Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Projektet har disse formål:

 • Finde frem til forudsætninger for og løsningsmodeller så sorteret træ og plast fra husholdninger kan anvendes til nye kvalitetsprodukter lokalt.
 • Skabe et beslutningsgrundlag for en eventuel iværksættelse af et egentligt fuldskalaprojekt, der kan demonstrere, at plast og træ fra sorteret husholdningsaffald kan afsættes til oparbejdning hos erhvervslivet lokalt på konkurrencedygtige vilkår.

Projektet fokuserer på genanvendelse af materialefraktionerne træ og plast fra danske husholdninger. 

Resultater

Resultaterne af projektet er dokumenteret i rapporten: Vestforbrænding, Renodjurs og Randers Kommune - ”Lokal genanvendelse af træ og plast fra husholdninger”, 2016.

Gennemgangen af værdikæderne for træ viser, at der er høj genanvendelse af rent træ, der afsættes til spånplader, men at markedet er mættet og at der hober sig træ op på depoter hos affaldsselskaberne og i kommunerne. Imprægneret træ sendes til Tyskland til forbrænding og genanvendes således ikke på nuværende tidspunkt. Der er således mulighed for at øge genanvendelsesgraden på trykimprægneret træ og der er behov for at etablere flere afsætningskanaler på rent træ.

Plast er en meget mere fragmenteret fraktion, hvor de største fraktioner er kildesorteret/opdelt plast og hård plast fra genbrugsstationer. Andre fraktioner er folie, pvc og plastikhavemøbler. Vi har primært fokuseret på de store fraktioner. For Vestforbrændings vedkommende bliver de to store fraktioner sorteret, vasket og granuleret uden for Danmark, hvor efter det sælges til primært europæiske compundører. Genanvendelsesprocenten på kildesorteret husholdningsplast er på nuværende tidspunkt ca. 65% og 80% for hård plast fra genbrugsstationer.

Randers Kommune aftager hård plast fra genbrugsstationer fra Renodjurs og foretager selv (via kontrakt med Dansk Affaldsminimering) en forsortering i de fraktioner, der kan skabes afsætning til. Resten balles og eksporteres til udlandet. Genanvendelsesprocenten på kildesorteret plast er ukendt. Ca. 30% af den hårde plast afsættes direkte til en slutbruger, mens genanvendelsesprocenten på resten er ukendt.

Den andel, der ikke genanvendes, består af ”mixed plast”. For både Randers Kommune, Reno Djurs og Vestforbrændings vedkommende vil det øge genanvendelsesgraden, hvis det var muligt at afsætte mixed plast til genanvendelse.

Et af målene med projektet var at undersøge om der kunne udvikles en metode til at identificere virksomheder, der kan aftage affaldstræ og plast. Det viste sig at kommunernes erhvervsafdeling ret nemt kan lave et træk på relevante virksomheder. Vi ringede til 40 virksomheder fordelt på 4 kommuner, der var registeret i brancherne træ eller plast. Ved den metoder kunne vi identificere fem virksomheder, der ønskede at deltage i et demonstrationsprojekt hvor virksomhederne skal aftage affald til genanvendelse.

Vi bruge også innovationsworkshops som metode til at identificere virksomheder, der kan aftage affald som ressource. Der blev afholdt to innovationsworkshop. Den ene omkring træ afholdt vi i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse, Inbiom. Her deltog virksomhederne Stea A/S, Retec A/S, Agro Business Park A/S, Salling Entreprenørfirma, Natur&Biomasse ApS og Thortrans Randers, som alle var interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt. Den anden workshop afholdt vi i samarbejde med Dansk Industri – Plast og Fablab. Fokus for workshoppen var at undersøge hvordan mixed plast kan bruges sammen med en ny plastteknologi, som er udviklet af XL-Water. På workshoppen deltog fire iværksættere, der alle var interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt.

Det har således være muligt dels at udvikle en metode til at identificere relevante virksomheder, der er interesserede i at aftage affald som ressource, dels at identificere en række virksomheder og iværksættere, der er interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt. Erfaringen er at der er en række barriere for at virksomhederne kan genanvende affald fra husholdninger og det kræver fødselshjælp at få et lokalt aftag i gang, da der ofte er tale om udviklingsprojekter for virksomhederne. Et demonstrationsprojekt ville kunne facilitere den nødvendige fødselshjælp. Fødselshjælp kan således være opsøgende kontakt, invitation til at se fraktionerne, innovations workshops, sammensætning af kompetencer, rådgivning om finansiering mv.

Et eksempel er Thortrans Randers, der havde en ide til at aftage imprægneret træ til et nyt produkt. For at komme i gang var det nødvendigt med midler til at lave et forprojekt, der kunne afdække om produktet levede op til standarder. Vi vejledte derfor Thortrans Randers i at søge Innobooster-midler fra Innovationsfonden, som de har modtaget og det første læs imprægneret træ er sendt fra Randers Affaldsterminal til forsøg hos Thortrans Randers.

Et andet eksempel er MV Plast, som over telefonen udtrykte interesse for at lave produkter i genanvendt plast. Vi inviterede dem ud på Randers Affaldsterminal for at se fraktionerne og de har bekræftet at de gerne vil deltage i et demonstrationsprojekt på ”mixed plast”.

De opsummerende konklusioner er:

 • Det vil øge genanvendelsesgraden for plast, hvis det var muligt at afsætte mixed plast til genanvendelse.
 • Der er indikationer på at der er et lokalt marked for affald som ressource.
 • Der er identificeret en række virksomheder, der er interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt omkring lokal oparbejdelse og/eller genanvendelse af sorteret husholdningsaffald.

