Lad hætten blive på (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Omsmeltning og genanvendelse af aluminium sparer 95% energiforbrug, sammenlignet med ny-fremstilling af metallet fra jomfruelig ressource og reducerer det samlede ressourceforbrug. Odense Renovation har vist, at udnyttelse af et eksisterende og velfungerende indsamlingssystem til flasker og glas kan udnyttes til også at omfatte genanvendelseskredsløbet for metalhætter til vinflasker.

Odense Renovation A/S og brancheforeningen Aluminium Danmark i Dansk Industri har med afsæt i erfaringsopsamling fra European Aluminium Foil Association udarbejdet en synlig forbruger-informationskampagne på dansk med det formål at sikre, at forbrugerne bliver bevidste om, at den miljømæssigt bedste måde at sikre genanvendelse af metalhætterne fra vinflasken er at de afleveres til genanvendelse sammen med glasemballagen.

En informationskampagne, hvor flere led i værdikæden involveres, rettes mod borgerne i Odense Kommune og kobles med udnyttelsen af det fintmaskede glasindsamlingssystem i Odense Kommune. Dette omfatter indsamling via glascontainere på 8 kommunale genbrugsstationer og indsamling via ca. 150 borgernære flaskecontainere. Erfaringer og materialer (piktogrammer til containere, bannerreklamer, labels til vinflasker, butiksskilte mv.), der udvikles i projektet, samles og stilles til rådighed for andre.

Resultater

Projektet rullede ud i en visuelt meget synlig kampagne i Odense, fra medio juni 2015. Projektet undersøgte i slutningen af kampagneperioden, den 18. september 2015, ved optælling af en flaskecontainer fra samme indsamlingsområde, omfanget af flasker afleveret med hætten på. Optællingen viste, at 359 flasker ud af 395 – eller 91% - blev afleveret med hætten på. Med forbehold for den statistiske usikkerhed forbundet med den relativt lille stikprøve, viser optællingen, at forbrugerne i Odense har taget budskabet til sig og i stigende grad afleverer vinflasker med hætten på.

I Odense Renovation ved vi af erfaring, at ny information spredt på et bredt mix af medier, er en vigtig forudsætning for at nå ud og motivere forbrugere og opnå succes med ethvert tiltag vi har etableret inden for miljø og genanvendelse.

Vi er positivt overraskede over den forholdsvis høje genanvendelsesgrad før kampagnen og tilsvarende, at vi med de indsatte midler alligevel formåede at få genanvendelsesgraden til at vokse til imponerende 91%.

Vi vurderer, at den høje returneringsgrad af flasker inkl. hætte kan skyldes, at det for forbrugeren er en nem og effektiv måde at undgå spil og dryp fra flasker, som kan være uhensigtsmæssigt ved aflevering af flasker i container. Samtidig er flaske og glasindsamling i Odense velindkørt og velfungerende og med et meget stabilt resultat.

Ved skiltning på alt indsamlingsudstyr i kommunen, er den direkte kommunikation til borgeren opnået – og den ekstra opmærksomhed har medført en ekstra indsats.

Den vigtigste informationsindsats vurderes at være den nye skiltning på alt indsamlingsudstyr – flaskecontainer og på containere på genbrugsstationer. Den omfattende eksponering af budskabet på øvrige kommunikationselementer vurderes også at have understøttet kampagne og resultat.

Materialer der frit kan bruges af andre kommuner 

Forbrugerkampagnen er udarbejdet så den møder forbrugerne på tværs af informationskanaler.

Kampagneprodukter:

 • Kampagne website. Information om anvendelses af aluminium hætter til vinflasker m.m. er samlet på en kampagne website: www.aluminium-closures.org. I menu-linien kan man ved at trykke på det danske flag komme til en dansksproget hjemmeside, som rummer baggrundsviden om brugen af aluminium hætter samt et link til download af alle kampagneelementer. Kampagnen stilles hermed til fri afbenyttelse for andre affaldsselskaber og genvin-dingsvirksomheders informationsindsats.
 • Piktogrammer til Iglo flaske- og glascontainere. Samtlige flaske- og glascontainere i indsamlingssystemet i Odense, er blev forsynet med et piktogram med kampagnebudskabet ”Lad hætten blive på” sammen med den understøttende begrundelse: Metalskruelåg kan genanvendes sammen med glas.
 • Informationsskilte ved indkørslen til Odenses genbrugsstationer. Ved indkørslen til samtlige 8 genbrugsstationer i Odense kommune blev der placeret informationsskilte med budskab og begrundelse.
 • Informationsskilte på 26 skraldebiler ved Odense Renovation. Postere i storformat på Odense Renovations køretøjer sikrer en meget synlig, rullende, eksponering af kampagnebudskabet over HELE byen.
 • Go Cards til omdeling på genbrugsstationer og andre af selskabets info. steder.
 • Små labels til påsætning af vinflasker med metalhætter. Til detailbutikker samt vin-handler, med opfordring til at medvirke i kampagnen ved påsætning af labels på vinflasker. I lyset af at der ikke var afsat ressourcer til at følge op på en butiksindsats – kunne de små labels være udeladt af kampagnen.
 • Bannere til online markedsføring. Bannere med budskab og forklaring til digitale platforme, lokal online media, mail signatur m.v. Her anvendt som banner på Fynske Media online web – 15.9 – 26.9.
 • Inspirationsbrochure til andre kommuner. Informationsbrochuren ”Effektfuld kampagne afprøvet i Odense kommune stilles hermed til rådighed – kvit og frit – Din Kommune kan også være med” fortæller kort om hvilket informationsmaterialer der er tilgængeligt (gratis download) for andre kommuner. Informationsfolderen (trykt version) er udsendt med att. den affaldsansvarlig i alle landets kommuner.

