Forsøg med indsamling af blød plast i plastkomprimeringsbeholdere (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Forsøgets skal vise, om det er muligt at få borgerne til at bruge en plastkomprimeringsbeholder i så stort et omfang, at det vil kunne forbedre den efterfølgende sortering på sorteringsanlægget, og forsøgets succeskriterium er derfor, dels at borgerne i stort omfang opsamler og afleverer deres bløde plast i plastposer, og dels at det indsamlede bløde plast har en tilstrækkelig renhedsgrad til, at det kan afsættes direkte til genanvendelse efterfølgende. 

Resultater

Forsøgets succeskriterium er, at borgerne i stort omfang opsamler og afleverer deres bløde plast i plastposer – og med en tilstrækkelig renhedsgrad til at det kan afsættesd irekte til genanvendelse efterfølgende.

Forsøget har vist, at der indsamles mere plastfolie med plastkomprimeringsbeholder, men også, at det kun er en mindre del af det indsamlede plastfolie (24%), som er opsamlet i plastkomprimeringsbeholder. Det er sandsynligt, at den øgede mængde derfor ikke blot skyldes plastkomprimeringsbeholderne, men også den ekstra opmærksomhed og information, der skyldes uddeling af plastkomprimeringsbeholderne, herunder fokus på at også blødt plast kan genanvendes samt det faktum, at de indsamlede mængder erfaringsmæssigt stiger med tiden, fordi flere vænner sig til at sortere.

Der er generelt tilfredshed med plastkomprimerings-beholderne, men også en stor andel, der ikke bruger plastkomprimeringsbeholderen. I praksis er det kun ca. halvdelen i Kærby og 20% på Vilsundvej, der bruger plastkomprimeringsbeholder hver dag eller hver anden dag, hvilket må forudsættes, at være nødvendigt, hvis plastkomprimeringsbeholder reelt skal indgå i den daglige sortering. Plastkomprimeringsbeholderne kan derfor i højere grad anses som en motiverende faktor end et middel til at få udsorteret mere plastfolie til genanvendelse.

Da størsteparten af plastfolien leveres løs frem for i plastkomprimeringsbeholderne, skal sorteringsanlægget under alle omstændigheder kunne udsortere plastfolie fra de øvrige plasttyper. Det vurderes, at hvis der er for mange poser fra plastkomprimeringsbeholderne eller for stor andel af PE-LD med PET (risposer mm.) kan det medføre øgede afsætningsomkostninger, fordi der i så fald skal gennemføres en ekstra sorteringsproces på det aftagende anlæg. Poserne vil dermed, hvis de benyttes i stort omfang, sandsynligvis medføre en øget pris ved efterfølgende afsætning, uden at det medfører mere genanvendelse.

Endelig viste forsøget at 1/3 af forsøgsdeltagerne anvendte nye poser til opsamling af plastfolien i plastkomprimerings-beholderne og endnu 1/3 anvendt en blanding af kasserede og nye poser. I praksis kan forsøget derfor medføre, et øget forbrug af plastfolie.

Økonomisk udgør anvendelse af plastkomprimerings-beholderne en ekstrainvestering til indsamling af plastaffald, der – afskrevet over 5 år – giver en forøgelse af indsamlingsomkostningerne med 1,50 kr./husstand/år. Hertil er ikke medregnet eventuelle øgede omkostninger/mindre indtægt ved afsætning.

Samlet set vurderes det, at omdeling af plastkomprimerings-beholdere til alle husstande vil medføre en relativt stor omkostning set i forhold til den eventuelle øgede indsamlede mængde.

Aktiviteter gennemført i projektet

Forsøget blev indledt med, at der blev husstandsomdelt en plastkomprimeringsbeholder i februar 2016 - placeret ved siden af beholderen til plastaffald sammen med en informationsfolder, som beskrev, hvordan beholderen virker, samt hvorfor det var nødvendigt at bruge den og til hvilke plasttyper. Ved etageboliger blev beholderne og information udleveret af ejendomsfunktionæren.

Følgende aktiviteter er gennemført undervejs i forsøget:

  • Januar 2016: Husstandsomdeling af nyhedsbrev med præsentation af forsøget
  • Februar 2016: Husstandsomdeling af plastkomprimeringsbeholder og folder
  • August 2016: Brugerundersøgelse – telefoninterview
  • 5.-6. september: Husstandsomdeling af invitation til afsluttende borgermøde
  • 29. september: Borgermøde 

Undervejs i forsøget er gennemført løbende sorteringskontrol af det indsamlede affald, der viser fordelingen af plasttyper. Desuden er gennemført en sorteringsanalyse i april, der viser, hvor meget af plastaffaldet, der er indsamlet i poser i plastkomprimerings-beholderne. Endelig er gennemført en stikprøvevurdering af kvaliteten af det plast, der er indeholdt i poserne fra plastkomprimeringsbeholderne hos firmaet Aage Vestergaard Larsen samt hos I/S Reno-Nord.

Forsøget er afsluttet med udgangen af september 2016, hvor kommunen samtidig i løbet af oktober udruller en indsamlingsordning for plast- og metalaffald i hele kommunen. Forsøgets resultater skal derfor efterfølgende bruges til at vurdere, om denne ordning kan understøttes med uddeling af plastkomprimeringsbeholdere.

Gode råd til andre

  • Folie indsamlet i en plastkomprimeringsbeholder udgjorde kun 24 % af den samlede mængde folie, der blev indsamlet.
  • Det vurderes at en plastkomprimeringsbeholdere primært havde en motiverende faktor til at genanvende mere folie.
  • Forskellige former for aktiviteter fx borgermøder, nyhedsbreve osv. er med til at øge mængden og kvaliteten af det der indsamles til genanvendelse.
  • I praksis er plastkomprimeringsbeholderne først og fremmest et hjælpemiddel for borgerne til at kunne opsamle plastfolie mere effektivt og pladsbesparende i køkkenet.

Kontaktperson

Anke Sand Kirk, Aalborg Renovation

Fakta om projektet

Ansøgere: Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning
Tilskud: 218.000 kr.

Billeder fra projektet

Plastkomprimeringsbeholder

 

Sortering af plast

 

Fyldte plastposer

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.