Have- parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt for at støtte øget udsortering og kvaliteten af biobrændsler, der er fremstillet af grene, træstød, rødder og andet rent materiale fra haver, parker og andre træ- og buskbevoksede arealer med henblik på anvendelse i biomassefyrede energianlæg eller affaldsforbrændingsanlæg.

Formålet med projektet er at dokumentere og formidle eksisterende viden om udsortering af dele af have-parkaffald til energiproduktion ved forbrænding.

Projektbeskrivelse:

Projektet består af tre faser:

  • Erfaringsopsamling
  • Udvikling af en branchekendt opsamling
  • Vurdering af mængder, masse- og energibalancer samt økonomiforhold

Fase 1: Erfaringsopsamling

I erfaringsopsamlingen indgår der tre elementer.

Et element der handler om dialog med de aktører, som håndterer det indsamlede have- og parkaffald. Her skal det bestemmes, hvordan det sendes videre til forbrænding og hvordan man kan sikre, at biobrændslet er så rent, at det kan bruges. Produktionsforholdene for sortering skal også indgå i erfaringsopsamlingen samt det at årstiden også kan have betydning for håndteringen.

Det andet element vedrører en dialog med energianlæggene. Der vil blive taget udgangspunkt i biobrændsler fra dansk haveaffald fra husholdninger og erhverv, som allerede i dag bliver afsat til bioanlæg i Danmark (fx Bogense) og udlandet (Tyskland) og til forbrændingsanlæg i Danmark. Der vil også blive gennemført en dialog med andre energianlæg, som kunne bruge biobrændsel i fremtiden og producenter af kedeltyper til biobrændsel.

Det tredje element er samspillet mellem producenterne af biobrændsel og energianlæggene. Erfaringerne med at udvikle brændslerne, mængderne på årsplan og prisen vil indgå her.

Erfaringer og viden vil blive indhentet af bl.a. Gemidan & Komtek Miljø, Solum og Dansk Jordforbedring, Vestforbrænding I/S og AffaldsVarme Aarhus, DTU Miljø og KU-Life og med producenter, anlægsejere og driftsfolk.


Fase 2: Udvikle en brancheanerkendt standard

Ud fra allerede kendte erfaringer og standarder skal der laves specifikationer for forskellige kvaliteter af biobrændsler fra have- og parkaffald målrettet mod forbrænding i forskellige typer af energianlæg. Forskellige analyser og standardparametre som fx partikelstørrelser, askeindhold, tørstofindhold, urenheder mv. skal også indgå.

Disse specifikationer forventes at kunne opstilles som en branchestandard, som brancheforeninger for biomassefyrede energianlæg og affaldsforbrændingsanlæg kan bruge, da de vil kunne anvende brændslerne uden driftsmæssige problemer og lignende.

Fase 3: Vurdering af mængder, masse- og energibalancer samt økonomiforhold

I denne fase skal der foretages en opdateret, kvalificeret vurdering af de mulige og de forventede mængder af biobrændsler fra haveaffald fra husholdninger og erhverv på landsplan. I vurderingen skal der indgå en årsvariation (fx sommerhalvår og vinterhalvår) mht. brændselsmængde og -kvalitet. Derudover vil der indgå en diskussion og vurdering af produktionsomkostninger og afsætningspris ved beregningerne af de forventede producerede mængder. Restproduktproduktion og -håndtering af de forskellige typer anlæg skal beskrives både kvalitativt og kvantitativt. Afsluttende skal investerings- og driftsomkostninger for de sammenlignede anlæg fremgå for typisk anlægsstørrelse.

Følgegruppe:

Miljøstyrelsen
Force Technology (udførende)
Energistyrelsen
Dansk Energi
Dansk Affaldsforening
DI Bionergi
Andre energi-brancheforeninger, fx Dansk Fjernvarme

Tidshorisont:

Projektet forventes afsluttet primo 2016.

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:

Force Technology
Linda Bagge, Miljøstyrelsen