De enkelte kampagne elementer kan ses i en samlet rapport samt på det link, der er etableret og hvor interessenter kan downloade kampagnemateriale (http://www.okaydesign.dk/downloads).

Samarbejde med butikker

Det var tanken at butikkerne i Odense, som det led i forsyningskæder, der sælger vinen til forbrugerne, kunne være med til at øge forbrugernes bevidsthed omkring kampagnen og budskabet mht. genanvendelse af skruelåget, gennem supplerende synliggørelse af kampagnebudskabet i butikkerne.

Projektkuverter blev derfor pakket med pictogrammer, go-cards og klistermærker til påsætning på vinflasker samt information om mulighed for at rekvirere yderligere materiale. Via studentermedhjælp blev kampagnekuverter afleveret til vinsalgssteder og detailbutikker i Odense.

I enkelte vinsalgssteder blev det udleverede kampagnemateriale taget i brug med det samme. Vi blev ikke kontaktet og der blev ikke bestilt yderligere kampagnemateriale fra butikker.

Der var ikke afsat ressourcer til kontakt og involvering af detailkæder/vinsalgssteder i kampagnen, ej heller til evaluering af evt. effekt heraf. Derfor er det ikke muligt at konkludere hvorvidt det ville have styrket synliggørelsen eller have påvirket resultatet yderligere. Med udgangspunkt i resultatmåling efter kampagneperioden er det også tvivlsomt om resultatet kunne være løftet yderligere. Målt på kampagnens resultat (91% genanvendelse) er det svært at afgøre om en evt. øget involvering af øvrige forsyningsled, kunne have medført højere genanvendelsesresultat.

Tiltag og kampagner som denne, kan måske være med til at motivere at brand owners, tapperier og forhandlere medvirker til en bedre og mere ensartet mærkning af emballagebortskaffelse på varen – fx ved anbringelse af vores sorteringslogo/info. på vinmærkat.

Aktiviteter gennemført i projektet

I Odense Renovation ved vi af erfaring, at ny information spredt på et bredt mix af medier, er en vigtig forudsætning for at nå ud og motivere forbrugere og opnå succes med ethvert tiltag, vi har etableret inden for miljø og genanvendelse. Projektet er derfor gennemført som en informationskampagne med titlen ”Lad hætten blive på”, og gennem bred informationsindsats forsøg på, at nå ud til borgerne i Odense med budskabet og få dem gjort bevidste om miljø- og genanvendelsesgevinsten ved af aflevere metal-hætten sammen med flasken, og desuden få dem til at handle derefter.

Projektet undersøgte – inden projektstart den 1. juni 2015 – i hvilket omfang flasker med metalhætte bortskaffes med/uden hætte. Optælling af en enkelt flaskecontainer med i alt 678 glas og flasker viste, at 259 ud af i alt 300 flasker blev afleveret med hætten på flasken – eller 86%.

I forbindelse med indsamlingsforsøget blev alt informations- og indsamlingsudstyr i Odense bragt i anvendelse i perioden 1.6. 2015 – 1.10. 2015.

Flasker og glas kan afleveres på 8 genbrugsstationer (storskrald) eller i ca 150 flaskecontainere Odense Renovation har opstillet i Odense Kommune.

Den 1. juni blev kampagnen løbende synlig på alt insamlings – og informationsudstyr i Odense:

 • Pictogrammer med kampagnebudskabet blev monteret med 2 stk på hver container ved indkast
 • Pictogrammer blev desuden monteret på indsamlingsskilte ved flaske- og glascontainere på byens 8 genbrugsstationer
 • Informationsskilte ved indkørsel til genbrugsstationerne blev forsynet med informationsposter med det nye indsamlingsbudskab
 • Info. postkort blev opstillet i info tavler ved genbrugsstationer og andre infosteder
 • Samtlige renovatinskøretøjer blev forsynet med kæmpepostere med budskabet – på begge sider.
 • En digital kampagne med 250.000 eksponeringer fulgte 4 uger inde i kampagnen op med budskabet i lokalt online media
 • En studentermedhjælp afleverede en kampagnekuvert med info. materiale til varehuse/detailbutikker og vinhandlere. I 2 tilfælde fik stud.medhj. mulighed for at montere klistermærker med kampagnebudskabet på vinflasker i butikken
 • En kampagnewebsite med information på dansk blev samtidig tilgængelig.

