Mobil affaldsløsning i Aarhus Midtby (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Formålet med projektet er at øge indsamlingen af udvalgte genanvendelige affaldsfraktioner. Målet med projektet er at designe en hensigtsmæssig mobil affaldsløsning til områder i Aarhus Midtby hvor etablering af nedgravede containeranlæg er særligt vanskeligt. Den mobile affaldsløsning er navngivet Genbrugsvognen.

Affaldsløsningen vil være bemandet med henblik på vejledning af borgere i affaldssortering og brug af kommunens øvrige affaldsløsninger.

Resultater

Opsummering af projektets primære leverancer:

 • Konceptudviklingsworkshop gennemført
 • Beslutninger om fraktioner som baggrund for sorteringsvejledning taget og affaldsfaglig sorteringsvejledning udarbejdet
 • Holdepladser udvalgt og aftaler om tilladelser indgået med relevante aktører
 • Design af Genbrugsvogn gennemført
 • Genbrugsvognen bygget og godkendt i syn
 • Brugerinddragelsesworkshop gennemført
 • Designguide udarbejdet
 • Kommunikationsmateriale til borgere udarbejdet: Sorteringsvejledning til borgere, informationsbrev og batteribokse til udsendelse til borgere samt postkort til uddeling ved Genbrugsvognen.
 • Materiale til borgere udsendt til borgere i Latinerkvarteret
 • Hjemmesidemodulbaseret SMS løsning til påmindelser etableret
 • Hjemmeside etableret
 • Klargøring af Genbrugsvognen gennemført
 • Ansættelse og introduktion af medarbejdere til betjening af Genbrugsvognen gennemført
 • Logistik afklaret, herunder opstilling, nedtagning, tømning af containere, vejning og registrering af affaldsmængder, formidling af indsamlede mængder via hjemmesidemodul
 • Ekstern formidling gennemført. Orientering og dialog om projektet gennemført i netværkssammenhænge, herunder:
  • 13. marts 2015: Regionssamarbejdsmøde. Favrskov Forsyning, Hammel.
  • 21. august 2015: Oplæg til personaledag for Kundeområde Privat, Renosyd. Godsbanen, Aarhus.
  • 4. september 2015: Regionssamarbejdsmøde. AffaldVarme, Aarhus
  • 5. november 2015: Affaldsnetværk, Tankegang. AffaldVarme, Aarhus.
 • Åbningsevent gennemført 22. februar 2016
 • Pilotdrift fra 22. februar fortsætter til ultimo 2016
 • Brugerworkshop afholdt efter opstart

Aktiviteter gennemført i projektet

Da Genbrugsvognen er første projekt i affaldsplanen er Genbrugsvognen rolle som spydspidsprojekt giver anledning til afklaring af en række strategiske forhold, herunder særligt vedr. valg omkring fraktioner og kommunikation. Der har været overvejelser om hvorvidt glas, plast og metal skal indsamles som en samlet fraktion eller særskilte fraktioner. Kommunikationsmæssigt er lanceringen af Genbrugsvognen anledning til at afprøve sorteringsvejledningen inden den bruges til implementering af øget sortering i resten af midtbyen og kommunen i øvrigt.

Konceptudviklingsforløb, design og konstruktion af mobil sorteringsgård

Udviklingsprocessen blev opdelt i en konceptudviklingsfase og en efterfølgende design og konstruktionsfase. Til konceptudviklingsfasen inviterede projektet en gruppe udvalgte kreative personer med affalds /bæredygtigheds faglighed og/eller design faglighed til en konceptudviklingsworkshop. Workshoppens resultat var 4 indledende indspark til bærende elementer i et samlet koncept. For afrapportering fra konceptudviklingsworkshop, se bilag 1.

Efter denne workshop blev en af workshopdeltagerne udvalgt til et samarbejde om designudvikling og efterfølgende konstruktion af den mobile sorteringsgård.

Konceptudviklingen foregik i tæt samarbejde mellem designeren, beholderværkstedets leder og styregruppen hvor også driftsenheden er repræsenteret med funktionslederen for driftsområdet.

