Øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

I forbindelse med implementering af ny affaldsordning i Roskilde Kommune medio 2017, ønsker kommunen med dette projekt at opbygge erfaringer og viden om, hvordan der skabes øget indsamling og bedre affaldssortering i kollegieboliger.

Hidtidige erfaringer fra Roskilde Kommune viser, at sortering i kollegieboliger ofte er præget af overfyldte restbeholdere og fejlsorterede fraktioner. Dette skyldes til dels, at studerende bosat på kollegier typisk er unge mennesker, som netop er flyttet hjemmefra, og som kun er bosat på kollegiet under studietiden. Af den årsag tænkes der mere på studier og socialt samvær end på sortering af affald, hvilket betyder, at der er behov for andre løsninger og midler for at sikre en optimal genanvendelse.

Målet med projektet er, i samarbejde med kollegiernes beboere og boligselskaberne, at finde metoder og midler til involvering, indsamling og informationsaktiviteter, der motiverer til god affaldssortering, og som kan anvendes til planlægning og implementering af genanvendelsesordninger på andre kollegier i Roskilde.

Resultater

Projektets forløb og aktiviteter undervejs har medført en række erfaringer og indsamlet viden, som fremover kan bruges ved implementering af ny sorteringsordning i kollegieboliger.

Overordnet set har det primære omdrejningspunkt for projektets gennemførsel været en kommunikationsindsats rettet mod kollegiernes beboere. Projektet har således resulteret i en grundlæggende viden om metoder til involvering, indsamling og informationsaktiviteter ved øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier.

I opstarten af projektet, blev der i et samarbejde mellem repræsentanter fra Roskilde Kommune, kommunikationskonsulenter og beboere på de to kollegier, udarbejdet informationsmateriale, herunder sorteringsvejledninger, plakater med vejledninger til ophængning i køkkener og på fællesarealer, klistermærker til beholdere både til indendørs- og udendørssortering – alt sammen skrevet både på dansk og engelsk, og skrevet i et ungt, humoristisk og motiverende sprog inspireret af beboerne selv.

Sideløbende med de trykte informationsmaterialer, er kollegiernes interne Facebook-sider, blevet brugt som kommunikationskanal til at udbrede budskaber og information om sorteringen samt status for forsøget. Dette har resulteret i en viden om, at denne kommunikationskanal i særdeleshed er brugbar ift. at nå unge beboere på kollegier.

Undervejs i projektet, er beboere, viceværten fra Trekroner Kollegiet samt tilsynsførende fra Roskilde Kommune blevet interviewet. Dette har resulteret i en kort evalueringsfilm, bestående af interviews før, under og efter forsøget, hvor beboerne spørges ind til deres holdning til affaldssortering, ændrede vaner, motivering af unge mennesker etc., og hvor viceværten tilkendegiver sine oplevelser med affaldshåndtering- og sortering på kollegiet, samt tilkendegivelser fra kommunens tilsynsførende.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet blev igangsat ved udvælgelse af to kollegietyper, herunder det ene med fælleskøkkener (Trekroner Kollegiet) og det andet med individuelle køkkener (Kollegiet Spritfabrikken). Denne udvælgelse gjorde det muligt at undersøge, hvorvidt kollegietypen havde en effekt på graden af sortering, samt om der var forskel på hvilke virkemidler og kommunikative metoder, der fungerede bedst i de to kollegietyper. 

Første led i informationsindsatsen, som foregik før sorteringen blev skudt i gang, var et møde med kollegierådene på både Trekroner Kollegiet og Spritfabrikken, hvor rammerne og baggrunden for projektet blev fremlagt. Kollegierådene blev præsenteret for et forslag til kampagnemateriale (slogan, plakater, beholdermaterialer, sorteringsvejledninger mm.), og havde således mulighed for at komme med input inden materialet blev færdiggjort. Herefter blev kampagnen og kampagnematerialet præsenteret for hele Trekroner Kollegiet på den efterfølgende torsdagsbar, hvor alle beboere var inviteret. Målet med mødet var at kortlægge affaldssituationen på kollegiet, få input til det udarbejdede informationsmateriale, samt at skabe opmærksomhed omkring projektet og vigtigheden af affaldssortering.

Opsamlingsbeholdere til de nye fraktioner blev opstillet på de to kollegiers udendørsarealer, og samtidig blev der arbejdet på at skabe ensartede løsninger for indendørssortering. På Trekroner Kollegiets fælleskøkkener blev der udleveret og opstillet indendørsbeholdere til de enkelte fraktioner, og på Spritfabrikkens enkelt køkkener blev der, efter beboernes ønske, ikke udleveret indendørsbeholdere pga. pladsmangel i køkkenet og behov for individuelle løsninger. Beboerne var således interesserede i selv at udforme en sorteringsløsning, som passede netop til dem.

