de ønskede, og i hvilke uger de ønskede dem. Det har dog kun været muligt, at bestille én tømning pr. uge. Kunderne kunne frit vælge hvilke uger, de ønskede tømninger, men kunne ikke vælge tømningsdagen. Dette gav renovatøren mulighed for selv at planlægge og optimere ruterne.

Kundernes eksisterende ordning blev anvendt som udgangspunkt. Det vil sige, at kunderne blev præsenteret for deres nuværende ordninger, når de loggede på tilmeldesystemet. Ønskede kunderne ikke at ændre i deres nuværende ordninger, skulle de ikke foretage sig noget, og de fik tømt deres restaffalds- og genbrugsbeholder som hidtil og til samme pris.

I forsøgsperioden var der ingen begrænsninger på, hvor mange uger kunderne kunne afmelde eller tilmelde. Kunderne kunne i princippet afmelde alle tømninger eller vælge at få tømt alle uger.

Kunderne havde igennem hele forsøget mulighed for at ændre i deres allerede gennemførte til- og frameldinger. Det har således været muligt at genbestille en tidligere afmeldt tømning, fx hvis sommerhuset blev udlejet.

Projektets gode råd til andre

Brug interessenterne aktivt. Grundejerforeninger m.v. har været et stort aktiv til at få gennemført dette forsøg.

Vær opmærksom på, at alle kunder/brugere ikke nødvendigvis har tilstrækkelige IT-færdigheder og derfor skal hjælpes ekstra ved indførsel af nye IT-systemer.

Tilpas information til de enkelte kundegrupper.

Fleksible affaldsløsninger giver større kundetilfredshed, men medfører udfordringer for renovatøren og ekstra administration i forhold til styring af affaldsløsninger.

Undersøg behovet inden en eventuel indførsel af nye eller ændringer af affaldsløsninger.

Sørg for at have tilstrækkelig tid til at teste nye IT-systemer, inden de implementeres.

Næste skridt

Vi vil undersøge hvorvidt flextømning med fordel kan indføres i sommerhusområderne – eller alternativt om der kan indføres ordninger, som i højere grad kan imødekomme sommerhusejernes varierende behov.

Kontaktperson

Kontaktperson: Jens Stræde Bondesen, DIN Forsyning

Fakta om projektet

Hovedansøger: DIN Forsyning (Varde Affald A/S)
Medansøger: Varde Kommune
Tilskud: 1.268.334 kr.

Billeder fra projektet

undefined

 

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.