Aktiviteter gennemført i projektet

I projektet er der lagt stor vægt på at opsøge indsamlingsleddet og afsætningsleddet, der hvor de er. Det vil sige at virksomheder, der afsætter genanvendeligt træ og plast er opsøgt – og tilsvarende er de virksomheder, der i dag aftager de to materialefraktioner til oparbejdning kontaktet.

Andre aktører er opsøgt – det gælder for eksempel interesseorganisationer og innovationsnetværk i træ- og plastbranchen og kommuner, der har/har haft interessante projekter om afsætning af indsamlet plast og træ fra husholdninger. Det har været til nytte at inddrage kommunernes erhvervsafdelinger i opsporing af potentielle virksomheder, der kunne være interesserede i at oparbejde de sorterede materialer.

Som opfølgning på kortlægningen af status og muligheder for fremtidig afsætning til oparbejdning blev der afholdt workshops – én for træ og én for plast. Til disse workshops blev – udover de tidligere nævnte, inddraget ekspertise fra forskellige udviklings- og innovationsfora.

Ved opstartsmødet blev fokus for projektet fastlagt. Det blev besluttet at fokusere på plast og træ fraktionerne. Og for at opnå resultater, der umiddelbart er brugbare, blev det ligeledes besluttet at fokusere på konkrete dialoger mellem indsamler og aftager og undgå gentagelse af allerede opnået viden på området.

Ved milepæle i projektforløbet blev der afholdt møder i projektteamet. Projektteamet blev guidet af den detaljerede tidsplan. 

Projektet bestod af tre hovedaktiviteter:

 • En analyse af værdikæden for træ og plast – fsva. kæden når fraktionen falder som affald til varen/produktet sælges på markedet.
 • Kortlægning af relevante aftagervirksomheder, herunder etablering af forslag til metoder til identifikation af aftagervirksomheder. 
 • Vurdering af bæredygtige muligheder for oparbejdning til produkter, der vil kunne indgå på markedet. 

Projektet blev inddelt i fire arbejdspakker:

1. Projektledelse og formidling, der havde til formål at sikre gennemførelse og formidling af projektets resultater. Aktiviteterne omfattede udover projektstyring, økonomistyring og rapportering, afholdelse af projektmøder, hvor mulighederne for deltagelse i et eventuelt efterfølgende demonstrationsprojekt blev drøftet. Desuden blev der gennemført to workshops med innovationspaneler, bestående at centrale aktører i hele værdikæden.

2. Værdikædeanalyse af affaldsstrømmene for træ og plast fra husholdninger. Denne arbejdspakke omfattede en udredning af kvalitet/kvantiteten af fraktioner og nuværende afsætningsmønstre. Aktiviteterne omfattede identifikation af materialefraktionernes mængder, kvalitet og forventet fremtidigt potentiale for hhv. Vestforbrænding, Reno Djurs og Randers Kommune. Fraktionernes nuværende afsætningsmønstre blev afdækket og mulighederne for en højere genanvendelsesprocent blev drøftet og undersøgt.

3. Virksomheder. Denne arbejdspakke omfattede en systematisering af kortlægning af relevante virksomheder/ klynger/ iværksættere og deres interesse i – og muligheder for - at aftage sorteret affaldsplast og -træ fra husholdninger. Et forslag til metode til at finde disse virksomheder er anbefalet. Der er således identificeret virksomheder - fortrinsvist i partnernes opland - der har potentiale for at aftage træ eller plastfraktioner og deres kvalitetskrav til fraktionen. Metoden til identifikation af relevante oparbejdningsvirksomheder er til rådighed for andre.

4. Bæredygtige muligheder for oparbejdning af produkter til markedet. Aktiviteterne omfattede en tidlig analyse af muligheder for at anvende nye teknologi til nye typer oparbejdning. Identifikation af nye forretningsmuligheder og metoder til at oparbejde træ og plast lokalt/ nationalt samt afdækning af muligheden for at anvende XL Waters teknologi og Thortrans metode til at oparbejde sorteret plast og trykimprægneret træ fra husholdninger. 

Projektets gode råd til andre

 • At kommunernes erhvervsafdeling har god indsigt i hvilke virksomheder i lokalområdet, der bruger en given ressource i produktionen.
 • At andre erhvervsfremme-aktører, som innovationsnetværk, er gode til at facilitere kontakt til mulige aftager virksomheder.
 • At der generelt er interesse fra erhvervslivet i at genanvende.

Næste skridt

En konsortiekreds arbejder frem mod en beskrivelse af demonstrationsprojekt inden ansøgningsfristen for Kommunepuljen ultimo 2016. I nærværende forprojekt er der identificeret ca. 10 virksomheder, der er interesseret i at deltage i et demonstrationsprojekt.

En anden afledt aktivitet er et samarbejde med Cowi om en udsortering af fraktionen rent træ/ indendørs træ. Dette indgår i en rammeaftale Cowi har med Miljøstyrelsen. Udsorteringen vil finde sted i september/ oktober i samarbejde med Randers Kommune, I/S Vestforbrænding og biomasse industrien.

Kontaktperson

Morten Strandlod, Vestforbrænding

Fakta om projektet

Hovedansøger: Vestforbrænding
Medansøgere: Reno Djurs og Randers Kommune
Tilskud: 475.000 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.