Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale rådnetanke (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Formålet med projektet er at beskrive alle væsentlige forhold i forbindelse med modtagelse og håndtering af KOD biopulp på kommunale renseanlæg i en KOD-håndbog.

KOD-håndbogen skal skabe en fælles platform for de danske forsyninger og kommuner ift. valg af håndteringsmuligheder for det indsamlede organiske affald. Derudover skal KOD-håndbogen skabe opmærksomhed og interesse for anvendelse af overskudskapaciteten på de eksisterende renseanlæg og dermed udnyttelse af ressourcerne fuldt ud.

Projektet søger at nedbryde den vidensbarriere der i dag er på området (især ift. lovgivningen) og via håndbogen facilitere implementeringen af Ressourcestrategien på danske kommunale renseanlæg.

Resultater

Det overordnede produkt/leverance i projektet er KOD Håndbogen, som potentielt vil komme alle forsyninger og kommuner i Danmark til gode. Forsyningerne kan ved hjælp af KOD Håndbogen få et indblik i modtagelse og håndtering af KOD biopulp på netop deres renseanlæg, giver mening.

Alle tekniske løsninger er beskrevet i KOD Håndbogen, og her blev det gjort klart at teknologisk set, kan det sagtens lade sig gøre. De fleste udfordringer ligger ift. at lave et projekt som er rentabelt, og på en måde som ligger inden for de lovgivningsmæssige rammer. Forsyningerne har fået redskaber til at komme i gang med en business case for deres respektive renseanlæg.

KOD Håndbogen indeholder eksempelberegninger samt en business case, med udgangspunkt i Slagelse renseanlæg. Dette giver læseren et godt indblik i de konsekvenser som håndtering af KOD biopulp på renseanlæg fører med sig. KOD Håndbogen er altså ikke kun teoretisk, men forsøger at gøre det tekniske stof relevant for læseren, med en praktisk vinkel.

KOD Håndbogen beskriver alle lovgivningsmæssige udfordringer, hvilket er yderst efterspurgt af de danske forsyningsselskaber. Det lovgivningsmæssige afsnit blev kvalitetssikret af en jurist med speciale indenfor energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsselskabers retsforhold. Dette har hævet niveauet af viden i hele branchen. Der er stadig lovgivningsmæssige udfordringer, men nu er det kortlagt nærmere, således at forsyningsselskaberne ved hvordan de skal gribe et projekt an.

Håndbogen beskriver KOD biopulp kvalitet, og hvad det kræves for at der opnås en høj kvalitet, som betyder at det udrådnede biogødning kan anvendes på landbrugsjord og dermed kan indgå i Ressourcestrategiens genanvendelsesmål. Der er foreslået, at der indføres en fælles deklaration for analyser på KOD biopulp samt en standard for analysemetoden, således at der er fælles forståelse for hvad kvalitet er.

Der er i kølvandet af projektet, skabt et bredt samarbejde imellem en række kommuner og forsyningsselskaber, som anvender hinanden til sparring vedrørende konkrete nye projekter om håndtering af KOD biopulp (og andre biomasser) på renseanlæg. KOD Håndbogs projektet har ført en lang række interessenter sammen. Dette blev også synliggjort på temadagen om KOD Håndbogen, hvor stort set alle vigtige parter var samlet.

Kommunerne har et afsætningsbehov for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) fra husholdninger og forsyningerne udviser øget interesse for at modtage denne fraktion til forgasning på rådnetanke på de kommunale renseanlæg.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet er blevet gennemført i kalenderåret 2016. Der blev holdt opstartsmøde ultimo januar for projektgruppen og den tilknyttede følgegruppe.

Der blev afholdt projektgruppemøder ca. hver 2. måned samt ad hoc møder mellem relevante projektgruppemedlemmer efter behov. Møderne blev afholdt i februar, april, maj, august og oktober 2016. Projektgruppen bestod af SK Forsyning, Slagelse kommune og EnviDan.

Følgegruppemøder blev afholdt 3 gange, i hhv. marts, maj og september 2016. Et 4. følgegruppemøde blev aflyst og følgegruppemedlemmernes tid blev i stedet allokeret til gennemlæsning af relevante dele af KOD Håndbogen. Følgegruppemedlemmerne kom med vigtige inputs og sparring ift. mange forskellige forhold i KOD Håndbogen. Diverse dele af KOD Håndbogen blev fremsendt til følgegruppen i god tid inden følgegruppemøderne. Dermed gav projektgruppen, følgegruppemedlemmerne mulighed for at komme med inputs og indsigelser ift. indholdet i KOD Håndbogen. Der blev også trukket på følgegruppen udenfor følgegruppemøderne. Følgegruppen bestod af Roskilde kommune, Faxe Forsyning, NK Forsyning, DANVA, AffaldPlus og Billund Vand.

