Kortlægning af mål og initiativer i kommunernes affaldsplaner

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en screening af de kommunale affaldsplaner for perioden 2013-2018. Screeningen indeholder en oversigt med links til planerne samt en opsummering på overordnede mål og på planlagte ordninger for genanvendelse af de 7 fraktioner for husholdningsaffald: papir, pap, plast, glas, metal, organisk affald og træ. Screeningen er suppleret med et statusnotat over eksisterende og planlagte indsamlingsordninger samt mål for genanvendelse i de kommunale affaldsplaner.

Screeningen af affaldsplanerne er gennemført i november 2014 og opdateret i februar 2015 ud fra oplysninger fra kommunernes affaldsplaner for planperioden 2013-18. Pr. februar 2015 er 62 affaldsplaner endeligt vedtaget, mens 13 er i høring eller i behandling efter høring. De fleste af de resterende 23 kommuner har oplyst, at affaldsplanen forventes sendt i høring i første halvår af 2015. 

Projektbeskrivelse

Screeningen af de kommunale affaldsplaners indhold havde fokus på at kortlæggge mål og initiativer for øget genanvendelse af de 7 typer husholdningsaffald. Der er opsummeret generelle mål og konkrete mål, hvor sådanne er opgjort, ligesom planer om nye ordninger, pilotforsøg og undersøgelser, med potentiale for en effekt i form af øget genanvendelse, er medtaget. Desuden er de konkrete mængder opgjort i status og mål baseret på ton eller procenter, hvor det har været muligt.

Screeningen er i et sammenfattende statusnotat suppleret med oplysninger fra en kortlægning af eksisterende henteordninger for de 7 typer husholdningsaffald i oktober 2014. 

Følgegruppe

Der har ikke været tilknyttet følgegruppe.

Tidshorisont

Kortlægningen er afsluttet ultimo februar 2015 med en screening af de 16 affaldsplaner, der er fremlagt siden den første kortlægning i november 2014. 

Kontaktperson

Alan Sørensen, Miljøstyrelsens ressourceteam

Econet har været konsulent på opgaven