Forundersøgelse, sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner - den 3. vej (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet skal afklare, om det er en teknisk, økonomisk og miljømæssigt fornuftig løsning at etablere et sorteringsanlæg, hvor der kan ske udsortering af plast og metal i kvaliteter, der med fordel kan afsættes til yderligere oparbejdning, samt afsætning af den ikke-genanvendelige restfraktion til lokal energiudnyttelse.

Det skal også afklares, om et sådant anlæg kan etableres, så det fleksibelt kan udbygges til eventuel sortering i bedre kvaliteter ‒ der kan udnyttes lokalt eller i Danmark – og til modtagelse af større mængder, efterhånden som muligheder eller behov for dette opstår.

Projektet skal danne grundlag for, at de involverede kommuner på baggrund af projektet kan tage en beslutning om at etablere genanvendelsesordninger for plast- og metalaffald med klarhed om, hvorvidt der kan arbejdes videre med et lokalt sorteringsanlæg, der kan behandle en bred fraktion af småt plast og metal.

Resultater

I regi af projektet er udarbejdet følgende analyser:

  • Vurdering af potentiale for indsamling af plast og metal
  • Vurdering af mulige sorteringsteknologier for plast og metal
  • Vurdering af økonomi – investering og driftsomkostninger til en samlet omkostning pr. ton.

Andre kommuner kan benytte projektets resultater i egne beslutningsgrundlag, herunder kommuner hvor der af forskellige årsager – herunder eksisterende lokale sorteringsanlæg - ikke i første omgang ser ud til at kunne skabes grundlag for at etablere større ”fyrtårns-sorteringsanlæg".

Aktiviteter gennemført i projektet

Affaldskontoret ApS udarbejdede potentialevurderingen på basis af oplysninger om alle de nordjyske kommuner, erfaringsdata fra forsøg i Aalborg, Mariager Fjord og Hjørring samt erfaringsdata og potentialevurderinger fra andre kommuner. Der blev udarbejdet et minimums- og et maksimumscenarie på basis af hhv. et forsigtigt skøn og et mere optimistisk skøn af, hvor store mængder det er muligt at indsamle i de nordjyske kommuner samt vurdering af yderligere potentiale i plast fra genbrugspladser.

På basis af de vurderede mængder udarbejdede Teknologiske Institut et forslag til et sorteringsanlæg, der kan sortere de vurderede mængder i forskellige kvaliteter af plast og metal, så formålet kunne overholdes: Bedre udsortering af genanvendelige plastfraktioner end normalt på de danske sorteringsanlæg, men på et enklere og mere fleksibelt anlæg end de store udenlandske sorteringsanlæg, som er beskrevet som state-of-the-art.

Der blev taget udgangspunkt i det nødvendige sorteringsudstyr i en realistisk skala, som for NIR-scannere er den mindste størrelse, der meningsfuldt kan indkøbes. Med de vurderede mængder vil et sådant anlæg kunne håndtere de vurdere mængder i etholdsskift. Teknologisk institut udarbejdede derefter en økonomisk vurdering ud fra erfaringsdata fra eksisterende anlæg. Der blev ikke indhentet konkrete priser.

Undervejs er afholdt to styregruppemøder med deltagelse af de deltagende nordjyske kommuner samt flere interesserede kommuner og selskaber. Det første møde d. 25. februar 2015 blev kombineret med et besøg hos Aage Vestergaard Larsen A/S. Forud for dette møde var udarbejdet en vurdering af indsamlingspotentialet og de første overvejelser om mulige teknologier.

På det andet møde d. 28. april 2015 blev undersøgelsens resultater præsenteret med forslag til anlæg, teknologier og med beregninger af den forventede økonomi. På mødet blev også drøftet mulige perspektiver med forsøget, og undersøgelsen blev udvidet med en vurdering af, hvor et sorteringsanlæg bør være lokaliseret samt overvejelser over prisstruktur for hhv. plast og metal.

