Fra garage til genbrugsstation (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet har til formål at belyse, hvordan man kan nedbringe mængden af brændbart på Gentofte Genbrugsstation ved at få borgerne til at sortere flere af de genanvendelige ressourcer fra, der i dag går op i røg.

Resultater

Hovedkonklusioner:

 • De besøgte borgere har meget forskellige opbevaringsløsninger til affald til genbrugsstationen i hjemmene (herunder ingen løsninger).
 • Ca. halvdelen af det affald, der inden projektet blev afleveret som småt brændbart på Gentofte Genbrugsstation, kan genanvendes. Dette giver på årsbasis et genanvendelsespotentiale på næsten 1.500 tons for Gentofte Genbrugsstation.
 • Borgerne anvender i høj grad "automatpiloten", når de afleverer affald i containeren til småt brændbart. De tænker ikke over, at man kunne sortere anderledes.
 • Der er stor usikkerhed på definitionen af småt brændbart. Borgerne associerer det meget med "det, som det ikke er". Og en del borgere associerer det også direkte med f.eks. papir, pap, plast og træ.
 • Evaluering af tiltagene viser, at borgerne har lagt mærke til dem og generelt synes, at de giver relevant information og inspirerer til bedre sortering.
 • Pladspersonalet mener, at tiltagene generelt er gode og udgør et godt udgangspunkt for dialog med borgerne. Dog udtrykker de bekymring over øget tidsforbrug og påpeger at det særligt når der er bemanding ved tiltaget, at det virker på flest borgere.
 • En vurdering af mængderne i 2016 sammenlignet med 2015 viser, at de implementerede tiltag flytter mængder fra småt brændbart til genanvendelse. Der er dog stadig et større potentiale at hente.

Anbefalinger:

 • En anbefaling er, at genbrugsstationer med fordel kan etablere et visuelt blikfang, der er tilpasset genbrugsstationen. Blikfanget skal fange opmærksomheden hos borgerne og give pladsmedarbejdere et dialogværktøj, der kan skærpe deres fremtidige rolle som primærformidlere af ”genbrugsstationerne som ressourcestation”. Visuelt blikfang er noget, der med fordel kan arbejdes videre med på, også på andre genbrugsstationer. Dette betyder også, at indsatsen og pladsmedarbejdernes rolle forankres yderligere omkring formidling.
 • Benævnelsen "småt brændbart" bør overvejes fremover, da det skaber forvirring. Gentofte Kommune valgte at bibeholde navnet småt brændbart og prøve at synliggøre, at der er en forskel på, om man vælger genanvendelse eller forbrænding. Fremadrettet er det værd at overveje, hvilket navn eller hvilken rolle småt brændbart fremover skal have og gerne på tværs af genbrugsstationer. Det handler bl.a. om et langt sejt træk kommunikationsmæssigt.
 • Der er i projektet identificeret forskellige "udsmidertyper" og forskellige typer sække med affald til småt brændbart (mere eller mindre blandede fraktioner).

I projektet er der afprøvet følgende tiltag:

 • Sorteringsvæg med indkast til blød og hård plast, pap og papir inkl. sorteringsbord
 • En væg foran småt brændbart containeren
 • Digitale plakater på pyloner ved indkørsel
 • Informationsmontre (affaldets vej til ny ressource)
 • Forskellige andre informationsskilte.

Projektet leverer 1 hovedrapport og 8 delrapporter:

 • Hovedrapporten afrapporterer projektet, herunder de vigtigste resultater, projektforløb og metoden bag.
 • Delrapport 1: Småt brændbart fra Gentofte Genbrugsplads. Affaldsanalyse for Gentofte Kommune.
 • Delrapport 2: Erfaringsopsamling – genbrugspladser, minimering af småt brændbart og nudging.
 • Delrapport 3: Adfærdsanalyse. Fra garage til genbrugsstation.
 • Delrapport 4: Workshop afrapportering. Fra garage til genbrugsstation.
 • Delrapport 5: Gentofte Genbrugsstation. Fra garage til genbrugsstation. Beskrivelse for sorteringsvæg.
 • Delrapport 6: Billeder og grafik af tiltag
 • Delrapport 7: Evaluering af tiltag omkring sortering af småt brændbart på Gentofte Genbrugsstation.
 • Delrapport 8: Rullende seminar. Afrapportering af bustur ifm. projektet ’Fra garage til genbrugsstation’.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet indeholder en lang række delelementer (aktiviteter), der tilsammen (a) belyser den nuværende situation, (b)
identificerer og afprøver tiltag til at mindske mængden af brændbart affald og (c) evaluerer tiltagenes effekt. Endelig
indeholder projektet (d) formidling og netværk.