Den indledende inspiration til projektet var et koncept set i Oslo på en studietur. Oslo modellen er en ophalercontainer med separate rum til de forskellige fraktioner. Det blev under konceptudviklingsworkshoppen klart, at dette koncept ville blive for voldsomt til Latinerkvarteret i Aarhus. Et bærende element blev derfor et mobilt koncept der kan stilles op på mindre pladser, som kan monteres med kendt container materiel og en løsning som visuelt kan passe ind i Latinerkvarteret hvorfor løsningen størrelsesmæssigt er begrænset til en ’salgsvogn’, som kendes fra markeder.

Konceptet blev afstemt med styregruppen og konceptmæssigt godkendt.

Byggeprocessen er gennemført i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Aarhus Tech. Det har været et bevidst valg at benytte skolepraktikanter med henblik på fortsat at dyrke det gode samarbejde med en af byens store uddannelsesinstitutioner som kan benytte casen i undervisningsøjemed. Dette styrker uddannelsesmiljøet i byen og de studerende bliver således inddraget i tiltag med henblik på en bæredygtig by med fokus på ’liveability’. En ulempe er, at såfremt de studerende lykkes med at få virksomhedspraktik, så er der ingen skolepraktikanter.

Projektet har været ”ramt” af dette, hvilket har medført forsinkelse i bygningen af den mobile sorteringsgård. For visning af byggeprocessen, se bilag 2.

Valg af fraktioner

Projektet omfatter de affaldstyper, en husstand har tit og ofte, men ikke hver dag. Projektet omfatter heller ikke storskrald. Det blev på denne baggrund valgt at afgrænse projektet til fraktionerne glas, plast, metal, pap, papir, batterier, småt elektronik og lyskilder.

Da projektet er det første projekt i affaldsplanen med henblik på indsamling af mere genanvendeligt affald fra husstande har projektet forudsat beslutninger særligt vedr.

fraktionerne glas, metal og plast. Dialogen har fokuseret på, hvilke typer i plast og metal fraktionen som løsningen skulle omfatte og hvorvidt glas, plast og metal skulle indsamles samlet eller i særskilte fraktioner. Det blev besluttet at indsamle glas som en selvstændig fraktion og plast og metal som en samlet fraktion ved Genbrugsvognen.

Et bærende princip i valg vedr. sorteringsvejledningen er, at det indsamlede affald med stor sikkerhed reelt vil blive genanvendt hvilket gav behov for mere dybdegående undersøgelser af særligt plast området.

Der er udarbejdet en affalds-faglig sorteringsvejledning med begrundelse for ’ja tak’ og ’nej tak’ ved de enkelte fraktioner og en borgerrettet sorteringsvejledning (bilag 3 og 4).

Kvalificering af mobilitetskonceptet ved borgerinddragelse

For at kvalificere mobilitetskonceptet, herunder placering af den mobile sorteringsgård, tidspunkter for opstilling, indsamling i lejlighederne og måder for kommunikation og dialog medborgerne blev der afholdt en brugerworkshop.

En mulighed for brugerinddragelse er at gå igennem de såkaldte ’fællesråd’ som er institutionaliserede borgergrupper. På daværende tidspunkt var der imidlertid ikke et fællesråd for Latinerkvarteret. Det blev derfor valgt at bede et bæredygtighedsbureau med store kontaktflader ind i lokalmiljøet om at sammensætte en borgergruppe. Der blev udarbejdet korte etnografiske portrætter af medlemmerne hvor det bl.a. fremgår hvilke primære udfordringer de oplever i forhold til øget genanvendelse og med visning af borgernes konkrete affaldssetup i egen bolig.

Workshoppen dannede grundlag for at mobilitetsdimensionen blev fortolket sådan, at Genbrugsvognen ikke bør holde mere end 3 steder af hensyn til at borgerne skal kunne finde ud af hvor den er.

På denne baggrund er projektet ændret fra at have 3 genbrugsvogne til udelukkende at have 1.

På workshoppen blev deltagernes trafikmønster i lokalområdet afdækket med henblik på at kvalificere opstillingsstederne og tidspunkter for opstilling. Dette blev gjort med indtegning af egen trafik i området i de sidste dage som så kunne lægges oven på hinanden hvormed der fremkom en visning af workshopdeltagernes trafik i området. For afrapportering fra borgergruppens workshop se bilag 5.

