Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboligområder (2014)

Offentliggjort 26-08-2015undefined

Formål

Formålet med projektet var at få beboere i etageboliger til at sortere mere genanvendeligt affald fra til genanvendelse og at øge renheden af de indsamlede mængder. Desuden var det et ønske at øge beboernes bevidsthed om og kendskab til de indsamlingsordninger for forskellige affaldsfraktioner, som Tønder Affald A/S stiller til rådighed samt at øge forståelse for det formålstjenlige ved at anvende disse ordninger.

Igennem tidligere affaldsanalyser er det vist potentiale for tiltag i etageboligerne.

Tønder Affald A/S ville derfor:

  • Udarbejde et idékatalog med forskellige tiltag til øget genanvendelse i etageboliger og mindre fejlsortering.
  • Afprøve en række af disse tiltag.

Det var vigtigt at beboerne var med i udviklingen af idékataloget og fik medejerskab over forsøget. Tiltagene fra idékataloget skulle kunne anvendes af andre kommuner.

Resultater

Forsøget har vist, at det er muligt at få beboere i etageboliger til at sortere mere genanvendeligt affald fra og øge renheden af den genanvendelige fraktion. Mængden af dagrenovation faldt, og mængden af genanvendelige materialer steg. Samtidig blev renheden vurderet som tilfredsstillende.

Det konkluderes, at den optimale affaldssorteringsløsning i den enkelte bebyggelse skal findes i tæt samarbejde med det aktuelle boligselskab, evt. ud fra en palet af løsningsmuligheder. Det er dog en forudsætning, at såvel boligselskab som forsyningsselskabet/kommunen har konstant fokus på den valgte løsning. Boligselskabet spiller en central rolle. Det er boligselskabet, der har kontakten til beboeren, eksempelvis ved både indflytning og fraflytning. Boligselskabet skal således bidrage aktivt og konstruktivt og påtage sig et ansvar for at få affaldssorteringssystemet til at fungere optimalt. Det er forsyningens rolle at stille materiel til rådighed og bidrage med sparring.

Aktiviteter gennemført i projektet

Tønder Affald gennemgik egnede etageboligbebyggelser til forsøget i Tønder Kommune og udvalgte to bebyggelser ejet af Tønder Boligselskab.

Boligselskabet og beboere var væsentlige deltagere i projektet, ikke mindst fordi det var vigtigt at få den rent praktiske vinkel med. Derfor nedsatte vi en følgegruppe, som bestod af beboerrepræsentanter, Tønder Boligselskab, Tønder Affald, Tønder Kommune (ejer af Tønder Affald) og Teknologisk Institut (rådgiver for Tønder Affald). Der afholdtes møder med følgegruppen igennem hele projektet.

Planlægning af forsøgene i bebyggelserne fokuserede primært på de fysiske placeringer af affaldsøerne, antal affaldsøer og indholdet af beholdere i affaldsøerne. Dertil kom skiltning, informationsmateriale og informationsmøder.

Forsøget blev lanceret 1. juni 2015, hvor affaldsøerne blev etableret, og sorteringsmateriel til lejlighederne efterfølgende blev udleveret. Nedfaldsskakte blev lukket, og alle beboere blev informeret omkring forsøget. Der kom desuden information om forsøget på Tønder Forsynings hjemmeside. I oktober 2015 lavede vi en affaldsanalyse, hvor affaldet fra de to forsøgsbebyggelser blev gennemgået.

Der var igennem hele forsøget - og fortsat efterfølgende - tæt dialog især mellem Tønder Boligselskab og Tønder Affald omkring praktiske ting og fremtidsplanerne for de to bebyggelser. Tønder Boligselskab er meget interesseret i, hvordan en bedre sortering kan tænkes ind i deres bebyggelser, og det drøftes fortsat, hvilke praktisk tiltag der i fremtiden kan gavne affaldshåndteringen.

Gode råd om affaldssortering i etageboliger

  • Inddrag boligforeningen, og gennemfør tiltagene sammen med dem.
  • Tænk over, hvordan sorteringen rent praktisk skal foregå for beboerne og boligforeningen, og hvordan renovatøren i praksis foretager tømning.
  • Hold korte infomøder i bebyggelsen.
  • Hold informationsmaterialet meget enkelt.
  • Den nemmeste løsning er den rigtige løsning.
  • Indret affaldsøen, så det giver mening.

Kontaktperson

Mathilde L. Mørch, Tønder Affald A/S

Fakta om projektet

Hovedansøger: Tønder Affald A/S

Medansøger: Tønder Kommune

Tilskud: 450.000 kr.

Billeder fra projektet

undefined

undefined

undefined

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.