Den færdige rapport blev præsenteret for Reno Nords bestyrelse, der besluttede at igangsætte etablering af det beskrevne sorteringsanlæg, hvis mere end 75 % af selskabets ejergrundlag (målt på befolkning) ville beslutte at levere til anlægget. Det gjorde Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner, og dermed blev projektet sat i gang.

I afrapportering indgår følgende indhold:

  • Affaldsmængder og kapacitet
  • Forventet kvalitet og sorteringskriterier for plast og metal affald
  • Forslag til sorteringsteknologier
  • Økonomiske vurderinger i gennemsnit og differentieret pr. fraktion
  • Økonomi og praktiske forhold vedr. lokalisering og transport
  • Overvejelser om genanvendelseskvalitet
  • Perspektivering i forhold til udviklingsmuligheder

Gode råd

Projektet vurderer, at det er teknisk muligt at etablere et mindre anlæg, hvor en række gode kvaliteter af plast og metal kan udsorteres til genanvendelse. Anlægget har ikke så mange NIR-scannere som de store udenlandske effektive anlæg, men har grundlæggende det samme udstyr. Principielt kan der derfor også opnås høje renhed på det lille anlæg ved fx at køre plasten gennem NIR-scannerne ad flere omgange. Det vil blot kræve mere håndtering og mellemlagring af affald og dermed også lidt højere udgifter til drift.

Anlægget er det mindste anlæg med automatisk udsortering af plast i polymerer, der udstyrsmæssigt og økonomisk fornuftigt kan etableres, og selv med en optimistisk vurdering af affaldsmængder til sortering vil den fulde kapacitet ikke kunne anvendes. Der forudsættes her, at anlægget kan drives i etholdsskift, hvor de store anlæg typisk er dimensioneret til meget større mængder og forudsætter drift stort set døgnet rundt.

Fremtidige perspektiver

Efter projektet er der søgt og bevilliget MUDP-midler til en udbygning af projektet. MUDP-midlerne er søgt med det formål at udvikle et fleksibelt regionalt sorteringsanlæg til husstandsindsamlet, kildeopdelt hård plast, plastfolie og metal samt hård plast fra genbrugspladser. Der udvikles metoder til sortering i en kvalitet, der kan oparbejdes lokalt. Sorteringsmetoderne vil kunne omfatte både nye kombinationer af kendt teknologi samt udvikling af nye sorteringsteknologier baseret på plasttypernes procesegenskaber.
Et andet formål er at udvikle et koncept til produktion af sekundære højkvalitetsplastråvarer af hård plast fra genbrugspladser ved hjælp af intelligent 3D-vision-robotseparation.

Derudover er der givet tilskud fra Kommunepuljen for at undersøge, om det er muligt at få borgerne til at bruge små beholdere i husholdningerne til at opsamle plastfolie i så stort et omfang, at det vil kunne forbedre den efterfølgende sortering på det kommende sorteringsanlæg. Undersøgelsens succeskriterium er, at borgerne i stort omfang opsamler og afleverer deres bløde plast i plastposer – og med en tilstrækkelig renhedsgrad, til at det kan genanvendes efterfølgende.

Endelig er der søgt regionale midler (bevilling ikke afgjort primo 2016), som skal understøtte teknologiudvikling og afprøvning af sorteringsteknikker på sorteringsanlægget og videre oparbejdningsteknikker hos Aage Vestergaard Larsen A/S med henblik på at oparbejde plastaffald indsamlet fra husstande. Der skal også ske afprøvning og test af anvendelse af råvaren fra plastaffaldet i produktionsvirksomheder og afprøvning af afsætningsmuligheder for de producerede varer.

Desuden skal projekt identificere og afprøve oprivningsteknikker på komprimeret affald for at finde den optimale kombination af komprimering og oprivning forud for sortering, som ikke reducerer mulighederne for efterfølgende at sortere affaldet yderligere.

Kontaktpersoner

Dorte Ladefoged, Aalborg Kommune

Fakta om projektet

Hovedansøger: Aalborg Kommune

Medansøgere: Mariagerfjord, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Kommuner samt I/S Reno Nord

Tilskud: 270.874 kr.

 

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.