SIFRE - Synergi i fynske ressourcestrategier (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Målet med SYFRE har været at afklare og sikre synergi mellem de fynske ressourcestrategier. Synergien skal være både indbyrdes og mellem ressource- og energistrategier. De mulige fordele ved at de fynske kommuners ressource strategier for visse dele er fælles, skal klarlægges. Derudover skal synergierne mellem affalds- og energi sektorerne på to væsentlige områder, nemlig bio-affald til biogas samt restaffald, som gøres lagerbart og kan bruges til spidslast fjernvarme om vinteren for bl.a. herigennem at effektivisere brugen af varmepumper og anden vedvarende energi til fjernvarme, belyses.

Projektet er et stærkt fælles fynsk projekt med deltagelse af:

 • alle fynske kommuner/affaldsselskaber
 • de fjernvarmeselskaber, der har affaldsforbrænding
 • forsyningsselskab/biogas producent for naturgas og opgraderet biogas
 • Syddansk Universitet

Resultater

Resultaterne af projekt SYFRE er beskrevet i detaljer i 4 leverancer, som behandler arbejdspakke 1, 2, 3 og 4. Der er supplerende udarbejdet 10 individuelle kommunerapporter for arbejdspakke 1, hvor resultaterne af arbejdspakke 5 er indarbejdet. Derudover er der 3 supplerende rapporter: ’Vurdering af arbejdsmiljø og eksternt miljø ved drift at centralt automatisk sorteringsanlæg for restaffald og co-mingled fraktion’, ’Vurdering af eksternt miljø ved håndtering af Refused Derived Fuel (RDF) udsorteret på centralt sorteringsanlæg’ og ’Fælles Fynsk Transportarbejde – Fase 1’.

De 4 leverancer er som følger:

 • AP1 – en analyse af det nuværende indsamling- og affaldshåndteringssystem i de 10 fynske kommuner.
 • AP2 – en teknisk-økonomisk analyse af anlæg til central sortering.
 • AP3 – en dybdegående analyse af de teknologiske muligheder og omkostninger ved forskellige delprocesser i håndteringen af organisk husholdningsaffald/bioaffald, hovedsageligt indsamling, forbehandling og udrådning.
 • AP4 – en analyse af, hvordan affald anvendes i fynske fjernvarmeværker, og udpegning af de nøgleparametre, der giver Refused Derived Fuel (RDF) fordele i forhold til andre alternativer, såsom biomasse kedler og varmepumper i fjernvarmeværkers fremtidige varmesystemer.

Arbejdspakke 1:

I 2014 blev der indsamlet ca. 80.000 tons affald, der blev genanvendt. Herved er den nuværende genanvendelsesprocent på Fyn 37%. Hvor meget affald, der indsamles og hvor meget der genanvendes varierer meget fra kommune til kommune. Fire ud af 10 kommuner havde i 2014 opnået en genanvendelse på over 40%. Kerteminde (46%) og Assens (47%) lå i spidsen. De kommuner, der har husnær indsamling (henteordning) på affald, har også den højeste andel af genanvendelse. Der blev udført en analyse af, hvad der er årsag til, at der er forskelle i udgifter til indsamling af affald kommunerne imellem. Det viste sig, at det er lokale faktorer, der spiller en stor og afgørende rolle. Det viste sig også, at forskellen i befolkningstætheden er en vigtig faktor, hvilket også var forventet. Dog er andelen af fritidshuse (sommerhuse og andre ikke-helårsbeboelser) i kommunerne den mest afgørende faktor i forskellen på udgiften til at indsamle affald fordelt per husholdning.

