Genanvendelse af hård PVC i Danmark (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Rapporten opgør årligt dansk forbrug af hård PVC i 1950-2050, affaldsmængden og mulig/opnået genanvendelse, samt indhold af cadmium og bly ved genanvendelse i nyt PVC. Indsamlingsordninger og -økonomi beskrives.

Status for genanvendelse af PVC i Danmark:

Rapporten beskriver genanvendelse af hård PVC i Danmark med hensyn til mængder, miljø og økonomi. PVC affald er ikke egnet til forbrænding, og derfor er der i affaldsbekendtgørelsen et krav om, at ”væsentlige dele” af det genanvendelige PVC-affald skal indsamles til genanvendelse.

Der blev i 2003 indgået en aftale om indsamling og genanvendelse af udtjente produkter af hård PVC mellem Miljøministeriet og danske producenter og importører af hård PVC repræsenteret ved selskabet WUPPI A/S.

Indsamlede mængder af hårdt PVC affald:

Forbruget af hård PVC i Danmark udgør i dag godt 30.000 tons om året, hvilket er en halvering sammenlignet med slutningen af 1990-erne, hvor forbruget toppede. Affaldsmængden udgør i dag ca. 30.000 tons hård PVC om året, beregnet ud fra levetiderne for de forskellige hårde PVC produkter. Indsamlingseffektiviteten i forhold til mængden af hårdt PVC affald er i 2011 beregnet til 26 %. Der er imidlertid en række datausikkerheder i forbindelse med beregning af indsamlingseffektiviteten, hvor det har været nødvendigt at gøre en række antagelser, f.eks. ved opgørelsen af forsyningsmængden og den andel af hårdt PVC affald som vurderes at kunne indsamles til genanvendelse.

Miljø:

Siden krav fra 2003 om dioxinrensning af røggassen fra affaldsforbrændingsanlæggene medfører forbrænding af PVC affald ikke længere en øget emission af dioxin. Men forbrænding af PVC medfører deponering af den dobbelte mængde farligt røggasrensningsaffald set i forhold til den tilførte PVC-mængde. Desuden er energigevinsten væsentligt større ved genanvendelsen end ved forbrænding af PVC, fordi der medgår store mængder energi til produktion af virgint PVC.

Den danske blybekendtgørelses forbud mod anvendelse af blyholdige produkter med mere end 100 ppm bly bevirker, at indholdet af bly i PVC affald falder hurtigere i Danmark end i udlandet. Indholdet af cadmium i PVC affald falder ligeledes hurtigere i Danmark end i udlandet bl.a. som følge af det relativt tidlige ophør af brug af cadmium i Danmark.

Fakta om PVC affald:

PVC er et af de mest anvendte plastmaterialer. PVC-produkter kan groft opdeles i to hovedgrupper, hård PVC og blød PVC. Hård PVC udgør omkring to tredjedele af det samlede PVC-forbrug i Danmark. Eksempler på hårde PVC-produkter er rør, vinduer og kabelbakker. Eksempler på bløde PVC-produkter er gulve, kabler og presenninger.