Kortlægning af husholdningsaffald samt forsøgsordning for indsamling af organisk affald (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Formålene med projektet er:

 • at måle mængden af organisk affald før og efter forsøgsordningen for indsamlingen for at synliggøre potentialet,
 • at gennemføre en forsøgsordning for indsamling af organisk affald for at bedre forudsætningerne for en eventuel senere implementering af indsamling i hele Favrskov Kommune,
 • at kortlægge andelen af genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet,
 • at belyse om afstanden til en genbrugsplads har indflydelse på sorteringen af husholdningsaffald.

Resultater

Kortlægningen af husholdningsaffaldet i Favrskov Kommune viste, at sammensætningen af affaldet i en landsby ikke adskilte sig væsentligt fra sammensætningen i et villakvarter i bymæssig bebyggelse, og at afstanden til en genbrugsplads heller ikke var afgørende for sorteringsgraden. Selv om kommunens borgere allerede har mulighed for at frasortere papir, plast, glas og metal i en særskilt beholder, er der stadigvæk en del brændbart inkl. plastemballage i restaffaldet. Der er derfor basis for en målrettet informationsindsats.

Under forsøget med indsamling af organisk affald blev der gennemsnitligt indsamlet 1,24 kg/husstand/uge. Dette svarer kun til ca. 36% af potentialet, og det forventes derfor, at mængden vil kunne øges efter en tilvænningsperiode på mere end de 6 måneder, som forsøget strakte sig over. Der blev opnået en god renhed i madaffaldet, og borgerne oplevede det ikke som særlig svært at frasortere madaffaldet.

Borgerne havde megen fokus på de hygiejniske forhold undervejs i forsøget. Dette gav sig udtryk i følgende tilkendegivelser:

 • Ønske om ugentlig tømning om sommeren
 • Ønske om vask af beholdere
 • Køkkenposerne skal være så kraftige, at der ikke går hul på dem under brug.
 • Køkkenposerne skal kunne lukkes ordentligt (store nok)

Samlet set gav projektet et godt billede af udfordringer og vigtige fokuspunkter ved en eventuel senere implementering i hele Favrskov Kommune.

Aktiviteter gennemført i projektet

I september 2015 blev der gennemført en kortlægning af restaffaldet ved ca. 200 husstande i hhv. landsbyen Voldum og i et villakvarter i Hinnerup. Dette skulle dels danne grundlag for indsamlingen af organisk affald i Voldum og dels for sammenligningen af sorteringsmønstre i forskellig afstand fra en genbrugsplads.

I januar 2016 blev der holdt et borgermøde for alle borgere i Voldum for at informere dem bedst muligt inden indsamlingen af organisk affald gik i gang, og der blev husstandsomdelt informationsmateriale.

I marts måned blev der kørt materiel ud til 354 husstande. En startpakke bestod af en 2-hjulet beholder eller et stativ med papirsæk samt en køkkenspand med en portion papirsposer og en portion bioposer. Derudover var der vedlagt et informationshæfte, som indeholdt oplysninger om sorteringskrav, tømningsdage og facts om organisk affald.

Tømningen startede 1. april og varede i 6 måneder. Undervejs blev stativer /beholdere byttet, så alle borgere prøvede flere modeller.

3 gange i forsøgsperioden blev der husstandsomdelt et spørgeskema, som borgerne i udfyldt stand kunne aflevere hos den lokale købmand. Skemaerne kunne også udfyldes på Forsyningens hjemmeside. Formålet var at få borgernes holdning til forsøget i flere af forsøgets faser.

Det indsamlede organiske affald blev kørt til Komtek i Holsted til forbehandling og senere bioforgasning. Undervejs blev der udtaget prøver til analyse for renhed.

I september 2016 blev der lavet endnu en kortlægning af restaffaldet i Voldum for at se, hvilken effekt indsamlingen af organisk affald havde haft.

Ud over en rapport, der detaljeret beskriver forsøget, er der i starten af 2017 lavet og udsendt en folder til borgerne i Voldum, for at de kan se resultaterne af deres anstrengelser.

Gode råd til andre

 • Benyt forskellige kommunikationsformer/kanaler for at ramme alle målgrupper.
 • Informer løbende undervejs i et nyt tiltag for at fastholde såvel kvalitet som motivation.
 • Gør løsningen enkel.
 • Hav stort fokus på gener som lugt og skadedyr ved indsamling af organisk affald. Problemer med dette har været den største hindring i forhold til velvilje overfor ordningen.
 • Fortæl på forhånd hvem (borger/kommune) der skal renholde beholderen til madaffald.
 • Vælg køkkenposer der er lette at anvende og lukke.
 • Overvej om fællesløsninger kan fungere.

Kontaktperson

Jytte Bach, Favrskov Affald A/S

Fakta om projektet

Ansøger: Favreskov Affald
Tilskud: 808.780 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.