Arbejdspakke 2:

Denne arbejdspakke har set på muligheden for central sortering eller sortering af restaffald fra husholdninger med henblik på at kunne levere plastik og metal til genanvendelse, og Refused Derived Fuel (RDF) til fjernvarmeanlæg. Udgifterne til håndtering per tons affald, der kommer ind, blev beregnet til omkring 400 kr. for et anlæg med en kapacitet til at behandle 100.000 tons/år. Nettoudgiften til håndtering efter salg af genanvendelige materialer, efter salg eller bortskaffelse af RDF og bortskaffelse af restaffald fra sortering varierer kraftigt afhængig af markedsprisen på genanvendelige materialer, og om RDF har en markedsværdi eller ej. Forskellige scenarier blev undersøgt. Undersøgelsen afslørede, at netto-udgifterne til håndtering ligger mellem 400-700 kr./tons affald, der kommer ind i anlægget, hvis RDF bortskaffes til forbrænding. Hvis RDF kan sælges selv til en ganske lav pris, vil nettoudgiften være mellem 240-550 kr/tons. Derudover kan der opnås ekstra besparelser med et centralt anlæg ved at undgå udgifter til separat indsamling af plastik og metal.

Arbejdspakke 3:

I AP3 er der set på fire forskellige indsamlingsløsninger for organisk affald. Der er estimeret omkostninger ved de fire løsninger. Resultatet viser, at i forhold til de nuværende omkostninger med at indsamle restaffald på Fyn, så kan indsamlingen af organisk affald resultere i væsentlig højere omkostninger på indsamlingssiden. Dog kan den potentielle stigning i omkostninger begrænses ved fælles indsamling af organisk affald og restaffald, f.eks. ved at bruge 2-delte beholdere og lastbiler. Udgifterne til forbehandling, såsom pulpning og separation, afhænger i høj grad af, hvor stor kapacitet forbehandlingsanlægget har. Udgifterne varierer fra 500 kr/tons organisk affald i et anlæg med kapacitet til 5.000 tons/år og ned til 150 kr/tons organisk affald i et anlæg med kapacitet til 60.000 tons/år. Biopulp, der kommer fra organisk affald, har en potentiel markedsværdi afhængig af hvor meget metangas, det kan omdannes til. Det er vurderet, at kommunerne har mulighed for at udnytte dette potentiale til at generere en indtjening ved at lade store centraliserede biogasanlæg (baseret på husdyrgødning) modtage biopulpen, såfremt det kan lade sig gøre uden at påvirke kvaliteten af slutproduktet. Arbejdspakke tre og Rambølls notat vurderer, at udgifterne til transport ikke er signifikante på Fyn.

Arbejdspakke 4:
Resultaterne af studiet viser, at Refused Derived Fuel (RDF) er økonomisk attraktiv for fjernevarmeværker både på den korte bane og den lange bane. RDF er konkurrencedygtig i forhold til flisfyrede kedler og er omkostningseffektiv eventuelt i kombination med varmepumper og varmelagring. Overordnet set viste analyserne af fremtidige varmesystemer, at udgiften til varme kunne reduceres væsentligt ved at anvende RDF, hvis prisudviklingen forsætter som hidtil.

Arbejdspakke 5:
Der er blevet opstillet modeller, der kan beskrive CO2 fodaftryk og ressourcegenvinding for de fynske kommuners affaldsindsamlingssystemer og dertilhørende genanvendelse. De opstillede modellers resultat giver indsigt i potentialer og gevinster ved indsamling af forskellige fraktioner i affaldet. Der er blevet opstillet modeller for kommunernes eksisterende systemer og for 4 andre potentielle indsamlingssystemer med efterfølgende genanvendelse af affaldet.
Resultaterne er beskrevet i de 10 kommunerapporter. Generelt viser resultaterne, at kommunerne skal arbejde for, at de får indsamlet op mod 80-90% af papir og pap, samt en stor del af bioaffaldet og genanvendeligt træ, for at nå målet om 50% genanvendelse fra ressourcestrategien. Modellen giver et godt billede af, hvor stor CO2-besparelsen bliver. Modellen beregner CO2-fodaftryk og det ses, at genanvendelse af affald er en fordel for miljøet.
Desuden har hver kommune fået de 5 aktive modeller, der er blevet lavet. SDU tilbyder alle kommuner en workshop med introduktion til hvordan modellerne kan bruges til modellering med andre forudsætninger end de der er blevet opstillet af projektet. Herved kan CO2-besparelser vurderes ved forskellige scenarier.

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektet startede med et ”Kick-off” seminar den 9. februar 2016. Seminaret blev afholdt hos Nature Energy, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ.