Fælles for begge kollegier, blev de udarbejdede informationsmaterialer ophængt, udleveret til beboerne og sat på beholderne både i køkkenerne og på beholderne på udendørsarealerne - alt sammen i et entydigt design og et ungt sprog, som gav kampagnen identitet og skabte synlighed for beboerne. Al kommunikation var på både dansk og engelsk, da begge kollegier har en del udvekslingsstuderende, som ikke er dansktalende. Hertil blev informationen oversat til arabisk og trigrinsk, da Roskilde Kommune undervejs blev gjort opmærksom på, at et antal flygtninge var blevet bosat på Trekroner Kollegiet. Parallelt med de trykte medier gav kollegierådene adgang til deres interne Facebook-sider, hvormed det var muligt at udbrede budskaber, information og fotos af sorteringen til alle kollegiernes beboere. Erfaringen fra informationskampagnen er, at især brug af sociale medier som kommunikationskanal til beboere på kollegier, bør prioriteres fremfor omdelte trykte informationsmaterialer. Hertil er det afgørende, at det er interne sociale medier, som i forvejen bliver brugt af beboerne.

Undervejs i projektet er der ydermere gennemført en række kommunikative aktiviteter, med det formål at øge beboernes forståelse og motivation for affaldssortering og genanvendelse, samt med det formål at hente erfaringer og viden fra beboerne til brug for kommunens fremtidige strategi for implementering af affaldssortering i kollegieboliger. Beboerne på Trekroner Kollegiet blev inviteret til at deltage i to konkurrencer undervejs, som dels havde til formål at motivere til sortering af affald og dels at aktivere dem til at udvikle konkrete sorteringsløsninger, som gjorde håndteringen af affaldet i hverdagen nemmere. Begge konkurrencer blev afgjort via point givet løbende undervejs af viceværten på baggrund af visuelle inspektioner. Den første konkurrence blev afholdt i starten af forløbet, mens den anden konkurrence blev afholdt i slutningen af forløbet. Erfaringen er, at konkurrencer har en god effekt ift. at skabe synlighed og fastholde beboernes engagement, og især er det væsentligt med en konkurrence i starten af den nye affaldsordning. Vinderne af den første konkurrence blev udnævnt af Gitte L. Simoni, næstformand for Klima- og Miljøudvalget, som overrakte præmien bestående af billetter til Roskilde Festival.

Efter ca. 5 uger med sortering, blev der afholdt syv interviews med beboere fra Trekroner Kollegiet, hvor der blev spurgt ind til deres erfaringer og holdninger til den nye affaldsordning. Interviewene blev filmet, og lagt på kollegiernes interne Facebook-sider. Herudover blev vinderne af billetter til Roskilde Festival besøgt på festivalen, hvor de blev interviewet omkring status på sorteringen i fælleskøkkenet, og generelt om hvordan kommunen fremover kan motivere unge mennesker til at sortere deres affald. 

Projektet blev afsluttet med et møde i Trekroner Kollegiets fredagsbar, hvor vinderne af den anden konkurrence blev udnævnt og hyldet af Jonas Paludan, formand for Klima- og Miljøudvalget, som overrakte præmien bestående af en gratis julefrokost. Ligeledes blev den aktivt deltagende vicevært hyldet for sin indsats, hvilket er af afgørende betydning.

Projektets gode råd til andre

  • Involver beboerne på kollegierne i udformningen af informationsmaterialer, sorteringsvejledninger, plakater, klistermærker til beholdere. Dette er med til at skabe ejerskab og indsigt, og det er ligeledes vigtigt, at der benyttes et ungt sprog.
  • Brug kollegiernes interne sociale medier til informationsmaterialer og status på sorteringen. Vær opmærksom på, at unge mennesker i høj grad ser og henter information fra sociale medier fremfor trykte udsendt af kommunen.
  • Hvis muligt, udlever indendørsmateriel til sortering i køkkenerne eller udlever information om hvordan løsninger for indendørssortering kan købes og indrettes.
  • Vejled og tilrettevis i samlede løsninger for alt affald i køkkenet – dvs skraldespanden ud af køkkenskabet, hvis der er plads.
  • Igangsæt konkurrencer i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning.

Næste skridt

Som opfølgning på projektet, er det planlagt, at afholde en workshop/konference, hvor kommuner i Danmark med et højt antal af kollegieboliger, inviteres til at høre om projektet.
Sorteringen fortsætter som hidtil på Trekroner Kollegiet og Spritfabrikken, med undtagelse af sortering af plast. Indtil den ny affaldsordning implementeres i resten af Roskilde Kommune, vil der ved hver semesterstart blive ”husstandsomdelt” brochurer til de to kollegier med information om sorteringen.

Kontaktperson

Anette Sejersen, Roskilde Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Roskilde Kommune
Medansøger: Boligselskabet Sjælland
Tilskud: 340.915 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.