Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent kildesorteret bioaffald (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Kildesortering og genanvendelse af bioaffald uden omfattende forbehandling er muligvis den eneste økonomisk mulige indsamlingsordning, hvis Samsø Kommune (og andre ikke landfaste kommuner) skal indfri målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Med projektet vil Samsø Kommune via nudging og borgerinddragelse sikre, at kildesorteret bioaffald fra husholdninger indsamles uden urenheder, så affaldet kan forgasses uden omfattende forbehandling, og at den afgassede biomasse efterfølgende kan udspredes på øens landbrugsjord uden restriktioner.

Biogasproduktion vil samtidig støtte kommunens strategi om 100 % fossilfri energiforbrug til offentlig transport samt fastholde og udnytte flest mulige ressourcer fra affaldet på øen med færrest mulige miljøpåvirkninger og udgifter til håndtering af affald.

Med projektet er desuden opgjort en gennemsnitlig bioaffalds-mængde/ husstand/ uge.

Resultater

Projektets resultater beskrives i projektrapporten med tilhørende bilag, herunder en sorterings-vejledning med tips og tricks til sortering af bioaffald og et afrundende spørgeskema, udsendt til forsøgsdeltagerne efter afslutning af sorteringsperioden.

Aktiviteter gennemført i projektet

To forsøgsområder blev udpeget på baggrund af deres størrelse og nærhed til Affaldscenter Harpesdal. Det ene område, ”Brundby”, blev nudged, mens det andet område, ”Kolby Kåsen”, blev informeret med standardinformationsmateriale.

Alle borgere i de to områder blev inviteret til at tilmelde sig den tre måneder lange sorteringsperiode. Projektet fik 36 tilmeldte i Brundby (heraf 9 fritidshuse) og 39 tilmeldte i Kolby Kås (heraf 6 fritidshuse). Der blev holdt et opstartsmøde i hver af de to landsbyer, ligesom information blev sendt ud via mail samt på print i forbindelse med udlevering af affaldsbeholdere og papirsposer.

Sorteringsperioden forløb fra 1. august til 22. oktober 2015. Deltagerne blev informeret til at sortere deres bioaffald så rent som muligt.

Bioaffaldet blev indsamlet ugentligt på to særskilte ture i de to forsøgsområder. Skraldemændene noterede afvigelser ved adressen som fx en tom beholder eller andet affald end de udleverede papirposer. På affalds-centeret blev den samlede mængde bioaffald, udsorteret på en uge i et forsøgsområde, først vejet og bagefter tjekket for fejlsorteringer. Alle papirposer blev åbnet og kontrolleret enkeltvis for eventuelle fejlsorteringer. Resultaterne giver et fyldestgørende billede af, hvad det kan forventes at modtage fra 75 frivilligt sorterende husstande.

De registrerede vejedata er benyttet til at fastsætte en enhedsmængde pr. husstand pr. uge.

Det sorterede bioaffald blev i forsøgsperioden fragtet til biogasanlægget BioVækst ved Holbæk, dels for at undgå håndteringsproblemer med bioaffaldet på affaldscenteret, dels for at højne deltagernes motivation til at sortere. I fremtiden er forventes det, at bioaffald fra Samsøs husstande vil tilgå et samsk biogasanlæg mhp. produktion af biogas til den gasdrevne færge, der sejler på jyllandsruten.

Nudging blev foretaget i forsøgsområde ”Brundby”. Det bestod af opmuntrende sms’er til alle Brundby-deltagerne gennem hele sorteringsperioden (fire gange i alt) samt et besøg på hver adresse. Besøget var en venlig interesse i, hvordan det gik med sorteringen, og om der var spørgsmål eller uklarheder. Både ved besøget og på sms og e-mail blev enkelte misfortolkninger af sorteringsvejledningen samt tips fra deltagerne videreformidlet. Formålene med nudging var at forøge deltagernes motivation for at sortere, reduktion i antal fejlsorteringer ved at afklare evt. usikkerheder og skabelse af et sammenhold og medejerskab omkring sorteringen i Brundby i forsøgsperioden og på længere sigt.

Umiddelbart efter sorteringsperioden fik alle deltagere i de to forsøgsområder tilsendt et spørgeskema. Formålet var at indsamle yderligere information om de tendenser, der kunne udledes af kvaliteten af det kontrollerede bioaffald.

Projektet er blevet formidlet i en avisartikel, oplæg på Samsø Bæredygtig Festival og breve til samtlige husstande i de to forsøgsområder. På nationalt plan har projektet været omtalt på netværksmøder og i dialog med andre lignende projekter. Som afslutning vil projektets resultater blive præsenteret på workshops på Samsø samt til interesserede fagfolk på et netværksmøde.

Gode råd

En klar målsætning for indførelse af et system til udsortering af bioaffald ser ud til at resultere i et højt engagement fra de deltagende husstande. På Samsø har målsætningen været husstandenes bidrag til den biomasse, der skal benyttes til produktion af biogas, der skal indgå som en del af jyllandsfærgens brændstof.

Frivillig deltagelse i en kildesorteringsordning ser ud til at give bioaffaldet en høj renhedsgrad og stor udsorterings-grad af bioaffald. Dette kan fremmes via en kombination af det valgte opsamlingsudstyr, gode vejledninger, indsamlingsfrekvens og nudging-tiltag. Den indsamlede mængde synes påvirkelig af nudging, mens nudgings effekt på renhedsgraden er mere tvivlsom. Den korte forsøgsperiode giver ikke grundlag for at bedømme det sidste resultat.

Projektets indledende research viste, at erfaringer fra eksisterende behandlingssystemer til bioaffald er, at indendørs-opsamlingsposer, fremstillet af papir er nemmere at håndtere i et biogasanlæg end andre typer, selv majsposer. Majsposerne har en tendens til at blive ”flydende” dvs. blive elastikagtige, så de bliver svære at transportere med anlæggets snegletransportører.
Der er udarbejdet en specificeret sorteringsvejledning med tilhørende liste over tips og tricks til at sortere bioaffaldet.

Det er væsentligt at gøre sig bekendt med de modtager-krav, som et givet behandlingsanlæg vil stille til kvaliteten, dvs. renheden af det indsamlede bioaffald. Skal det være 100 % rent, eller kan der accepteres nogle ganske få procents urenhed, og i givet fald hvilken type urenheder må det da være. Renhedsgraden kan være afgørende for, hvordan et biogasanlæg skal bestykkes ift. forsortering. Urenhederne kan fysisk set være så små (små plaststykker, elastikker, tape o. lign.), at de teknisk set ikke kan frasorteres.

Fremtidige perspektiver

Når Samsø Kommune har fundet den endelige forretnings-model for etablering og drift af et biogasanlæg, hvor den væsentligste bestanddel af biomassen vil udgøres af landbrugsaffald af forskellig art, vil renovationsvæsenet beslutte, hvordan husholdningerne på bedste vis kan bidrage med bioaffald til anlæggets drift.

Her vil projektets resultater i form af opgørelse af bioaffaldsmængde pr. husstand, omfanget af nudging til sikring af en renhedsgrad og overvejelser om en trinvis system-implementering (sommerhusområder inddrages eventuelt først i en fase 2) blive væsentlige parametre ved udformning af indsamlingssystemet.

Kontaktpersoner

Claus Dahl Thomsen, Samsø Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Samsø Kommune

Tilskud: 343.318,10 kr.

Billeder fra projektet

undefined

Informationsmateriale til borgerne.

undefined

Bioaffald i papirsposer.

undefined

Bioaffaldet blev gennemgået for at kontrollere renheden.

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.