I projektet havde vi opstillet en hypotese om, at eksponering af kampagnebudskabet på vinflasker solgt til forbrugere i Odense i kampagneperioden kunne have en yderligere positiv effekt på kampagneresultatet.

En studentermedhjælp distribuerede kampagne materiale – bestående af container piktogrammer, Cafe- kort og A4 ark med små runde selvklæbende etiketter m. kampagnebudskab til en lang række detail- og vinbutikker i Odense. I enkelte vinbutikker, herunder H.J. Hansen Vin A/S, fik studentermedhjælpen mulighed for at påsætte små klistermærker med kampagnebudskabet. Såfremt man ønsker at involvere varehuse- og detailsalgssteder i en informationskampagne, skal disse involveres fra start af kampagnen for at opnå aktiv medvirken. Der var i kampagnen ikke afsat midler til yderligere involvering af salgsleddet i kampagnen.

Det lykkedes kun i beskedent omfang, at få vinsalgssteder (vinhandlere) med på en aktiv kommunikationsindsats. I to tilfælde fik stud.medhj. lov at montere klistermærker på vinflasker i forretningen. I større butikker og varehuse blev informationsmaterialet modtaget, men ikke nødvendigvis taget i brug.

Projektets gode råd til andre

 • Målret kommunikation ift. affalds-øjeblikket. Vi tror det er vigtigt, at kampagnebudskabet både rammer borgeren i forbindelse med benyttelse af systemet og i det alm. offentlige rum. Pictogrammerne på flaskeontainerne vurderes at være vigtige for at fastholde og synliggøre budskabet i ”affaldsøjeblikket”. Pictogrammerne blev derfor løbende udskiftet i kampagneperioden hvis de var beskadiget ved tømning af containere. Indkørslerne på byens genbrugsstationer er ligeledes et centralt sted at informere om nye indsamlingstiltag og formidle nyheder.
 • Spred budskabet over mange kanaler. Udnyt alt relevant materiel til at understøtte eksponering af nye genanvendelsestiltag. I Odense Renovation har vi fokus på at få samtligt udstyr til at kommunikere budskaberne – fra info på containere til postere på genbrugspladser, på skraldebil-langsiderne og vores elektroniske platform. I det omfang opgaven rummer potentiale udnyttes supplerende eksterne media.
 • Komplet og entydig løsning for aflevering i samtlige modtagefaciliteter. Såfremt der er flere afleveringsmuligheder, er det vigtigt, at indsatsen er identisk, så der ikke opstår tvivl eller forvirring om indsatsen. Afstand og fysisk besvær mht. aflevering til genanvendelse er en konkret barriere. Indsamlingssystemet skal derfor være centralt placerede ift. vigtige knudepunkter som fx indkøbscentre el. lign.
  Skiltningen skal være entydig, med de samme symboler/farver og centrale budskaber uanset hvor i systemet de anvendes.
 • Tænk over videreførelse af kampagner til daglig drift. Kampagnen kan let vedligeholdes ved at bevare skiltning (pictogrammer) på indsamlingsudstyr – flaskecontainere og genbrugspladser.

Konkrete erfaringer - Hvad gik godt:

I Odense Renovation har vi en ”standard” procedure for involvering af det personale, der indgår i gennemførelse af borgerrettede informations kampagner. Således at alle er informeret om hvad kampagnen går ud på og hvilke opgaver der skal udføres af det personale der er omfattet af kampagnen.

Claus Hammerich samlede teamet og orienterede forud for kampagne opstart, generelt om kampagnen – formål, indsats og tidsplan. Derudover specifikt:

1) pladsmænd for flaskecontainere

 • datoplan for opsætning af pictogrammer på flaskecontainere
 • genpåsætning af pictogrammer ved beskadigelse af ifm. tømning

2) pladsmænd for genbrugsstationer

 • montering af pictogrammer på flaske/glas containere
 • opsætning af gocards i infostande
 • Opstilling af info A skilte ved indkørsel til genbrugspladser

3) chauffør for tømningsbiler

 • montering af infobanner på biler
 • eftermontering af pictogrammer på flaskecontainere

Kontaktperson

Kontaktperson: Claus Hammerich, Odense Renovation

Fakta om projektet

Hovedansøger: Odense Renovation
Medansøger: Aluminium Danmark, DI
Tilskud: 144.500 kr.

Billeder fra projektet

undefined

 

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.