(a) Den nuværende situation

For effektivt at sætte ind overfor adfærd, der fører til fejlsorteringer, fokuserede første del af projektet på at indsamle
erfaringer fra andre kommuner samt kortlægge sorteringen af småt brændbart på genbrugsstationen. Herudover blev der lavet
en analyse af den nuværende adfærd ift. småt brændbart på Gentofte Genbrugsstation og ved hjemmebesøg.

Affaldsanalyse af 6 tons småt brændbart på Gentofte Genbrugsstation.

 • Erfaringsopsamling fra andre kommuner.
 • Erfaringsopsamlingen opridser hvad andre danske genbrugspladser har gjort for at minimere småt
  brændbart samt påvirke borgere til ændret adfærd.
 • Adfærdsanalyse – Fra garage til genbrugsstation.
 • Adfærdsbureauet kl.7 gennemførte en række observationer og interviews på genbrugsstationen samt 8
  hjemmebesøg.

(b) Identificering, implementering og afprøvning af tiltag

Arbejdet med at identificere relevante tiltag tog udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner og specifikke oplysninger om
Gentofte Genbrugsstation (a). Denne viden blev anvendt som grundlag og inspiration for en workshop samt den efterfølgende
nærmere udvælgelse, beskrivelse og planlægning af implementering af specifikke tiltag.

 • Workshoppen blev afholdt med bred repræsentation fra pladsmedarbejderne på genbrugsstationen, øvrige
  medarbejdere i Affald og Genbrug fra Gentofte Kommune samt to ansatte hos I/S Vestforbrænding foruden involverede konsulenter (COWI og Kl.7).
 • Udvælgelse, beskrivelse og planlægning af tiltag.
 • Implementering, opfølgning og drift af tiltag.

(c) Evaluering af tiltag

Efter ca. en måneds afprøvning blev tiltagene evalueret ved en interviewundersøgelse af borgere og pladspersonale. Desuden
blev effekten på mængden af småt brændbart evalueret ved projektets afslutning (ultimo august 2016).

 • Interviewundersøgelse af borgere og pladsmedarbejdere.
 • Evaluering af påvirkning på mængden af småt brændbart.

(d) Formidling og netværk

Projektets resultater formidles dels via en række rapporter fra projektet. Derudover blev der i juni 2016 afholdt et "rullende
seminar", hvor de implementerede tiltag på Gentofte Genbrugsstation blev fremvist for en gruppe interessenter fra hele landet, ligesom en række andre løsninger omkring minimering af småt brændbart i andre kommuner blev besøgt og drøftet.

Projektets gode råd til andre

Det er vigtig, at der bliver allokeret ressourcer til forankring af tiltag på genbrugsstationen i de tilfælde, hvor pladsmedarbejdere forventes at have en anden rolle f.eks. i forhold til formidling af budskaber over for borgerne, end den enkelte medarbejder måske er vant til.

Kommunikation (hvor der ikke aktivt er mandskab involveret) og tiltag for at ændre adfærd hos borgerne omkring forkert udsmid i ’småt brændbart’ er vanskeligt.

Næste skridt

Gentofte Kommune ønsker at fortsætte indsatsen omkring adfærdsændringer og kommunikation for mindre brændbart med
udgangspunkt i de i projektet gennemførte tiltag efter forsøgsperioden. Det forudsætter små forbedringer, og at kommunikationen løbende fornyes over for brugerne for at fastholde opmærksomheden.

Projektet har generelt været en løftestang i forbindelse med at drøfte adfærd, sortering på genbrugsstationen samt pladsvejlederens rolle.

Kontaktperson

Kasper Juel Larsen, Gentofte Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Gentofte Kommune
Tilskud: 677.534,00 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.