Projektet er blevet synliggjort ved flere lejligheder.

 • Nyheder på de enkelte projektpartneres hjemmesider ved projektets opstart
 • Artikel indsendt til Spildevandsteknisk Tidsskrift (nu: ”Spildevand”). Artikel blev publiceret i maj 2016 (nr. 2, 44 årgang), se her: https://issuu.com/spildevandsteknisktidsskrift/docs/stt2-2016_web
 • Projektet blev præsenteret på en temadag afholdt af erfa-gruppen ”rÅdnetanken” under Spildevandsteknisk Forening. PL blev inviteret til temadagen, men kunne ikke deltage. I stedet deltog Jacob Kragh Andersen fra EnviDan og han præsenterede projektet og fik gode inputs med tilbage. Temadagen blev afholdt 8. marts 2016 på Esbjerg Renseanlæg Vest.
 • Projektet blev præsenteret på temadagen ”Fremtidens renseanlæg” d. 21. juni 2016 i Vandhuset i Skanderborg. Præsentationen blev afholdt af Jacob Kragh Andersen fra EnviDan.
 • Mundtlig præsentation ved Dansk Vand konferencen i Aarhus d. 9. november 2016. Jacob Kragh Andersen fra EnviDan stod for præsentationen.
 • Temadag ifm. afslutningen af projektet, afholdt af SK Forsyning og Slagelse kommune i ”Badeanstalten” i Slagelse. Arrangementet havde ca. 50 deltagere og var en stor succes. Både SK Forsyning, Slagelse kommune, EnviDan og flere af følgegruppemedlemmerne præsenterede dele af projektet. Linda Bagge fra Miljøstyrelsen deltog også med en præsentation. Temadagen blev afholdt d. 29. november 2016. 

Ovenstående punkter har bidraget til, at rigtig mange forsyningsselskaber på nuværende tidspunkt efterspørger viden om modtagelse og håndtering af KOD biopulp, og på nuværende tidspunkt har flere forsyninger allerede lavet business cases, med vurderinger af modtagelse og håndtering af KOD biopulp på renseanlæggenes rådnetanke. KOD Håndbogen er efterspurgt i branchen. Arbejdet på tværs af forsyninger og kommuner, bl.a. ved hjælp af følgegruppen har gjort projektet endnu mere aktuelt og bidraget til at mange selskaber har fulgt med på sidelinjen.

Samarbejdsformen, med en lille projektgruppe med få parter og en større følgegruppe, som fulgte med på sidelinjen, fungerede rigtig godt og kan klart anbefales til lignende projekter fremover. Involvering af så mange relevante parter, hurtigst muligt i projektet, virkede også rigtig godt.

Projektets gode råd til andre

 • Samarbejde imellem kommuner og forsyninger og forsyninger imellem. Der er mange ting til fælles og dette kan udnyttes.
 • Samarbejdsformen, med en lille projektgruppe med få parter og en større følgegruppe, som fulgte med på sidelinjen, fungerede rigtig godt og kan klart anbefales til lignende projekter fremover.
 • Involvering af så mange relevante parter, hurtigst muligt i projektet, virkede også rigtig godt.
 • Involvering af følgegruppe højnede niveauet af KOD Håndbogen. Det sikrede at der var flere øjne på hvert enkelt afsnit af Håndbogen, og således mindre risiko for at overse noget.
 • Tæt kontakt imellem parterne. EnviDan og SK Forsyning snakkede sammen og koordinerede på en ugentlig basis.
 • Formidling udadtil (temadage, konferencer, nyheder) giver stor synlighed, og for nærværende projekt betød det, at PL blev kontaktet af en lang række interessenter, som enten ville give inputs, have svar eller invitere til temadage for præsentation af projektet. Det er vigtigt at huske at sætte tid af i budgettet til formidling, da det kan løfte niveauet meget. Dette kræver dog, at der laves en formidlingsplan tidligt, så eventuelle inputs på temadage etc. også kan implementeres i projektet. Hvis inputs kommer tidligt i projektet, kan der ændres retning, hvis behovet er der.

Kontaktperson

Jan Jørgensen, SK Forsyning A/S

Fakta om projektet

Ansøgere: SK Forsyning A/S og Slagelse kommune
Hovedansøger: SK Spildevand A/S (SK Forsyning A/S)
Tilskud: 815.420 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.