Nulskrald boligforening (2014-2015)

Offentliggjort 26-08-2015undefined

Formål

I Projekt Nulskrald vil Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning inddrage beboerne i en boligforening med fælles affaldsindsamling til at sikre øget affaldssortering.

I projektet vil vi bede beboerne om at prøve at lave så lidt affald som muligt. Projektet skal vise, at det er muligt at bruge ”Nulskrald-konceptet” til at få lejerne i en almen boligforening til at fokusere på affaldsminimering, -sortering og -genanvendelse.

Konceptet har en innovativ tilgang, der gør lejerne til aktive deltagere i affaldsindsamlingen og lader dem beskrive deres behov og ønsker. Denne tilgang vil forøge vores viden om brugernes affaldsværdier og vil give os et grundlag for at tilpasse de kommunale affaldsordninger til brugernes behov.

Resultatet kan, foruden at fungere som inspiration for lejere og udlejere i Sønderborg Kommune, også vise sorteringsmuligheder/løsninger tilpasset boligforeninger med fælles affaldsløsninger.

Resultater

Projektet har vist, at det kan lade sig gøre at udsortere anseelige mængder genbrugsmaterialer ved at flytte løsningen så tæt på borgerne som muligt, samt ved at informere og engagere brugerne i affaldssorteringen.

Vi etablerede en facebook-side til vidensdeling og lavede en minisorteringsguideforud for forsøget. Projektet er afrapporteret i rapporten Nulskrald Mindre affald – Mere liv.

Indsamlede mængder

I de 7 uger op til forsøget var genanvendelsesprocenten i området på 24 % mens den i forsøgsperioden var på 33 %. I beregningen er affaldet fra storskraldsrummet vurderet som brændbart, uagtet at det kan være blevet sorteret til genanvendelse på kommunens genbrugspladser.

I projektperioden faldt mængden af restaffald med 740 kg. De indvejede mængder var 4070 kg i de fem uger op til forsøget og var 3330 kg i de 5 uger forsøget varede. Samtigdig steg mængden af affald til genanvendelse fra 1400 kg til 2436 kg.
Herudover indsamlede vi 308 kg tøj og sko, som ikke indgår i genanvendelsesandelen.

Der blev indsamlet 541 kg mad- og organisk affald. Der indsamles ikke organisk affald i Sønderborg til biogasproduktion, så resultatet i Morbærhegnet har vist et potentiale på ca. 13 % af dagrenovationsmængden ved indsamling af organisk affald fra etageboliger i fremtiden.

Deltagernes evaluering af projektet

Beboerne i Morbærhegnet har givet overvejende positive tilbagemeldinger, da projektet skulle evalueres. Til spørgsmålet om, hvorvidt arrangørerne har lyttet til deltagernes behov, har mere end 90 % svaret ”ja” og resten ”ved ikke”, der var heldigvis ingen af svargiverne, der mente, at de ikke var blevet hørt.

Til spørgsmålet om, hvorvidt deres fremtid vil være påvirket af forsøget, er det kun ca. 9 %, som svarer, at de ikke vil være påvirket af det fremover.

Deltagerne har været overvejende positive over projektet og deres interesse i korrekt sortering er blevet forstærket.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet startede med at arrangørerne fra Sønderborg Forsyning (SbF) og Sønderborg Kommune (SK) kontaktede boligforeningen B42s administration og spurgte om de ville deltage i projektet med den pågældende boligforening.
Projektområdet Morbærhegnet blev valgt på baggrund af områdets brede målgruppe, flere lejlighedsstørrelser og fordi det ligger afgrænset fra andre etageboligområder.

Involvering

Igennem hele projektets forløb har vi forsøgt at involvere beboerne mest muligt. Men beboerne valgte ikke om de ville deltage, men det var 100 % frivilligt, hvor meget hver enkelt beboer havde lyst til at deltage.

Der blev gennemført intromøde med kaffe og kage to uger før projektstart. Ved projektstart afholdt vi et kickstartsmøde med fællesspisning for at skabe opmærksomhed hos beboerne.

I projektperioden sendte vi ugentlige nyhedsbreve og informerede samtidig på facebooksiden. Samtidig afholdt vi forskellige konkurrencer for at skabe opmærksomhed og engagement for projektet.

Fysiske ændringer

Ved starten af den 5-ugers forsøgsperiode blev der opstillet affaldsbeholdere, så beboerne på stedet kunne sortere deres affald i fraktionerne Organisk affald, plast, metal, glas, papir, pap, mælke- og juicekartoner, tøj, restaffald, deponi, desuden fik alle udleveret en kasse til farligt affald.

For at give beboerne en chance for at påvirke hvilke fraktioner, vi skulle indsamle, opstillede vi en beholder markeret med et spørgsmålstegn. Her kunne beboerne aflevere fraktioner, som de ikke vidste, hvordan de skulle sortere.

I nyhedsbrevene blev indholdet af Spørgsmålstegn-beholderen gennemgået og beboerne blev vejledt i, hvordan de kunne bortskaffe de pågældende typer affald, ligesom vi ville opstille beholdere til nye fraktioner baseret på erfaringerne fra Spørgsmålstegn-beholderen.

Gennem feedback fra beboerne blev det klart, at der var et potentiale for endnu flere sorteringsmuligheder. Det drejede sig hovedsageligt om elektronik og træaffald. Vi opstillede derfor en beholder til elektronikaffald i uge 4, men valgte at træaffald skulle i storskraldrummet.

Desuden viste Spørgsmålstegn-beholderen, at beboerne specielt havde svært ved at håndtere emballager af blandingsfraktioner, fx tobak- og chipsrør med metalbund, papsider og aluminiumsfolie sider.

Måling af forsøget

Vægten af restaffald og genbrugsfraktioner blev vejet både før og under forsøgsperioden. Derved var det muligt at se, hvor meget sorteringen havde rykket sig gennem forsøget.

Boligforeningen Morbærhegnet ligger forholdsvist isoleret, så der var en vis sikkerhed for, at det var beboernes eget affald, der blev hentet og vejet, og ikke forbipasserendes henkastede affald.

Bemærkninger

Der var planlagt en stor afsluttende fest, med spisning og indlæg, som afrunding på forløbet. Nedprioriteringen af det store afslutningsarrangement var begrundet i det relativt lave fremmøde ved de to første arrangementer, hvor mindre end en tredjedel af beboerne deltog.

Vi valgte derfor at komme finde et alternativ, der passede vores beboergruppe bedre end de store fælles arrangementer. Løsningen blev et morgenarrangement med et uformelt byttemarked, hvor interesserede kunne bytte ting gratis med hinanden, mens vi stod til rådighed og bød på en kop kaffe, morgenbrød og en snak om NULskrald eller affald i øvrigt.

Projektets gode råd til andre

Godt:

  • Skab dialog med borgerne. Opret et forum, hvor de kan stille spørgsmål og få svar.
  • Flyt sorteringen så tæt på borgerne som muligt.
  • Lyt til borgernes ønsker og efterkom deres behov.

Mindre godt:

  • Vær forberedt på, at man ikke når ud til alle. Man kan ændre indstillingen hos mange, men nogle er ikke til at få med på ideen.
  • Facebook kan virke som kommunikationsplatform, men kun til Facebook-segmentet og/eller til folk som aktivt deltager i projektet. 
  • Vi burde have haft flere tømninger, så alle fraktioner blev tømt på samme tidspunkter og med samme interval både før og under forsøget. Derved havde data over mængder været mere sammenlignelige. 

Kontaktperson

Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Sønderborg Kommune
Tilskud: 288.386 kr.

Billeder fra projektet

""

 

""

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.