Koncept for indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet består af to dele.

Del 1: En erfaringsopsamling af implementering af nye affaldsordninger i etageejendomme, baseret på erfaringer fra 10 kommuner samt erfaringer fra Vestforbrænding og et forsøg i et boligselskab med etageejendomme. Rapporten skal bidrage med, at klæde planlæggeren på, når implementering af nye affaldsordninger skal planlægges. Rapporten favner forskellige tilgange i forhold til serviceniveau, materiel, brugerinddragelse og kommunikation.

Planlæggeren kan benytte ABC’en til inspiration til proces og dialog med aktører. Rapporten støtter op om planlægningsprocessen med forslag til hver enkelt procesfase.

Del 2: Udvalgte dele af konceptet fra rapportens første del, er udmøntet i et forsøg i et alment boligselskab i Furesø. Dele af konceptet er dermed testet i et konkret forsøg, hvor konklusionerne er baseret på erfaringer på materiel, proces og involvering af aktører. 

Resultater

Konceptudvikling er den primære leverance i projektet. Konceptet ”ABC i implementering af nye affaldsordninger for etageejendomme” er baseret på erfaringer fra 10 danske kommuner samt erfaringer fra Vestforbrændings arbejde med etageboliger. Den kan benyttes som håndbog af kommunens teknikere med fokus på kommunikation med både aktører i etageejendommene og beboerne. ABC’en kan bidrage til at vise forskellige metoder til at gribe en implementeringsproces an. Implementeringsprocessen og initiativerne afhænger af lokal politik og forventninger til serviceniveau. Derfor kan ABC’en med fordel benyttes som inspiration i planlægningsprocessen.

Den første grundtese ABC’en arbejder ud fra er, at des mere ansvar for implementeringen, der overdrages fra kommunen til den enkelte etageboligs administration, des flere ressourcer skal der afsættes til processen. En anden grundtese er, at des mere de pågældende aktører i etageejendommens administration involveres, des større ansvar tager de for de opgaver, de pålægges.

ABC’en er opbygget kronologisk efter hvornår det enkelte tema sættes i værk for den enkelte modtagergruppe.

 • Kommunens Maskinrum
 • A – Materiel
 • B – Kommunikationsproces (administrativt)
 • C – Kommunikationsproces (borgerrettet)

Kommunens maskinrum er første fase, hvor serviceniveau og gebyrpolitik skal fastlægge ordningen.

A – Materiel er det grundlæggende præmis for den videre inddragelses proces. Fx: hvor vigtig er nærhedsprincippet i forhold til placering af standplads - skal sorteringen placeres i det offentlige rum eller ved etageejendommene? Skal der tilbydes minicontainere og nedgravede til boligejendommen og hvordan finansieres dette?

B – Kommunikationsproces (administrativt) fokuserer på, hvor meget og hvordan administrationen i etageejendommene kan inddrages i processen og hvor stort et serviceniveau skal tilbydes i etableringen? Inddragelsesprocessen er typisk afhængig af valg af materiellet og finansieringsmetode.

C – Kommunikationsproces (borgerrettet) er essentiel for gennemførelse af affaldssortering. Hvordan skal beboerne orienteres om den nye ordning, skal der udvikles kampagnematerialer og events og hvordan skal dialogen foregå med den enkelte borger?

Der er desuden gennemført et forsøg, der har fulgt nogle af metoderne fra ABC’en og har gjort erfaringer med:

A: Minicontainere

 • Minicontainere blev udstyret med viplås og låg-i-låg for at minimere fejlsortering.
 • Minicontainere blev placeret, så restaffald var den førstplacerede minicontainer i skuret. Derefter de genanvendelige fraktioner.
 • Storskrald blev flyttet ud af affaldsskurene. At fjerne storskrald har forårsaget, at affald placeres ved siden af containerne, fremfor i de nye storskraldsrum.

B: Inddragelse af bestyrelse og driftspersonale

 • Beboerbestyrelsen har ingen særlig erfaring med eller viden om affaldsbeholdere og logistik, men skal tage beslutninger på vegne af samtlige beboere, evt. med store økonomiske konsekvenser til følge. Derfor bør bestyrelsen klædes godt på fra starten. Beboerbestyrelsens medlemmer skal vide, præcis hvad de skal tage stilling til, og hvilke rammer de kan arbejde indenfor.
 • Beboerbestyrelsen er ambassadør for affaldsordningen. En positivt indstillet beboerbestyrelse er ambassadører for ordningen, kan være en vigtig og afgørende indflydelse på beboernes reaktioner på ordningen.

C: Kommunikationspakker samt events for beboerne

 • Informationspakken og events med mulighed for at stille afklarende spørgsmål, var vigtig i opstartsfasen.
 • Kommunikative indsatser rammer de affaldsinteresserede og ikke øvrige borgere. Der er derfor fortsat udfordringer med rene fraktioner på trods af ekstra kommunikationsindsatser. 

Aktiviteter gennemført i projektet

Konceptudvikling

Projektets første leverance består af udviklingen af et koncept for implementering af affaldssortering i etageejendomme. Konceptet er udviklet på baggrund af erfaringer fra 10 kommuner, samt erfaringer fra Vestforbrændings arbejde med implementering af nye sorteringsordninger i etageboliger. De 10 kommuner/forsyninger (Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg,Gladsaxe, Holbæk, Rødovre, Slagelse, Svendborg, Vejle) har alle erfaringer med implementering af nye ordninger i etageejendomme.