Begyndelsen

Målet med dette møde var at indsamle input til justering af den foreslåede procesplan, konfirmering/justering af styregruppen og afklaring af, om nogle af deltagerne kunne udpege barrierer og udfordringer for projektets udførsel.

På seminaret blev der orienteret om Ledelsesgruppens tanker og forhåbninger til projektet. Deltagerne blev spurgt til hvilke udfordringer og andre input de havde til det forslåede oplæg.

Efterfølgende blev afholdt et indledende styregruppemøde, hvor projektets tidsplan og styregruppe blev endeligt fastlagt.

Dataindsamling

Indsamlingen af data til input i modelleringen af affaldssystemerne var en af de første opgaver i tidsplanen. Til det formål havde SDU arrangeret en workshopdag og udsendt regneark til samtlige kommuners kontaktpersoner med det formål at forsøge at indsamle data, mødes og gennemgå udfordringerne for dataindsamlingen. På denne dag var det planlagt at mødes med hver enkelt kommune hver for sig og desuden give kommunerne introduktion i det værktøj, der skulle bruges til modellerne. Denne workshop blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning.

Da denne workshop model ikke virkede som en mulig løsning, ændrede SDU planer. I stedet blev der arrangeret et møde med hver enkelt kommune og de konkrete kontaktpersoner, der kunne hjælpe med at finde de data og oplysninger, der skulle bruges. Regneark med beskrivelser af hvilke data, der skulle findes blev udfyldt før mødet og møderne blev brugt til at afklare tvivlsspørgsmål. Derved lykkedes det at få indsamlet de nødvendige data.

Første styregruppemøde

Den 30. marts 2016 blev det første styregruppemøde afholdt hos Faaborg-Midtfyn Kommune i Ringe. Mødet blev indledt med en generel introduktion til projektet samt præsentation af tre overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret, projektets formål og succeskriterierne. Ud over styregruppen var der udpeget en følgegruppe.
Det viste sig hurtigt, at gruppen bestod af et godt mix. Deltagerne var gode til at udfordre hinanden og projektet. Møderne har været meget konstruktive og berigende for projektet.

Dakofa-konference 5. april 2016

Dakofa afholdt konference om bio- og plastaffald i København. Konferencen var den 3. i rækken af temakonferencer i relation til kommunepuljen. Projektlederen og Syddansk Universitet var repræsenteret på konferencen, hvor de holdt et fælles indlæg. Indlægget omhandlede blandt andet en præsentation af projekt SYFRE. Der var stor interesse for projektet.

Workshop: Kommunerapporter og første generation af modellerne

Den 20. maj 2016 blev der afholdt en workshop for alle projektets deltagere hos Odense Renovation, Snapindvej 21, 5200 Odense V. Mødet startede med at alle skulle fortælle, hvad deres forventninger var til projektet generelt og til dagens workshop.

Herefter blev de første resultater af dataindsamling og modellering af eksisterende systemer præsenteret for deltagerne. Den første udgave af en række rapporter, en for hver kommune, blev udarbejdet før mødet til validering af de indsamlede oplysninger. På mødet blev der præsenteret de første beregninger og modeller for at kvalificere resultaterne vha. feedback fra deltagerne.

Derudover blev der på mødet udarbejdet en SPOT-analyse (strenght, possibilities, opportunities and threaths). Deltagerne blev inddraget direkte i SPOT-analysen ved, at de blev inddelt i hold. Hvert hold skulle diskutere og fremlægge hvilke styrker, muligheder, trusler og problemer, de så for projekt SYFRE.
På dette møde blev mødedeltagerne også orienteret om, at projektlederen af projektet havde fået nyt job og derfor ikke længere var projektleder. Derfor blev der udpeget en ny projektleder, som måtte overtage ledelsen af projektet. Det gav en række udfordringer; ud over at miste en medarbejder i projektet, viste det sig at den fælles dokumentportal, blev lukket. Det vil sige, at den fælles platform, som alle havde adgang til blev lukket og den kunne ikke genskabes ved at åbne den igen, da der ikke blev taget back up fra systemholders side. Fremadrettet bør man undersøge, hvad er betingelserne for at bruge en digital platform/sky: er den knyttet op på en bestemt person? Bliver der taget back-up af materialet, der ligger der? Hvem har ellers materialet liggende? Og så videre.

