Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation (2013)

Offentliggjort 26-08-2015

Der er udført livscyklusvurderinger samt budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Scenarierne inddrager synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg. Genanvendelsen kan øges væsentligt uden højere økonomiske omkostninger under de givne forudsætninger, og der opnås besparelser i drivhusgasemissionen.

Rapport sammenligner miljø og økonomi i dagrenovation

- 13 scenarier for affaldssortering og indsamling af dagrenovation er analyseret.

Rapport fra Miljøstyrelsen sammenligner økonomi og miljø i 13 scenarier for affaldssortering og indsamling af dagrenovation hos husholdningerne.

Hvor meget koster affaldssystemer med øget sortering og genanvendelse – og hvad er fordelagtigt i forhold til både miljø og økonomi? Hvordan fungerer 14 dages afhentning i forhold til ugentlig afhentning?

Det er nogle af de spørgsmål, der belyses i rapporten "Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovationen" fra Miljøstyrelsen.

Rapporten undersøger miljøforhold og økonomi i forskellige systemer til indsamling og behandling af dagrenovation hos husholdningerne. Den sammenligner i alt 13 scenarier og viser blandt andet, at vi godt kan genanvende mere, uden at affaldsbehandlingen samlet set bliver dyrere. I 10 af de 13 scenarier kildesorteres organisk dagrenovation til anvendelse i biogasanlæg.

Indsamling er det dyreste dyreste led
Rapporten viser, at der er mange måder at indsamle affaldet på. Indsamlingen er den dyreste del af affaldshåndteringen, når det gælder dagrenovation. Derfor skal det tilrettelægges intelligent – for eksempel er det ikke nødvendigt at indsamle restaffaldet så ofte, når der sorteres i andre fraktioner.

Rapporten bygger i høj grad på eksisterende kommunale erfaringer, og der har siddet ti kommuner og flere brancheorganisationer med i en følgegruppe til projektet.

Kontakt: 

Morten Carlsbæk, email: Obfuscated Email , tlf.: 72 54 41 03
eller Robert Heidemann, email: Obfuscated Email , tlf.: 72 54 41 32