Der er efterfølgende etableret et fællesråd i Latinerkvarteret, som vil kunne anvendes til dialog og sparring med borgere i området fremadrettet.

Dialogen med borgergruppen viste, at der er positive holdninger til yderligere affaldssortering og flere var positive overfor yderligere sortering end der er lagt op til i affaldsplanperioden.

Kommunikationsmateriale – dialog med borgergruppe via Facebook

Der er udarbejdet en borgerrettet sorteringsvejledning på baggrund af den affaldsfaglige sorteringsvejledning samt et infobrev til borgerne. Det blev valgt at benytte fotos af affaldsfraktionerne frem for piktogrammer. Det blev overvejet at afholde endnu en brugerworkshop med henblik på kvalificering af sorteringsvejledningen. Af hensyn til bl.a.

tidsperspektivet blev det valgt at sende udkast til sorteringsvejledning ud til brugergruppen via Facebook.

Erfaringen er, at brugerne generelt forholdt sig konkret til det udsendte og gav feedback. En ulempe ved denne kommenteringsform er, at det ikke giver rum til den form for dialog og videreudvikling som et fysisk møde kan give. Ved udsendelse via Facebook må facilitatoren være opmærksom på at bruge en stil, som passer til dette medie, som adskiller sig fra f.eks. e-mail, herunder tone og at man kan tagge personer i opslaget, projektet ønsker, skal forholde sig til at opslag.

SMS/email reminder service om holdetidspunkt

Med henblik på at gøre det lettere for borgerne at huske hvornår Genbrugsvognen holder i nærheden af deres normale trafikmønster er der etableret en SMS og email tjeneste, hvor borgerne kan tilmelde sig at få reminder på sms eller e-mail. Der er til/fra meldingsmodul på projektets hjemmeside. Mulighed for sms tjeneste nævnes i informationsbrevet, der udsendes til borgerne i området.

Ansættelse af medarbejdere til betjening af Genbrugsvogn

Da et af formålene med Genbrugsvognen er formidling om affaldssortering og brug af kommunens tilbud bliver Genbrugsvognen bemandet med kommunikationsmedarbejdere.

Fokus har været på formidlingskompetencen.

Det er derfor valgt at ansætte 4 studerende som har fokus på kommunikations- og projektudfordringer med særlig viden og interesse for bæredygtighedsområdet.

Valget af studentermedhjælpere understøtter signalværdien af, at projektet særligt skal i dialog med de unge, som udgør en stor del af kommunens indbyggere og forventes at kunne være ’first movers’ vedr. øget affaldssortering. Projektet forventer, at de studerende kan bidrage med en positiv energi og gode netværkskompetencer til at give budskabet om øget sortering rodfæste i Latinerkvarteret.

Etablering af logistikspor samt tilladelser til opstilling

Det er planlagt og aftalt, hvordan Genbrugsvognen stilles op, tages ned, køres ”hjem”, containere tømmes, affald vejes og registreres. Affaldet vejes, så indsamlede mængder kan opgøres.

Der har også været en opgave i dialog med lokale interessenter i relation til placering af opstillingssteder samt efterfølgende godkendelser. Naboer til opstillingsstederne er besøgt med henblik på dialog. Flyer til uddeling, se bilag 6.

Kommunikation med borgere

Der er udsendt borgerbrev til beboere i Latinerkvarteret (bilag 7) med sorteringsvejledning (bilag 4) og batteriboks (bilag 8).

Disse materialer er også til udlevering ved Genbrugsvognen. Dertil er der lavet postkort der informerer om kommunens øvrige affalds tilbud, som kan uddeles (bilag 9a og 9b).

Informationsmaterialet følger den udarbejdede designguide (bilag 10).

Åbningsevent

Genbrugsvognen er åbnet med deltagelse af formand for Teknisk Udvalg Camilla Fabricius. For billeder se bilag 11.

Pilotdrift med Genbrugsvognen

Genbrugsvognen har været i pilotdrift fra 22. februar. Forsøgsdrift fortsætter til ultimo 2016. Det indsamlede affald vejes løbende og formidles via projektets hjemmeside og på skilte ved Genbrugsvognen så borgerne løbende kan følge med i indsamlede mængder. 