Midtvejsmøde

Den 27. og 28. juni 2016 blev der afholdt midtvejsmøde på Ringe Rådhus. Mødet havde det formål at lave en midtvejsstatus på projektet og desuden give feedback på det udførte arbejde, samt inspiration til det videre forløb.

Til mødet var inviteret en række foredragsholdere med det formål at fortælle om de løsninger, de havde valgt, hvad var deres erfaringer og hvor meget affald blev rent faktisk genanvendt. Derudover var indlæggene ment som inspiration til fremtidige løsninger og oplæg til efterfølgende spørgsmål og diskussion.

Ulphard Thoden van Velzen fra Food and Biobased Research på Wagening Universitet holdt et indlæg om rammebetingelserne, udfordringerne og effektiviteten af systemet ved henholdsvis separat indsamling og central sortering af plastik i Holland. Der var regnet på, hvor gode man var til sorteringsdelen.

Jan Hohberg fra Scrap Solutions gav et indlæg om at genbruge plast udsorteret fra affald, samt værdien af genbrugsplast kontra renhed heraf.
Anne Dorthe Josiassen fra CleanCluster fortalte om det arbejde, CleanCluster har sat i søen med at lave et fælles udbud på Sjælland omkring sortering af plast. Samt deres arbejde med at udvikle løsningsmodeller for affaldsbehandling i fremtiden.

Øivind Brevik fra Romerike Avfallsfordeling IKS (RoAF) var på besøg og fortalte om deres succes med at bygge og drifte et centralt sorteringsanlæg. Anlægget ejes og drives af 10 kommuner ved Oslo.

Oplægsholderne gav inspiration til i samspil med den øvrige dataindsamling og de allerede udførte analyser herunder, hvilke scenarier der burde analyseres. I slutningen af mødet stod det klart, at alle de mulige interessante løsninger ikke var belyst, og at der var potentiale for grundige analyser på central sortering. Det blive drøftet ved afslutningen af mødet, om der var muligt at følge op på dette.

Andet styregruppemøde

Det andet styregruppemøde blev holdt i umiddelbar forlængelse af midtvejsmødet den 28. juni 2016. Første del af mødet gik med opfølgning på de to dage med midtvejsmøde, alle indlæggene og status for fremdrift af projektet. Herefter var der stor interesse og fokus på, hvordan man kommer videre efter afslutningen af SYFRE. For det stod meget klart, at efter afslutningen af SYFRE forestår der stadig et stort stykke arbejde, inden man kan være klar til at træffe en politisk beslutning om et fælles fynsk projekt på affaldsområdet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at beskrive, hvad skal belyses frem til at træffe en beslutning og hvad skal der være af formidling og eventuel studietur.
Der var enighed om, at selvfølgelig skal resultaterne af SYFRE bæres videre og dermed indgå i beslutningen om en fælles løsning på Fyn.

Afsluttende møde

Det afsluttende projektmøde blev afholdt den 25. november 2016 hos Nature Energy, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ. På mødet blev projektets resultater præsenteret og diskuteret.
Det blev også evalueret hvilke spørgsmål, der stadig var ubesvarede og som gruppen vil arbejde videre med. Ønsker og andre spørgsmål blev diskuteret og behandlet på styregruppemødet efterfølgende.

Der var et meget fint fremmøde og der var meget aktiv deltagelse, idet der blev stillet gode spørgsmål til de præsenterede resultater.
Mødet blev afsluttet med et oplæg til de videre arbejder med resultaterne af SYFRE og hele processen omkring at komme frem til et beslutningsgrundlag.