Indsamling af erfaringer med implementering af affaldssortering i etageejendomme er indhentet af Rambøll, der telefonisk har interviewet de 10 Kommuner/Forsyninger. Konceptet tager afsæt i en analyse af kommunernes/forsyningernes besvarelse. ABC’en er dermed en kondenseret vejledning til implementering af nye sorteringsordninger, baseret på de metoder og processer det har været muligt at identificere via interview samt erfaringer fra Vestforbrænding.

Forsøg

Sideløbende med erfaringsopsamlingen blev et forsøg implementeret i en etagebolig i Furesø Kommune. Processen har af tidsmæssige årsager primært fokuseret på den kommunikative proces i forbindelse med en implementering. Den kommunikative proces består dels af kommunikation med aktører i boligselskabet (herved er erfaringer indsamlet fra samarbejdet med beboerbestyrelse og viceværter) og dels kommunikation til beboerne.

Udvalgte metoder fra ABC’en blev testet i praksis. Forløbet i forsøgsprojektet bestod af følgende:

 • Indledende forløb og beslutningsproces mellem kommune og aktører i boligselskabet (drift og bestyrelse).
 • Planlægningsproces og etablering af affaldsskure
 • Implementering af nye ordninger
 • Kommunikativ opfølgning på sortering

De tre boligbestyrelser har været inddraget i processen og præsenteret for materiel samt de kommunikative indsatser til beboerne. Ligeledes har ansvaret for klargøring af affaldsskurene været placeret hos beboerbestyrelsen. Viceværterne. Viceværterne har løbende været involveret, både som rundvisere, deltagere i møder og i en løbende dialog efter ordningerne blev implementeret. Viceværterne har haft en afgørende rolle i optimering af den daglige drift.

Oktober 2015 blev de nye ordninger igangsat. Processen blev forinden godkendt af Furesø Kommune og de lokale beboerbestyrelser.

Opstarten bestod af:

Udvikling af design/grafisk udtryk

Udvikling af sorteringsposer: Det blev vurderet, at en sorteringspose var en vigtig starthjælp til sorteringen. Der skulle derfor bestilles sorteringsposer ca. 3 måneder før opstartsevent. Sorteringsposen havde en god brandingværdi, men beboerne finder andre løsninger på sigt.

Udvikling af infobreve + sorteringsvejledning.

Planlægning af udlevering af biospande samt bioposer: Arrangere en permanent ordning for udlevering af bioposer. Det kan være svært at forene ønsket brug af bioposer og den praktiske udlevering af poserne. I dag henter beboerne poserne på viceværtkontoret i åbningstiderne.

Beboerbestyrelsen afholdte informationsmøde for beboere: Det store fremmøde og mange spørgsmål viste både interesse og skepsis. Et møde med Kommune og projektteam kan minimere skepsis og styrke interessen.

Opstartsevent ved boligejendommene: Arrangement med fokus på afklaring af spørgsmål. Der var målrettede aktiviteter for både børn, forældre og ældre. De mange spørgsmål verificerede behovet for et arrangement i lokalområdet ved ordningens opstart.

Besøg på Vestforbrænding: En bus blev bestilt til transport tur/retur så det var nemt for beboerne.

Opstart af Facebook-gruppe: En Facebook-gruppe skulle samle erfaringer og give beboerne inspiration til sortering.

Indsatsen med hyppig information og flere velarrangerede arrangementer betød, at en stor andel af beboerne blev opmærksomme på de nye ordninger og opsøgte vejledning til korrekt sortering. Behovet for vejledning og mødet med affaldsplanlæggeren og kommunen, viste sig i fremmødet ved de forskellige arrangementer.

De ekstra kommunikationsindsatser (#2 og #3) tog afsæt i de fejlsorterede fraktioner. Der var derfor fokus på madaffald, plast og metal. Produkterne blev udviklet af Vestforbrænding og godkendt af Furesø Kommune og beboerbestyrelse

 • Udvikling af kommunikationsmateriale: Fokus på visuel kommunikation og vejledning uden skriftlig vejledning.

Projektets gode råd til andre

 • Vigtigt at hele ordningen er afklaret og politisk vedtaget, før det præsenteres for aktørerne i etageejendommene
 • Des mere ansvar overdrages til den enkelte etageboligs administration, jo flere ressourcer skal der afsættes til processen.
 • Des mere administrationen i en etageejendom involveres, des større ansvar påtager de sig.
 • Vigtigt at sætte klare rammer og kommunikere det tydeligt, for aktørerne i boligejendommene.
 • Viceværterne har en vigtig rolle i den daglige drift og mødet med borgeren. Det er derfor vigtigt at ruste dem til nye sorteringsordninger.
 • Det er vigtigt at stille sig til rådighed for spørgsmål fra beboerne, når de nye ordninger igangsættes

Kontaktperson

Stine Nielsen, Vestforbrænding

Fakta om projektet

Hovedansøger: Vestforbrænding
Medansøger: Furesø Kommune
Tilskud: 981.000 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.