Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

Offentliggjort 26-08-2015

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering. Ressourceplanen har været i høring og er nu offentliggjort.

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18.

En målsætning i Ressourcestrategien er bl.a. at vi skal genanvende dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022.

Ressourceplanen har været i høring og er offentliggjort. Der er kommet 55 høringssvar til ressourceplanen.

Høringssvarene har givet anledning til ændringer og tilføjelser, som er beskrevet i et selvstændigt notat (link nederst i nyheden)  

Det er fx blevet tilføjet, at Miljøstyrelsen vil udarbejde forslag til ændring af affaldsbekendtgørelsen, så kommunerne permanent får mulighed for at tilbyde virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv at indsamle organisk affald. Derudover er det tilføjet, at det skal overvejes, om der skal etableres en egentlig hjemmel for kommunal deltagelse i private sorteringsanlæg, og at tilrettelæggelsen af evalueringen af ressourcestrategien vil blive drøftet med KL og også bliver foretaget med udgangspunkt i de kommunale affaldsplaner.

Miljøstyrelsen er nu i gang med at gennemføre de initiativer, der er beskrevet i ressourcestrategien og i ressourceplanen sammen med de aktuelle aktører.

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

Ressourceplan for affaldshåndtering tilgodeser – sammen med de kommunale affaldsplaner - affaldsdirektivets krav i artikel 28 om en affaldshåndteringsplan. Overordnet er målet, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Målene i direktiver om specifikke affaldsfraktioner forventes også opfyldt med planen.