Sidste styregruppemøde

Efter det afsluttende møde den 25. november blev der holdt et udvidet styregruppemøde, hvor alle interesserede blev inviteret til at deltage. På mødet blev der talt videre om efterfølgeren til SYFRE. Under projekt SYFRE har det vist sig, at selvom der er blevet produceret mange gode beregninger og vigtige analyser, forudsætter den kommende politiske proces at der beskrives nogle mulige scenarier for fælles fynske affaldsløsninger, som kan danne grundlag for en politisk beslutning. SYFRE har i den grad hjulpet med at afklare, i hvilken retning vi skal gå. Men det er formålstjenligt at snævre fokus yderligere ind, da det ellers er uklart hvordan fordele og konsekvenser konkret fordeler sig.

Derfor er der ønske om at søsætte et opfølgende projekt, som skal beregne økonomi i fire forskellige scenarier. I udvælgelsen af de fire scenarier, er der blevet vurderet på, hvordan scenarierne vil gøre sig fremadrettet. Derudover skal SYFRE II projektet vise det bedste og billigste alternativ til at nå en genanvendelsesprocent på 50 eller mere inden 2022.

Styregruppens medlemmer og deltagende interessenter gav gode input til det videre arbejde.

Projektets gode råd til andre

 • Planlægning af en omkostningseffektiv indsamlingsordning er den vigtigste enkeltparameter for en omkostningseffektiv affaldsbehandling og håndtering af bioaffald.
 • Samarbejde mellem kommuner, såsom at bygge fælles kommunale faciliteter til behandling af forskellige affaldsfraktioner/strømme, vil give den mest omkostningseffektive løsning for alle involverede parter.
 • Indsamling af papir og organisk affald i en henteordning og god sortering af træaffald på genbrugsstationerne synes at være nøglen til at nå målet om 50 % genanvendelse.
 • I projekter, hvor egenfinansiering er eget arbejde og det dokumenteres ved timesedler: lav et helt enkelt og simpelt ark til dokumentation.
 • Tænk ud af boksen når styregrupper og følgegrupper sammensættes. Det betaler sig.
 • Hvis man anvender en fælles digital platform til udveksling af data, så sørg for, at den virkelig er fælles, også selvom en projektdeltager rejser.

Næste skridt

Det er allerede nu besluttet, at SYFRE skal følges op af yderligere et fælles projekt på Fyn.

De fynske kommuner har nu brug for at opsummere og analysere videre på de fremtidsscenarier, der anses for mest relevante i sammenhæng med meninger og tilkendegivelser fremkommet under arbejdet med SYFRE. Et af formålene med et opfølgende projekt til SYFRE er, at det skal danne grundlag for beslutninger om de løsninger, der skal søges fremmet hos de fynske kommuner for at disse kan opfylde regeringens genanvendelsesmål i 2022.
Det er projektets formål at identificere den mest hensigtsmæssige fælles løsning for håndtering af dagrenovation, og genanvendelige materialer fra husholdningerne i de fynske kommuner. Der inddrages opsamling, indsamling, en eller flere former for central behandling samt afsætning af genanvendelige materialer og energi. Der analyseres for økonomi (budgetøkonomi) og genanvendelsesgrad. Analysen skal inddrage relevante informationer fra de tidligere udførte analyser om samme emne.
I analysen fokuseres der individuelt på

1 Hvordan man mest fordelagtigt kan opnå tilstrækkelig høj genanvendelse af de tørre genanvendelige materialer som papir, pap, plast, metal og glas
2 Hvordan man mest fordelagtigt kan håndtere den organiske fraktion.
Projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2017.

Derudover har Odense Renovation besluttet at sætte gang i et projekt om at etablere et biopulp anlæg i Odense. Alle fynske kommuner og affaldsselskaber er inviteret til at melde sig til styregruppen for projektet.

Kontaktperson

Kontaktperson: Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Fakta om projektet

Ansøgere: Faaborg-Midtfyn Kommune, SDU Livscykluscenter - Syddansk Universitet, Fjernvarme Fyn A/S, Svendborg Fjernvarme a.m.b.a., NGF Nature Energy A/S, Odense Renovations A/S, Vand og Affald Svendborg Affald A/S, Kerteminde Forsyning A/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, FFV Energi & Miljø A/S, Assens Forsyning A/S, Langeland Forsyning A/S, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune
Hovedansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune
Tilskud: 1.635.000 kr.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.