Projektets gode råd til andre

Design og bruger workshops:

 • Konceptudviklingsworkshop med inviterede design professionelle med lokalkendskab kan fungere som kick-start af et designprojekt og samtidig skabe lokale fortalere. Kan anbefales såfremt der ønskes en designproces hvor det er vanskeligt at lave en fuldt dækkende afdækning af rammevilkårene.
 • Brugerinddragelses workshop kan engagere lokalmiljøets borgere.

Opstillingssteder til nye koncepter:

 • Tilladelser til opstilling af nye koncepter i fortættede by miljøer kan være en udfordring da pladsen – i sagens natur – i forvejen anvendes intensivt både formelt (tilladelser) og uformelt (f.eks. mere eller mindre autoriseret cykelparkering). At man formelt har tilladelse medfører ikke, at der reelt praktisk er uproblematisk adgang. Her må tilladelser suppleres med skilte og oprydning inden opstilling.
 • Et opstillingssted er ved et supermarked i Latinerkvarteret. Supermarkedet var meget interesseret i samarbejde og så mulighed for samarbejde om affald (miljø profil), øget tilknytning til Latinerkvarteret (branding og at tiltaget kan genere trafik som kan give kunder) og dialog med kommunen om andre forhold (udfordring med cykelparkering foran supermarkedet). Dialog med private kommercielle aktører kan dertil give anledning til positiv dialog om det samlede affaldskoncept, herunder renholdelse af gaderne.

Borgernes holdninger:

 • Borgerne er generelt positive overfor øget genanvendelse
 • Borgerne giver udtryk for, at en mobil henteordning forventes at kunne give udfordringer. Nogle borgere giver udtryk for, at de vil foretrække en stationær henteordning. Projektet har vist, at en mobil ordning kan indsamle en vis mængde genanvendeligt affald.
 • Leverandører:
 • Samarbejde med uddannelsesinstitution til konstruktion af løsningen ved brug af skolepraktikanter. En fordel er, at gennemarbejdede løsninger med en ekstra detaljer ikke har væsentlige meromkostninger. En ulempe (for projektet) er, at skolepraktikanterne kan få klassisk virksomhedspraktik og der dermed ikke kan bygges som forventet hvilket vanskeliggør leverandørstyringen.

Projektet vurderer, at Genbrugsvognen:

 • Kan anvendes som en indsamlingsordning i områder hvor andre indsamlingstilbud fast eller midlertidigt er vanskelige at etablere. Eksempelvis permanent i stærkt koncentrerede bymidter eller som et midlertidigt tilbud i forbindelse med omfattende byudviklingsprocesser.
 • Er dyrere i drift vurderet på omkostning pr indsamlet mængde. Dette skyldes at den opstilles og nedtages hver dag. Dertil kommer omkostninger såfremt den ønskes bemandet.
 • Har vist sig at have potentiale til at integrere dialog med brugerne om affaldssortering. Brugerne forstår intuitivt, at her kan man tale om affald. Genbrugsvognen kan således anvendes som en positiv platform for dialog med borgerne om affaldsordninger når den er opstillet bemandet i drift eller som platform for dialog i forbindelse med til events. Dertil en konstruktiv platform hvorfra der kan laves kvalitativ dataindsamling om brugernes vurdering af f.eks. fraktionsvalg.

Næste skridt

Projektet er påbegyndt pilotdrift d. 22. februar 2016. Genbrugsvognen fungerer således som affaldstilbud til borgerne i Latinerkvarteret. I denne fase vil fokus være på monitorering af indsamlede mængder og borgernes oplevelse af projektet. Indsamlede mængder formidles løbende via projektets hjemmeside.

Der vil i efteråret 2016 være en intern evaluering af projektet i Aarhus Kommune med henblik på beslutning om initiativets fremtid.

Kontaktperson

Kontaktperson: Gitte Tholstrup, AffaldVarme Aarhus

Fakta om projektet

Ansøger: AffaldVarme Aarhus
Tilskud: 600.000 kr.

Billeder fra projektet

undefined

undefined

undefined

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.