Partnerskab for storskrald

Offentliggjort 16-12-2015

Formål:

Projektets formål har været at undersøge mulighe­derne for at øge genanvendelsen af storskrald ved at ændre samarbejdsmodellen mellem kommune og transportør i storskraldsordninger, samt hvor­dan man kan skabe incitament for at øge genan­vendelsen gennem mere samarbejde.

Baggrund:

I 2013 udgav regeringen ressourcestrategien "Danmark uden affald", som satte målet om 50 % genanvendelse af udvalgte fraktioner af det danske husholdningsaffald i 2022 . At realisere dette, kræver nye tanker og nye løsninger på tværs af hele affaldsbranchen.  KL har i deres rapport om offentligt/privat sam­arbejde fra 2016 konkluderet, at vi er nødt til at finde nye samar­bejdsformer, hvis vi skal skabe større og hurtigere omstilling i ressourcevaretagelsen.  Hvor de klassiske udbud og aftaler på affaldsom­rådet er kendetegnet ved, at vinderen af kontrakten findes ved laveste bud, samt at varen der leveres er uforandret over kontraktperioden, kalder ressourcebevidsthed på en ny form for samarbejds­model.

Denne rapport har set på, hvordan et paradigme for arbejdet med partneraftaler kan skabe en ny samarbejdsplatform, der giver grobund for løbende udvikling af genanvendelse i kontraktperioderne. Der er stadig genanvendelige materialer der går til forbrænding, og disse materialer skal vi arbejde på at flytte fra forbrænding til genanvendelse.  Vestforbrændingen vurderer, at der i den del af stor­skrald, som går til forbrænding indeholder et genanvendelsespotentiale på ca. 12.000 ton – hvil­ket svarer samlet til 3 procentpoint i gennemsnit for Vestforbrændings ejerkommuner ift. Ressourcestrategiens målsætning.

Metode:

Det har været vigtigt at komme med et bud på en dynamisk samarbejdsmodel for et partner­skab mellem en kommune og transportør, således at begge parter oplever en værdiforøgelse i forhold til håndteringen af storskraldsordningen, og som sikre en øget genanvendelse af bl.a. pap, metal, træ og plast. Incitamentsstruktur skal derfor koble økonomisk gevinst med øget genanvendelse.

Der har været afholdt tre workshops, hvor kommu­ner, transportører og driftsfolk har deltaget. De tre workshop var forbundet ved at første work­shop skulle identificere barrierer for genanvendel­se i storskrald. Disse barrierer blev så anvendt til at finde mulige løsninger til at øge genanvendelsen. I workshop 2 skulle indsigterne fra de to første workshops sættes i perspektiv i en træning med at arbejde med en partnerskabsmodel.

Ansøgning:

Ansøgere: Vestforbrænding og Ballerup Kommune
Hovedansøger: Vestforbrænding
Kontaktperson: Carsten Vest Rasmussen
Tilskud: 475.000 kr.

Projektet er i gang.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.